Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

127. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 27.06.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti u i na hrani dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade "Golubovci" i u dijelu Generalne urbanističke razrade "Podgorica" i Predlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade "Golubovci" i u dijelu Generalne urbanističke razrade "Podgorica"i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana dokument
zaključci

6. Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2019 dokument
zaključci

7. Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem indirektnog i decentralizovanog upravljanja IPA fondovima dokument
zaključci

8. Predlog strategije razvoja saobraćaja Crne Gore 2019-2035 s Predlogom akcionog plana 2019-2020. godina i Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

9. Predlog programa za kontrolu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019-2021. godine s Predlogom akcionog plana za period 2019-2020. godine dokument
zaključci
10. Predlog programa mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori s Predlogom akcionog plana 2019-2020. godine dokument
zaključci
11. Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u periodu od 01.04. do 30.06.2019. godine dokument
zaključci
12. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta autoputa Bar -Boljare dokument
zaključci
13. Predlog državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019 - 2028. godina s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
14. Predlog akcionog plana energetske efikasnosti Crne Gore za period 2019-2021 s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti 2016-2018, za 2018. godinu dokument
zaključci
15. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže dokument zaključci
16. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2018. godinu dokument zaključci
17. Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2018. godini dokument zaključci
18. Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu dokument zaključci
19. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. januar - 30. jun 2019. godine dokument zaključci
20. Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2018. godinu dokument zaključci
21. Izvještaj o javnim nabavkama za 2018. godinu dokument zaključci
22. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2018. godini dokument zaključci
23. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2018. godinu s finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2018. godinu i predlozima odluka dokument zaključci
24. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede u prvoj polovini 2019. godine dokument zaključci
25. Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za korišćenje voda i šuma za period januar - jun 2019. godine dokument zaključci
26. Informacija o mjerama koje je potrebno preduzeti u cilju ublažavanja šteta nastalih usljed olujnog vjetra, 23. februara 2019. godine dokument zaključci
27. Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za početno finansiranje Opštine Tuzi dokument zaključci
28. Informacija o statusu realizacije zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3770, sa sjednice od 7. decembra 2017. godine  dokument
zaključci   
29. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3983, od 28. decembra 2017. godine, 07-3394 od 6. jula 2018. godine i 07-6163 od 17. januara 2019. godine
dokument
zaključci   
30.  Informacija o organizaciji XII Ljetnje škole za mlade diplomate "Gavro Vuković" s Predlogom sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore
dokument
zaključci   
31. Predlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke  dokument
zaključci   
32. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama  dokument
zaključci   
33. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Beranama  dokument
zaključci   
34. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Kotoru  dokument zaključci   
35. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju
dokument
zaključci   
36. Kadrovska pitanja    zaključci   
36.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave - rukovodioca Sektora za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema
dokument
   
36.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave - rukovoditeljke Sektora za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora  dokument
   
36.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave - rukovoditeljke Sektora za usluge i registraciju  dokument
   
36.4 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Montenegro Airlines“ AD Podgorica  dokument
   
36.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Montenegro Airlines“ AD Podgorica  dokument
   
36.6 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija  dokument
   
36.7 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija  dokument
   
36.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija  dokument
   
36.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija  dokument
   
36.10 Predlog zaključka o imenovanju članova Odbora direktora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD
dokument
   
36.11 Predlog rješenja o prestanaku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
dokument
   
36.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara  dokument
   
36.13 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Direkcije za saobraćaj i određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj
dokument
   
36.14 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje
dokument
   
36.15 Predlog rješenja o imenovanju dva člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
37. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Kameno more", broj 01-956/1 od 30. aprila 2013. godine s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji
dokument
zaključci   
38. Informacija o projektu "Domaći ukusi" s Predlogom sporazuma o saradnji
dokument
zaključci   
39. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za 2018. godinu  dokument
zaključci   
40. Predlog za odobravanje dodatnih sredstava iz Budžeta za izvršavanje mjera na pošumljavanju opožarenih površina  dokument
zaključci   
41. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje i Komunalne inspekcije Glavnog grada Podgorica  dokument
zaključci   
42. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Petom sastanku Upravnog odbora za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope, 27. juna 2019. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina  dokument
zaključci   
43. Predlog platforme za učešće Nikole Janovića, ministra sporta i mladih, na ceremoniji otvaranja "Univerzijade", u Napulju, Italija, od 1. do 4. jula 2019. godine
dokument
zaključci   
44. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
45. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 1, 4 i 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list CG", broj 75/18), koju je podnio Vladimir Čejović, advokat iz Podgorice  dokument
zaključci   
46. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju motornih vozila u svojini Crne Gore s predlozima ugovora o kupoprodaji motornih vozila  dokument
zaključci   
47. Pitanja i predlozi
     
47.1 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2410, od 20. juna 2019. godine, sa sjednice od 13. juna 2019. godine  dokument
zaključci   
47.2 Informacija o realizaciji potraživanja Luke Bar prema Jugooceaniji dokument
zaključci   
47.3 Usmena informacija o stanju u opštini Kotor