Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

130. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.07.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika dokument
zaključci
4. Predlog odluke o dopuni Odluke o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni pomorski, vazdušni i željeznički saobraćaj dokument
zaključci
5. Predlog odluke o dopuni Odluke o određivanju luka prema namjeni dokument
zaključci

6. Predlog odluke o dopunama Odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja dokument
zaključci

7. Informacija o smjernicama Kolegijuma za pregovore za dalje funkcionisanje pregovaračke strukture dokument
zaključci

8. Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za I i II kvartal 2019. godine dokument
zaključci

9. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, opština Tivat i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak“, opština Bar i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak“, opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana dokument
zaključci
11. Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Donji Štoj“, opština Ulcinj i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije „Donji Štoj“, opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije dokument
zaključci
12. Predlog strategije razvoja zvanične statistike za period 2019-2023. godine s Predlogom akcionog plana dokument
zaključci
13. Informacija o aktivnostima neophodnim za početak rada Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ s Predlogom statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ dokument
zaključci
14. Predlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar“ – Podgorica dokument
zaključci
15. Informacija o utvrđenim uslovima koje treba da ispunjavaju razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i drvoprerade u postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore dokument zaključci
16. Informacija o upotrebi Termalne kamere u cilju sprječavanja nelegalnog ribolova u Nacionalnom parku Skadarsko jezero dokument zaključci
17. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - dijela poslovne zgrade, upisane na katastarskoj parceli broj 11108/7/1, u listu nepokretnosti broj 3746, KO Savski Venac, Beograd, Republika Srbija s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument zaključci
18. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu dokument zaključci
19. Izvještaj o radu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za 2018. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2018. godinu dokument zaključci
20. Izvještaj o utrošenim sredstvima DOO „Skijališta Crne Gore“ Mojkovac u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2019. godine s Predlogom za obezbjeđenje drugog dijela sredstava u skladu sa Godišnjim programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu dokument zaključci
21. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka dokument zaključci
22. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspekcijske poslove dokument zaključci
23. Kadrovska pitanja zaključci
23.1 Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore dokument
23.2 Predlog rješenja o imenovanju predsjednice i člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore dokument
23.3 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Castello Montenegro" AD Pljevlja dokument
23.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Castello Montenegro“ AD Pljevlja dokument
23.5 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić  dokument     
23.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVIII redovnoj Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić  dokument     
23.7 Predlog rješenja o razrješenju članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 16. Porezi i 29. Carinska unija  dokument     
23.8 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 16. Porezi i 29. Carinska unija  dokument     
23.9  Predlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore  dokument     
23.10  Predlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore  dokument     
23.11  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine  dokument     
23.12  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za IPARD plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument    
23.13  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument     
23.14  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument     
23.15  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument     
23.16  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za dijasporu  dokument     
23.17  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za dijasporu  dokument     
23.18  Predlog rješenja o opozivu generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Frankfurtu  dokument     
23.19  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Sarajevu  dokument     
23.20  Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke –stalne predstavnice Crne Gore pri Savjetu Evrope, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Strazburu  dokument     
23.21  Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke –stalne predstavnice Crne Gore pri NATO-u, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu  dokument     
23.22  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu  dokument     
23.23  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja  dokument     
23.24  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
24.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje (bez rasprave)
dokument  zaključci   
25.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pristupnih puteva za izmještanje dalekovoda u KO Lutovo na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar-Boljare (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja Opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (bez rasprave)
dokument  zaključci   
27.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa - proširenja seoskog groblja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Sađavac", Opština Danilovgrad, broj 01-2491/1 od 27.03.2009. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Informacija o ustupanju JU Narodni muzej Crne Gore šest dnevnika iz Zbirke dnevnika princeze Ksenije koji su se nalazili u Porto Montenegro, Tivat (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4474, od 4. oktobra 2018. godine sa sjednice od 27. septembra 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5136, od 1. novembra 2018. godine, sa sjednice od 1. novembra 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 5093 i 5094, površine 76.836 m², evidentirane u posjedovnom listu broj 147, KO Ozrinići, Opština Nikšić (bez rasprave)
dokument  zaključci   
33.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 1139/4, površine 135.538 m², evidentirane u posjedovnom listu broj 844, KO Ozrinići, Opština Nikšić (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 1139/5, površine 116.487 m², evidentirane u posjedovnom listu broj 844, KO Ozrinići, Opština Nikšić (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave)  dokumentf  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
37. Dopuna predloga za davanje saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara (bez rasprave)
dokument  zaključci   
38.  Predlog za davanje saglasnosti za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata (bez rasprave)  dokument  zaključci   
39.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti prolaza na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Tivat s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti prolaza (bez rasprave)  dokument  zaključci   
40.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti-katastarske parcele broj 2194/2 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 855 KO Ubli, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
41.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti-katastarske parcele broj 1164, površine 502 m², evidentirana u LN br. 1544, KO Njeguši-Prijestonica Cetinje, u svojini Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore ( bez rasprave)  dokument  zaključci   
42.  Predlog za davanje saglasnosti JU Dom učenika "Dušan Marović" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3378 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
43.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 1257 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
44.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Luka Simonović" iz Nikšića za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 771 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
45.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Oktoih" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 6996 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
46.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Mladost" iz Tivta za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 2264 KO Tivat, opština Tivat u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
47.  Pitanja i predlozi        
47.1  Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije  dokument  zaključci   
47.2  Predlog mišljenja na Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula" Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela  dokument  zaključci