Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

134. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.09.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog strategije reforme pravosuđa 2019-2022 s Predlogom akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020)
dokument zaključci
2. Predlog odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izradi Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", opština Tivat i Predlog odluke o određivanju rukovodioca Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Pinješ - Borova šuma", opština Ulcinj i Predlog odluke o određivanju rukovodioca Detaljnog urbanističkog plana "Pinješ - Borova šuma", opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ, opština Ulcinj i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ, opština Ulcinj dokument
zaključci

6. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 06-2410/3, od 29. novembra 2012. godine, sa sjednice od 22. novembra 2012. godine dokument
zaključci

7. Informacija o otkupu jagnjadi i instrukcija o evidencijama otkupa i plaćanja PDV-a za 2019. godinu dokument
zaključci

8. Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3616, od 1. avgusta 2019. godine dokument
zaključci

9. Predlog za davanje saglasnosti za kandidaturu Bokserskog saveza Crne Gore za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2020. godine u Crnoj Gori dokument
zaključci
10. Informacija o realizaciji Programa podsticanja centara izvrsnosti dokument
zaključci
11. Informacija o određivanju tematskog okvira Godišnjeg projektnog konkursa u 2019. godini iz Programa "Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija" dokument
zaključci
12. Predlog za ustupanje pokretnih stvari - terenskih motornih vozila opštinama Žabljak, Šavnik, Pljevlja, Mojkovac i Petnjica na trajno korišćenje bez naknade za potrebe funkcionisanja Agrobiznis info centara dokument
zaključci
13. Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3520, od 12. jula 2018. godine, sa sjednice od 6. jula 2018. godine dokument
zaključci
14. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Sudskog savjeta dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog rješenja o razrješenju šest članova i imenovanju predsjednika i pet članova Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument
15.2 Predlog rješenja o prestanaku mandata pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
15.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog odluke o zatvaranju Konzulata Crne Gore u Tokiju - Japan (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
18. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizacije za period januar - jun 2019. godine (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga certifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori (bez rasprave) dokument zaključci
20. Informacija o potrebi popune radnih mjesta koja nisu predviđena Kadrovskim planom za 2019. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
21. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju kojim se uspostavlja saradnja u pilot programima Centra za trgovinu budućnosti s Predlogom memoranduma o razumijevanju (bez rasprave) dokument zaključci
22. Informacija o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva nacionalne odbrane Republike Turske s Predlogom protokola (bez rasprave) dokument zaključci
23. Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane CG, saveznog ministra odbrane Republike Austrije i Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije u pogledu međunarodne vojne vježbe "Zajednički izazov 2019"(bez rasprave) dokument zaključci
24.  Informacija o zaključivanju Sporazuma o priznavanju obuke i izdavanju uvjerenja pomorcima za vršenje službe na plovnim objektima registrovanim u Republici Grčkoj između Vlade CG i Vlade Republike Grčke u skladu sa Međunarodnom konvencijom (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Milene Malbaše iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Zorana Strugara iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini privrednog društva "Nikić" d.o.o. iz Podgorice (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Izvještaj o poslovanju Društva s ograničenom odgovornošću "Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis - Nikšić" u periodu 1. januar 2018. godine - 31. decembar 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za dodjelu sredstava porodici Čoković Adisa i Seade iz Berana povodom rođenja troje djece (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-741, od 16. marta 2017. godine, sa sjednice od 10. marta 2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića na Samitu predsjednika vlada zemalja Višegradske grupe (V4) i Zapadnog Balkana u Pragu, 12. septembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog platforme za učešće Mehmeda Zenke, ministra za ljudska i manjinska prava, na Međunarodnom poslovnom susretu, konfrenciji i sajmu Prizren 2019, od 20. do 22. septembra 2019. godine, u Prizrenu, Republika Kosovo (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na Generalnoj debati 74. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Njujork, od 23. do 30. septembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
36.  Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade - za zaposlene u organu i službi lokalne uprave Opštine Tuzi (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti ZU Dom zdravlja ''Dr Nika Labović'' Berane za pokretanje postupka prodaje bakarnog lima od krovne konstrukcije (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Pitanja i predlozi       
38.1  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1972, od 30. maja 2019. godine, sa sjednice od 23. maja 2019. godine  dokument  zaključci