Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

133. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.09.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Informacija o formiranju poligona za potrebe Vojske Crne Gore na lokaciji Sinjajevina dokument
zaključci
3. Predlog odluke o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu dokument
zaključci

5. Informacija o povećanom riziku od pojave naročito opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja u Crnoj Gori dokument
zaključci

6. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Skrbuša" na dijelu vodotoka Skrbuša s Predlogom odluke o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Skrbuša" na dijelu vodotoka Skrbuša i Predlogom ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Skrbuša" na dijelu vodotoka Skrbuša dokument
zaključci

7. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Bare Kraljske" na dijelu vodotoka Vranještica s Predlogom odluke o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Bare Kraljske" na dijelu vodotoka Vranještica i Predlog ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Bare Kraljske" na dijelu vodotoka Vranještica dokument
zaključci

8. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
9.2 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
9.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
9.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
9.5 Predlog rješenja o razrješenju poslovnog direktora Javne ustanove Muzički centar Crne Gore dokument
9.6 Predlog rješenja o imenovanju poslovnog direktora Javne ustanove Muzički centar Crne Gore dokument
9.7 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Poreske uprave dokument
9.8 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
9.9 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
9.10 Pedlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Poreske uprave dokument
9.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Poreske uprave dokument
9.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
9.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
9.14 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave dokument
9.15 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
9.16 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu dokument
9.17 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu dokument
9.18 Predlog rješenja o postavljenju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu dokument
9.19 Predlog rješenja o prestanku mandata direktorice Uprave za igre na sreću  dokument
   
9.20 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Uprave za igre na sreću  dokument
   
9.21 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
dokument
   
9.22 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću  dokument
   
9.23 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku i bezbjednosnu politiku  dokument
   
9.24 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na ceremoniji inauguracije Stalnog sekretarijata Transportne zajednice koja će se održati u Beogradu, Republika Srbija, 13. septembra 2019. godine  dokument
zaključci   
11. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na Globalnom samitu na temu vakcinacija, u Briselu, 12. septembra 2019. godine
dokument
zaključci   
12. Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Turskoj, 10. septembra 2019. godine  dokument
zaključci   
13. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na 52. sajmu zanatstva i preduzetništva MOS 2019 Celje, od 10. do 15. septembra 2019. godine, Celje, Slovenija  dokument
zaključci   
14. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova
dokument
zaključci   
15. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Predsjednik Crne Gore  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
16. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisane u list nepokretnosti broj 6995, KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
zaključci   
17. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore, u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 2623, upisane u list nepokretnosti broj 986, KO Borje II, Opština Žabljak s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti  dokument
zaključci   
18. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Branko Božović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3610 KO Podgorica II u svojini Crne Gore
dokument
zaključci   
19. Predlog za davanje saglasnosti JU Dom učenika i studenata Podgorica za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 177 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
20. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Kekec" iz Sutomora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 797 KO Sutomore, opština Bar u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
21. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milan Vukotić" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
22. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milan Vuković" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 464 KO Topla, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore
dokument
zaključci   
23. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milija Nikčević" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 387 KO Kličevo, opština Nikšić u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
24. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Mladost" iz Tivta za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 2264 KO Tivat, opština Tivat u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
25. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za isplatu naknada članovima Projektnog tima za realizaciju naučnoistraživačkog projekta "Razvijanje alata zasnovanih na znanju za upravljanje rizicima od cunamija i zemljotresa"  dokument
zaključci   
26. Pitanja i predlozi       
26.1 Informacija o pregovorima sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi sa zaključenjem Ugovora o zajmu za dodatno finansiranje projekta Reforme poreske administracije, kao i zaključenju Amandmana Ugovora o zajmu za projekat Reforme poreske administracije, potpisanog 19. januara 2018. godine  dokument
zaključci