Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

137. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 03.10.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o javnim nabavkama s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini dokument
zaključci
3. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti dokument
zaključci
4. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki (za period januar - jun 2019. godine) dokument
zaključci

5. Jedanaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2019. godine dokument
zaključci

6. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine
dokument
zaključci

7. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije dokument
zaključci

8. Predlog odluke o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini, za 2019. godinu dokument
zaključci

9. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Pljevlja sa trase 400 kv dalekovoda Čevo - Pljevlja dokument
zaključci
10. Predlog plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) s Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama za period 2020-2035. godina dokument
zaključci
11. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) dokument
zaključci
12. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4490, od 20. septembra 2018. godine s Predlogom za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4490, od 20. septembra 2018. godine dokument
zaključci
13. Informacija o pristupanju Partnerstvu za radarsku podršku s Predlogom pisma namjere dokument
zaključci
14. Kadrovska pitanja
zaključci
14.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
14.2 Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i potpredsjednice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Crne Gore“ dokument
14.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić dokument
14.4 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Novi prvoborac" AD Herceg Novi dokument
14.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI redovnoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Lijeva Rijeka na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo dokument zaključci
16. Informacija o realizovanim aktivnostima na preuzimanju upravljanja Botaničkim vrtom "Dulovine" (bez rasprave) dokument zaključci
17. Izvještaj o poslovanju DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica, za period 01.01. - 31.12.2018. godine sa Finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora (bez rasprave) dokument zaključci
18. Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Komunalne inspekcije i Komunalne policije Opštine Budva (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog platforme za potpisivanje Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, Luksemburg, 7. oktobra 2019. godine (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, na Regionalnoj konferenciji ministara pravde pod nazivom "Pravda je najvažnija" (It’s all about justice) (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na konferenciji "Adria Space Conference" na temu "Regionalne saradnje u svemirskoj tehnologiji" u organizaciji Jadranske aero-svemirske asocijacije (bez rasprave) dokument zaključci
22.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na Art marketu u Budimpešti, 3. oktobra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Arapskoj Republici Egipat, od 7. do 9. oktobra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za učešće dr Gordane Radojević, direktorice Uprave za statistiku, na sastanku generalnih direktora nacionalnih statističkih zavoda Evrope, 9. i 10. oktobra 2019. godine, u Bratislavi (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog platforme za učešće Sulja Mustafića, direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na regionalnoj konferenciji o neprijavljenom radu na Zapadnom Balkanu, u organizaciji projekta Savjeta za regionalnu saradnju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na sastanku ministara odbrana zemalja članica "ADRION" inicijative i bilateralnom sastanku sa ministrom odbrane Republike Italije, Lorencom Guerinijem, 15. oktobra 2019. (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za vode na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo zdravlja na potrošačku jedinicu Fond za zdravstveno osiguranje (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kulture na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
31.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 13 tačka 2 Zakona o upravnom sporu ("Službeni list CG", broj 54/16), koju je podnio Vladimir Čejović, advokat iz Podgorice (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listovima nepokretnosti br. 234 i 162, KO Goranjsko, Opština Plužine s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 407/9 i br. 407/10, upisanih u list nepokretnosti broj 91, KO Reč, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti Kliničkom centru Crne Gore za prodaju linearnog akceleratora CLINAC 600C "Varian" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog za davanje saglasnosti Kliničkom centru Crne Gore za pokretanje postupka zamjene putničkog vozila Opel Astra Enjoy 4DR B16DTH AT6 po principu "staro za novo" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Pitanja i predlozi       
36.1  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima  dokument  zaključci   
36.2  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika  dokument  zaključci   
36.3  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo  dokument  zaključci