Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

135. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 19.09.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost dokument zaključci
3. Dvadesetdrugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2019. dokument zaključci
4. Informacija o e-peticiji "Sačuvajmo Sinjajevinu - proglasimo Sinjajevinu zaštićenim područjem i parkom prirode" dokument zaključci
5. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 20, zona A, DUP-a "Ilino" u Baru dokument zaključci
6. Informacija o stanju u sektoru prerađivačke industrije dokument zaključci
7. Informacija o degradaciji ribolovnih voda (rijeke, riječni rukavci, prirodna i vještačka jezera, kanali, potoci, akumulacije i druge vode u kojima žive ribe i drugi vodeni organizmi) nastalih ispuštanjem otpadnih voda i odlaganjem različitih vrsta otpada dokument zaključci
8. Informacija o potrebi unaprjeđenja rada Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom dokument zaključci
9. Informacija o obezbjeđenju sredstava JZU Kliničko bolnički centar Crne Gore, Podgorica u cilju sklapanja Ugovora o faktoringu Investiciono - razvojnog fonda sa preduzećem "Vodovod i kanalizacija" DOO Podgorica, gdje je dužnik u faktoring aranžmanu JZU Kliničko bolnički centar Crne Gore Podgorica za dug po iskorišćenoj vodi u prethodnom periodu dokument zaključci
10. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta "Ledenice", Opština Kotor sa predlogom za davanje koncesije s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji dokument zaključci
11. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu "Pogled", Opština Rožaje sa predlogom za davanje koncesije s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji dokument zaključci
12. Informacija o zahtjevu za davanje saglasnosti za zaključenje Ugovora o fiducijarnom prenosu prava svojine Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Nikšić i AD Institut za crnu metalurgiju Nikšić dokument zaključci
13. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti razvoja nacionalnog brenda Crne Gore dokument zaključci
14.  Drugi izvještaj o realizovanim aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai  dokument  zaključci   
15.  Kadrovska pitanja    zaključci   
15.1  Predlog rješenja o postavljenju sekretarke Ministarstva odbrane  dokument     
15.2  Predlog rješenja o imenovanju direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka  dokument     
15.3  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije  dokument     
15.4  Predlog rješenja o imenovanju zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16.  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se dopunjava Evropska konvencija o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine i koji ima za cilj olakšavanje njene primjene (bez rasprave) dokument  zaključci   
17.  Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Predog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2019. godinu i Predog odluke o izboru revizora za reviziju obračuna neto troška univerzalnog servisa Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2019. godinu (bez rasprave) dokument  zaključci   
19.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju kojim se uspostavlja program saradnje Međunarodne grupe za promociju fizike čestica (IPPOG) s Predlogom memoranduma o razumijevanju (bez rasprave) dokument  zaključci   
21.  Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Albanije, Ministarstva odbrane Republike Bugarske, Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, Ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke, Ministarstva odbrane Republike Italije, Ministarstva Kosovskih snaga bezbjednosti, Ministarstva odbrane Crne Gore, Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Poljske, Generalštaba Republike Turske, Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, u pogledu pružanja podrške države domaćina za izvođenje Vježbe "Albanski napor 19" (Albanian Effort 19) na teritoriji Republike Albanije s Predlogom tehničkog sporazuma (bez rasprave) dokument  zaključci   
22.  Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Komisije za tržište kapitala za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Opštini Danilovgrad, bez naknade, za potrebe deponovanja građevinskog otpada, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (bez rasprave) dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za prisustvo Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, u svojstvu predsjednika Socijalnog savjeta Crne Gore, Sastanku na visokom nivou socijalno-ekonomskih vijeća Zapadnog Balkana o podsticanju tripartitnog socijalnog dijaloga na Zapadnom Balkanu Skoplje, Sjeverna Makedonija, 24. i 25. septembra 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme o učešću Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Političkom dijalogu na visokom nivou, koji će se održati u Ljubljani, od 30. septembra do 1. oktobra 2019. godine s Predlogom memoranduma o razumijevanju (bez rasprave) dokument  zaključci   
26.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Ministarstvu nacionalne odbrane Republike Turske, 1. oktobra 2019. godine, Ankara, Republika Turska (bez rasprave) dokument  zaključci   
27.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Bezbjednosnom forumu u Varšavi i bilateralnom sastanku sa ministrom nacionalne odbrane Republike Poljske, 2. i 3. oktobra 2019. godine, Varšava, Republika Poljska (bez rasprave) dokument  zaključci   
28.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Skupština Crne Gore na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
29.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o upravnom sporu (predlagači poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore (predlagači poslanici: Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević, prof. dr Branko Radulović i Milutin Đukanović) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za davanje u zakup poslovnih prostora na katastarskoj parceli broj 178, KO Kotor II, objekat broj I, PD2, površine 25,83 m2 i objekat broj I, PD5, površine 17,83 m2 , u državnoj svojini (bez rasprave) dokument  zaključci   
32.  Pitanja i predlozi       
32.1  Informacija o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za lučke usluge u akvatorijumu luke Bar s Predlogom koncesionog akta i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument  zaključci   
32.2  Predlog odluke o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru  dokument  zaključci   
32.3  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Ministarskom sastanku Upravljačke platforme o istraživanju i inovacijama za Zapadni Balkan i "Danima istraživanja i inovacija", 24. i 25. septembra 2019. godine, u Briselu, Kraljevina Belgija  dokument  zaključci