Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

138. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 10.10.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
3. Predlog zakona o kreditnim institucijama s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
5. Predlog zakona o zaštiti depozita s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
7. Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani dokument zaključci
8. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište dokument zaključci
9. Informacija o Predlogu paketa podrške za informaciono-komunikacione usluge NATO Vojnom predstavniku u Savezničkoj komandi za operacije (ACO) za 2019. godinu s Predlogom paketa podrške dokument zaključci
10. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2018. godinu i Sporazumu o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020 između operativnih struktura dvije države učesnice s Predlogom finansijskog sporazuma dokument zaključci
11. Predlog odluke o obrazovanju Tenderske komisije za otvaranje i rangiranje ponuda pristiglih po osnovu Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu "Brajići" dokument zaključci
12. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema s Nacrtom ugovora o koncesiji, Izvještajem sa javne rasprave i Tehno-ekonomskom analizom opravdanosti preseljenja DTO sistema sa spoljašnjeg na unutrašnje odlagalište na P.K. "Potrlica" RU "Pljevlja" dokument zaključci
13. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica", Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe s Nacrtom ugovora o koncesiji, Izvještajem sa javne rasprave i Elaboratom originalnih terenskih podataka sa urbanističko - tehničkim uslovima dokument zaključci
14.  Informacija o organizovanju događaja "Crnogorski ljekari u dijaspori" dokument
zaključci   
15.  Informacija o realizaciji 52. međunarodnog sajma trgovine i preduzetništva (MOS) 2019 u Celju (10-15. septembar 2019. godine) i projekta "Dani Crne Gore u Republici Sloveniji"  dokument  zaključci   
16.  Predlog statuta Fonda za zaštitu životne sredine  dokument  zaključci   
17.  Predlog za davanje saglasnosti na odredbe čl. 6 i 7 Statuta Opštine Herceg Novi kojima se utvrđuju oblik i sadržina simbola i praznik Opštine Herceg Novi  dokument  zaključci   
18.  Kadrovska pitanja    zaključci   
18.1  Predlog rješenja o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Olivosu - Republika Argentina  dokument     
18.2  Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija  dokument     
18.3  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave carina  dokument     
18.4  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
18.5  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
18.6  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
18.7  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Revizorskog tijela dokument     
18.8  Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitčko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja  dokument     
18.9  Predlog rješenja o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti vanrednih situacija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Predlog odluke o objavljivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u pogledu sukcesije Crne Gore bilateralnih međunarodnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije/Savezne Republike Jugoslavije/Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Mađarske Narodne Republike/Republike Mađarske (bez rasprave) dokument  zaključci   
22.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o uzajamnom priznavanju usluga certifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori i kvalifikovanih usluga od povjerenja koje se pružaju u Republici Srbiji (bez rasprave) dokument  zaključci   
23.  Predlog odluke o izmjenama Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje sportsko - rekreativnog centra "Šuškovina" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dvosistemskog DV 10 KV Petnjica od TS 35/10 KV "Berane 3" do odcjepnog stuba u Paljuhu u zahvatu KO Petnjica, opština Petnjica (bez rasprave) dokument  zaključci   
25.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Dejana Marinovića i Aleksandra Vučinića iz Kotora (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Izvještaj o poslovanju Radio-difuznog centra d.o.o. za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu (bez rasprave) dokument  zaključci   
27.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3928, od 26. septembra 2019. godine, sa sjednice od 19. septembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Četvrtom regionalnom forumu Unije za Mediteran (UzM), Barselona, 10. oktobra 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
29.  Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Republici Bugarskoj i otvaranje izložbe "Crnogorsko ćilirsko štamparstvo", 11. i 12. oktobra 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
30.  Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, na Konferenciji ministara pravde država članica Savjeta Evrope na temu "Digitalni izazovi za pravdu u Evropi", 14. i 15. oktobra 2019. godine, u Strazburu, Republika Francuska (bez rasprave) dokument  zaključci   
31.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na redovnom Jesenjem zasijedanju Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda i bilateralnim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama, od 15. do 20. oktobra 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
32.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na XII sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, Brisel, 7. novembra 2019. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
33.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za izvršenje krivičnih sankcija na potrošačku jedinicu Ministarstvo pravde (bez rasprave) dokument  zaključci   
34.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Poreska uprava na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave) dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
35.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisane u list nepokretnosti broj 320, KO Slatina ll, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Oktoih" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 6996 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Štampar Makarije" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 4336 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
38.  Pitanja i predlozi       
38.1  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na konferenciji "INNOVEIT 2019", 15. oktobra 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska  dokument  zaključci   
38.2  Predlog izmjena Kadrovskog plana organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2019. godinu  dokument  zaključci