Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

131. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 25.07.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog koncesionog akta za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore sa Nacrtom ugovora o koncesiji i Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 1. januar - 31. mart 2019. godine dokument
zaključci
3. Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o zahtjevima za stavljanje na tržište prirodne mineralne i izvorske vode dokument
zaključci

8. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje dokument
zaključci

9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore dokument
zaključci
10. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Pljevlja na prostoru rudnika "Šuplja stijena" dokument
zaključci
11. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa u 2019. godini) dokument
zaključci
12. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Plužine sa trase 35 KV dalekovoda Vrbnica - Goransko dokument
zaključci
13. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Šavnik sa trase 400 KV dalekovoda Čevo - Pljevlja dokument
zaključci
14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo dokument
zaključci
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju Regionalnog puta Međuvršje - Ivanova korita u dužini od 4.5 km dokument zaključci
16. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/04 KV "Rasova", priključnog 10 KV dalekovoda i rekonstrukcije dijela NN mreže u zahvatu PUP-a KO Njegovuđa, Opština Žabljak dokument zaključci
17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja jugozapadnog dijela PK "Potrlica" dokument zaključci
18. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" - Tivat dokument zaključci
19. Predlog odluke o obrazovanju operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019 - 2022. godina dokument
zaključci
20. Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost dokument zaključci
21. Informacija o statusu donošenja podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o administrativnim taksama i Zakona o lokalnim komunalnim taksama dokument zaključci
22. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama u Opštini Nikšić i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama u Opštini Nikšić dokument zaključci
23. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada - Podgorice i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada – Podgorice dokument zaključci
24. Informacija o statusu realizacije Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2767, sa sjednice od 27. juna 2019. godine dokument zaključci
25. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u svojini države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica dokument zaključci
26. Predlog za davanje saglasnosti na Aneks ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici „Šekularske šume“, područna jedinica Berane, broj 3448 od 29.07.2008. godine dokument zaključci
27. Informacija o ispunjenosti uslova za stupanje na snagu Ugovora o davanju u zakup dijela nepokretnosti i objekata u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u Nacionalnom parku "Biogradska gora" s Predlogom akta o primopredaji lokacije zakupcu dokument zaključci
28. Predlog ugovora o korišćenju morskog dobra između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Konzorcijuma, koga čine "Northstar" doo iz Podgorice i "Equest Capital Limited"  dokument
zaključci   
29. Izmjena Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2019. godinu  dokument  zaključci   
30. Predlog statuta "Naučno-tehnološkog parka Crne Gore" društva sa ograničenom odgovornošću  dokument
zaključci   
31. Predlog za izmjenu i dopunu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2164, od 13. juna 2019. godine, sa sjednice od 6. juna 2019. godine  dokument
zaključci   
32. Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Tuzi  dokument
zaključci   
33. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta na izgradnji II dionice na trasi obilaznice sa mostom preko rijeke Morače u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice  dokument
zaključci   
34. Kadrovska pitanja    zaključci   
34.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo  dokument
   
34.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo  dokument
   
34.3 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument
   
34.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije  dokument
   
34.5 Predlog rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja  dokument
   
34.6 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja  dokument
   
34.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara  dokument
   
34.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara  dokument
   
34.9 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja  dokument
   
34.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja  dokument
   
34.11 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Krajovi – Rumunija  dokument
   
34.12 Predlog rješenja o imenovanju predsjednice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Radio - difuzni centar" Podgorica  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
35. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrascu zahtjeva, izgledu i sadržaju iseljeničke knjižice  dokument
zaključci   
36. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Krajovi - Rumunija  dokument
zaključci   
37. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja Opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje parka  dokument
zaključci   
38. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja Opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje parka  dokument
zaključci   
39. Informacija o statusu projekta rekonstrukcije puta Nikšić - Vilusi, dionica Trubjela - Vilusi i potrebe obezbjeđivanja sredstava za izgradnju doma u Mjesnoj zajednici Trubjela  dokument
zaključci   
40. Informacija o potrebi potpisivanja Multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima s Predlogom konvencije  dokument
zaključci   
41. Informacija o izboru najboljih državnih službenika povodom Međunarodnog dana javne uprave  dokument
zaključci   
42. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero"  dokument
zaključci   
43. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Lovćen"  dokument
zaključci   
44. Izvještaj o održavanju druge sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan, održane 24. i 25. juna 2019. godine, u Bakuu
dokument
zaključci   
45. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2018. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu  dokument
zaključci   
46. Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije (za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine) sa ažuriranom Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata  dokument
zaključci   
47. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu  dokument
zaključci   
48. Treći polugodišnji izvještaj za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine o realizaciji Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem  dokument
zaključci   
49. Godišnji izvještaj o realizaciji plana upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi sa Akcionim planom (za period 30. jun 2018 - 30. jun 2019. godine)  dokument
zaključci   
50. Predlog za dodjelu sredstava porodici Božović Aleksandre i Darka iz Danilovgrada povodom rođenja troje djece  dokument
zaključci   
51. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Bledskom strateškom forumu, Bled, Republika Slovenija, 2. i 3. septembra 2019. godine  dokument
zaključci   
52. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Međunarodnoj konferenciji o bezbjednosti na putevima, London, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, 3. i 4. septembra 2019. godine  dokument
zaključci   
53. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za ugljovodonike na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
54. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 12 stav 5 Zakona o tajnosti podataka ("Službeni list CG", 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15), koju je za NVO "MANS", podnio Veselin Radulović, advokat iz Podgorice  dokument
zaključci   
55. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju  dokument
zaključci   
56. Predlog za davanje saglasnosti za izuzimanje kat. parcele br: 1/5/12, površine 1.568 m2 upisane u PL 140, KO Kostenica iz Ugovora o davanju u zakup zemljišta na period od pet godina sa mogućnošću produženja perioda zakupa, zaključenog između Vlade Crne Gore - Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i pravnog lica "Don V- Produkt" doo iz Bijelog Polja s Predlogom aneksa Ugovora o zakupu zemljišta u državnoj svojini-subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore br. 460-138/17-27 od 07.08.2018. godine  dokument
zaključci   
57. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Jagoš Kontić" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 247 KO Straševina, opština Nikšić u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
58. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Radojica Perović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
59. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Risto Manojlović" iz Kolašina za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 457 KO Kolašin, opština Kolašin u svojini Crne Gore
dokument
zaključci   
60. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju putničkog motornog vozila  dokument
zaključci   
61. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Savjeta za vladavinu prava  dokument
zaključci   
62. Pitanja i predlozi       
62.1 Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani (predlagači poslanici Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković)  dokument
zaključci