Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

14. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 23.02.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sredstvima za ishranu bilja
dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore
dokument
zaključci
3. Predlog strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017-2020. godine s Predlogom akcionog plana za implementaciju Strategije za 2017. godinu
dokument
zaključci
4. Predlog šengenskog akcionog plana
dokument
zaključci

5. Dvanaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period oktobar - decembar 2016
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o planu privatizacije za 2017. godinu
dokument
zaključci

7. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte u 2016. godini sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za 2016. godinu
dokument
zaključci

8. Odluka o visini mjesečne akademijske nagrade članovima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za 2017. godinu
dokument
zaključci

9. Predlog javnog oglasa za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija
dokument
zaključci
10. Informacija o sprovođenju Sporazuma o načinu isplate potraživanja na osnovu izvršnih-pravosnažnih presuda Privrednog suda u Podgorici, potpisanog između ovlašćenih predstavnika Aerodroma Crne Gore AD, u svojstvu izvršnog povjerioca i Montenegro Airlinesa
dokument
zaključci
11. Izvještaj o radu Ministarstva nauke u 2016. godini
dokument
zaključci
12. Kadrovska pitanja

zaključci
12.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave
dokument
12.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture
dokument
12.3 Predlog zaključka o povlačenju Predloga Vlade Crne Gore za postavljenje izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore – stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), sa sjedištem u Rimu
dokument
12.4 Predlog rješenja o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i ostalim organizacijama UN sistema, sa sjedištem u Rimu
dokument
12.5 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
dokument
12.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
dokument
12.7 Predlog rješenja o razrješenju v.d. državnog sekretara za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
12.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. državnog sekretara za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
12.9 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslova i nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
12.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za poslove nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
12.11 Predlog rješenja o imenovanju tri člana Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki
dokument
12.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
12.13 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za promociju informacionog društva u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije
dokument
12.14 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći u Ministarstvu javne uprave
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13.  Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Nacionalne investicione komisije (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
14.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja akreditacije za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
15.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja standardizacije za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
16.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Radmile Đurišić (bez rasprave)
dokument
zaključcif
 
17.  Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3097, od 15. decembra 2016. godine, sa sjednice od 8. decembra 2016. godine (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
18.  Odluka o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta na obalama rijeke Bojane prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj za period od 2016. do 2018. godine (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
19.  Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
20.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti i ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Pljevlja s predlozima ugovora (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
21.  Pitanja i predlozi       
21.1  Predlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji drvnih sortimenata, broj: 08-2590, od 29. septembra 2016. godine
dokument
zaključci
 
21.2  Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-1035, sa sjednice od 21. aprila 2016. godine
dokument
zaključci