Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

136. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 26.09.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 16 - Porezi dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe dokument
zaključci

6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi "EXPO 2020 Dubai"
dokument
zaključci

7. Predlog programa poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2020 - 2022. godina s Predlogom akcionog plana 2020-2022. godina dokument
zaključci

8. Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem indirektnog i decentralizovanog upravljanja IPA fondovima, sa pregledom ključnih aktivnosti u trećem kvartalu 2019. godine dokument
zaključci

9. Predlog plana pripreme zimske turističke sezone za 2019/2020. godinu dokument
zaključci
10. Nacrt izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada "Čelinska kosa", opština Bijelo Polje s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci
11. Analiza stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unaprjeđenje dokument
zaključci
12. Informacija o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom s Predlogom odluke i Predlogom ugovora dokument
zaključci
13. Informacija o poslovanju privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu iz nadležnosti Ministarstva ekonomije dokument
zaključci
14. Informacija o mapiranju elektronske komunikacione infrastrukture sa pregledom kapaciteta, stepena i modela korišćenja infrastrukture u državnom vlasništvu dokument
zaključci
15. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije (2019-2024), za 2019. i 2020. godinu
16. Informacija o zaključivanju Protokola o saradnji u oblasti stipendiranja visokog obrazovanja između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Predsjedništva za dijasporu i srodne narode Republike Turske s Predlogom protokola dokument zaključci
17. Predlog odgajivačko - selekcijskog programa pčelinjih matica (Apis Mellifera Carnica) 2019-2024 dokument zaključci
18. Kadrovska pitanja zaključci
18.1 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
18.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
18.3 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave javnih radova dokument
18.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave javnih radova dokument
18.5 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju dokument
18.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju dokument
18.7 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija dokument
18.8 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija dokument
18.9 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Uprave za statistiku dokument
18.10  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog ovlašćenog službenog lica u Agenciji za zaštitu konkurencije  dokument     
18.11 Predloga rješenja o imenovanju direktora Uprave carina  dokument     
18.12 Predloga rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
18.13  Predlog rješenja o imenovanju Etičkog komiteta  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
19.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20. Predlog odluke o objavljivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata (bez rasprave) dokument  zaključci   
21.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Tuzi, radi rekonstrukcije puta Dinoša - Zatrijebač, dionica od km 0+000 do km 17+300 (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog osnove za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske u oblasti mladih i sporta s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti kulture s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
25.  Informacija o održavanju 5. sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Informacija o zaključivanju Sporazuma o vojnoj finansijskoj saradnji i Protokola o implementaciji finansijske pomoći između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske s Predlogom sporazuma i Predlogom protokola (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju za funkcionisanje Balkanske namjenske medicinske jedinice s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Miodraga Adžića iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4776, od 11. oktobra 2018. godine, sa sjednice od 11. oktobra 2018. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na IX sastanku Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informaciono društvo i socijalnu politiku, Brisel, Belgija, 1. i 2. oktobra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na XII sastanku Pododbora - Poljoprivreda i ribarstvo, Brisel, 3. oktobra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog platforme za učešće Dragice Sekulić, ministarke ekonomije, na 59. seriji sastanaka skupština država članica Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, Ženeva, Švajcarska, od 30. septembra do 9. oktobra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na 26. svjetskom kongresu o putevima koji će se održati u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, od 6. do 10. oktobra (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo pravde na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
35.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije opštine Tivat (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 47/2 i 51/2, upisanih u list nepokretnosti broj 134, KO Tuđemili, Opština Bar (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Pitanja i predlozi       
38.1  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za imovinu na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova  dokument  zaključci   
38.2  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3365, od 1. avgusta 2019. godine  dokument  zaključci   
38.3  Predlog amandmana na Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat  dokument  zaključci   
38.4  Nacrt izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici  dokument  zaključci   

NAPOMENA: Materijal za tačku 15 (Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije (2019-2024), za 2019. i 2020. godinu) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.