Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

13. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 16.02.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o načinu obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na Crnogorskom primorju dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla dokument
zaključci
4. Predlog odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2017. godinu dokument
zaključci

5. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade koji pripada zaposlenom u organu i službi lokalne uprave, odnosno organu i službi lokalne samouprave Glavnog grada Podgorica dokument
zaključci

6. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu dokument
zaključci

7. Predlog odluke o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Opštine Ulcinj dokument
zaključci

8. Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2017. godinu dokument
zaključci

9. Analiza o vrsti i uzrocima sporova, pravnom položaju, kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, sa predlogom mjera unapređenja položaja Zaštitnika, radi efikasne zaštite državne imovine dokument
zaključci
10. Predlog akcionog plana za primjenu Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017‐2018) dokument
zaključci
11. Predlog akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016 - 2020, u 2017. godini dokument
zaključci
12. Informacija o primjeni instituta kadrovskog planiranja u organima državne uprave i Generalnom sekretarijatu Vlade dokument
zaključci
13. Informacija o nepostojanju prostorno planske dokumentacije za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina u primorskim opštinama dokument
zaključci
14. Informacija o postupku upisa hipoteke na imovini AD "Mermer" Danilovgrad kao sredstva obezbjeđenja potraživanja po osnovu koncesione naknade iz Ugovora o produženju prava na eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na ležištu "Maljat" dokument
zaključci
15. Informacija o statusu realizacije obaveza koje se tiču prevencije i kontrole hroničnih nezarazih bolesti, radi izvještavanja prema Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u 2018. godini s Predlogom prioritetnih mjera i Predlogom odluke dokument zaključci
16. Kadrovska pitanja zaključci
16.1 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija dokument
16.2 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslova u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracije dokument
16.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za pristupanje EU u Ministarstvu evropskih poslova dokument
16.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za informisanje i informatičku podršku u Ministarstvu evropskih poslova dokument
16.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova dokument
16.6 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore dokument
16.7 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Crnogorska kinoteka Crne Gore dokument
16.8 Predlog rješenja o imenovanju dva člana Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore dokument
16.9 Predlog rješenja o imenovanju i razrješenju Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore dokument
16.10 Predlog rješenja o izboru člana Odbora direktora Galenika Crna Gora d.o.o. Podgorica dokument
16.11 Predlog za imenovanje predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku dokument
16.12 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Direktoratu za vanredne situacije  dokument    
16.13 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija  dokument    
16.14 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru glavnog grada Golubovci i Tuzi  dokument    
16.15 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
dokument    
16.16 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova
dokument    
16.17 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara za evropske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija  dokument    
16.18 Predlog rješenja o određivanuju v.d. sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja  dokument    
16.19 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica i u KO Jabuka u Opštini Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)  dokument zaključci
 
18. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga za 2017-2018. godinu (bez rasprave)  dokument zaključci
 
19. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta "Kuside", Opština Nikšić (bez rasprave)  dokument zaključci
 
20. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Pecka" na dijelu vodotoka Pecka rijeka s Predlogom odluke o davanju koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave)  dokument zaključci
 
21. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i Ministarstva za nacionalni razvoj Mađarske s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument zaključci
 
22. Informacija o zaključivanju Memoranduma između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije o saradnji u oblasti turizma s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument zaključci
 
23. Informacija o izmjeni Finansijskog sporazuma za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013 s Predlogom finansijskog sporazuma (bez rasprave)  dokument zaključci  
24. Informacija o izmjeni Finansijskog sporazuma za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013 s izmjenama Operativnog programa i Predlogom finansijskog sporazuma (bez rasprave)  dokument zaključci
 
25. Informacija o izvršenoj procjeni vrijednosti suvišnih plovnih objekata, opreme i rezervnih djelova od plovnih objekata i radioničke opreme, koji su za prodaju (bez rasprave)  dokument zaključci
 
26. Izvještaj o radu Sekretarijata za razvojne projekte u 2016. godini (bez rasprave)  dokument zaključci
 
27. Predlog odgovora na pitanja strana ugovornica Konvencije o nuklearnoj sigurnosti na Prvi nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (bez rasprave)  dokument zaključci
 
28. Predlog za formiranje Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Slovačke (bez rasprave)
dokument zaključci
 
29. Predlog za izmjenu sastava stalnih članova Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Bugarske (bez rasprave)  dokument zaključci
 
30. Predlog za izmjenu sastava stalnih članova Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Češke Republike (bez rasprave)  dokument zaključci
 
31. Predlog za izmjenu sastava stalnih članova Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Mađarske (bez rasprave)  dokument zaključci
 
32. Predlog za izmjenu sastava stalnih članova Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Srbije (bez rasprave)  dokument zaključci
 
33. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-598, od 2. aprila 2015. godine, sa sjednice od 26. marta 2015. godine (bez rasprave)  dokument zaključci
 
34. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2205/3, od 2. oktobra 2014. godine, sa sjednice od 25. septembra 2014. godine (bez rasprave)  dokument zaključci
 
35. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3195, od 21. januara 2016. godine, sa sjednice od 28. decembra 2015. godine (bez rasprave)  dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
36. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  dokument zaključci
 
37. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici (bez rasprave)  dokument zaključci
 
38. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju (bez rasprave)
dokument zaključci
 
39. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima (bez rasprave)
dokument zaključci
 
40. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, novoformirane katastarske parcele 2773/11, ukupne površine 1.280m2, upisane u LN 752 (bez rasprave)  dokument zaključci
 
41. Pitanja i predlozi       
41.1 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Đurkovići, KO Mrke, KO Pelev Brijeg i KO Lutovo u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo  dokument zaključci
 
IV NA UVID:
42. Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva zdravlja na Medicinskom sajmu Arab Health, koji je održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 30. januar - 2. februar 2017. godine