Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

140. sjednica Vlade Crne Gore - 24.10.2019.
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o privrednim društvima s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju  dokument zaključci   
3. Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa rada Vlade Crne Gore za I, II i III kvartal 2019. godine  dokument
zaključci   
4. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za II kvartal 2019. godine  dokument
zaključci   
5. Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 za I, II i III kvartal 2019. godine  dokument
zaključci   
6. Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020 za period 1. april - 30. jun 2019. godine  dokument
zaključci   
7. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru  dokument
zaključci   
8. Predlog odluke o osnivanju Savjeta za kvalifikacije
dokument
zaključci   
9. Predlog industrijske politike Crne Gore 2019 - 2023 s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci   
10. Predlog akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore 2019 -2023, za period 2019 - 2020. godine  dokument
zaključci   
11. Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije "Lučice", opština Budva i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije "Lučice", opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije  dokument  zaključci   
12. Nacrt detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici s Predlogom programa održavanja javne rasprave  dokument
zaključci   
13. Nacrt izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Mihinja" u Podgorici s Predlogom programa održavanja javne rasprave  dokument
zaključci   
14. Informacija o predlogu Koncepta podrške Crne Gore savezničkim snagama (HNS) s Predlogom koncepta  dokument
zaključci   
15. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama s Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE "Crnja", mHE "Ljubaštica" i mHE "Crni potok" na vodotoku Crnja  dokument
zaključci   
16. Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2019. godinu s predlogom za preusmjerenje sredstava na druge kapitalne projekte  dokument
zaključci   
17. Informacija o načinu obezbjeđivanja sredstava za izvršenje sudskih rješenja za pojedine potrošačke jedinice, u periodu januar - septembar 2019. godine  dokument
zaključci   
18. Informacija o realizaciji projekta "Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici"  dokument
zaključci   
19. Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije  dokument
zaključci   
20. Informacija o realizaciji mjera iz Šengenskog akcionog plana u oblasti izgradnje i rekonstrukcije graničnih prelaza i objekata Sektora granične policije Uprave policije  dokument
zaključci   
21. Predlog odgovora na Upitnik ekspertske grupe Savjeta Evrope GRETA u okviru trećeg kruga evaluacije implementacije Konvencije SE za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori  dokument
zaključci   
22. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije (2019-2024), za 2019. i 2020. godinu  dokument
zaključci   
23. Informacija o Memorandumu o razumijevanju između Vlade Kraljevine Belgije i Ministarstva odbrane Republike Albanije i Ministarstva odbrane Republike Bugarske i Ministarstva nacionalne odbrane Kanade i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske i Ministarstva odbrane Republike Češke i Ministarstva odbrane Kraljevine Danske i Ministarstva odbrane Republike Estonije i Saveznog Ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke i Ministarstva odbrane Mađarske i Ministarstva odbrane Republike Italije i Ministarstva odbrane Republike Letonije i Ministarstva nacionalne odbrane Republike Litvanije i Vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane Kraljevine Holandije i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i Ministra nacionalne odbrane Republike Poljske i Ministra nacionalne odbrane Republike Portugalije i Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije i Ministarstva odbrane Republike Slovačke i Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Ministarstva odbrane Kraljevine Španije i Generalštaba koji zastupa Vladu Republike Turske i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država i Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) koji se odnosi na organizaciju, administraciju i finansiranje Međunarodne škole u SHAPE s Predlogom memoranduma  dokument
zaključci   
24. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji  dokument
zaključci   
25. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita  dokument
zaključci   
26. Kadrovska pitanja    zaključci   
26.1 Predlog rješenja o postavljenju generalne konzulke u Generalnom konzulatu Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Frankfurtu
dokument
   
26.2 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Obavještajno bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane
dokument
   
26.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja  dokument    
26.4 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija  dokument
   
26.5 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
dokument
   
26.6 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Belgiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu  dokument
   
26.7 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Holandiji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu  dokument
   
26.8 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu  dokument
   
26.9 Predlog rješenja o razrješenju stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OPCW- Hag), na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu  dokument
   
26.10 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za državnu imovinu u Ministarstvu finansija  dokument
   
26.11 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog ovlašćenog službenog lica u Ministarstvu finansija  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27. Predlog odluke o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu  dokument
zaključci   
28. Izvještaj o činjeničnom stanju u vezi sa unaprijed dogovorenim procedurama sprovedenim u vezi sa zahtjevom Države Crne Gore navedenim u Ugovoru o zakupu HTP „Ulcinjska rivijera“ broj 07-381/02 za period od 15. oktobra 2018. godine - 01. juna 2019. godine, koji je sačinio PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Podgorice, u svojstvu Kontrolora investicije  dokument
zaključci   
29. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost  dokument
zaključci   
30. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju  dokument
zaključci   
31. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti kulture  dokument
zaključci   
32. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske u oblasti mladih i sporta  dokument
zaključci   
33. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/04 KV "Zagrađe" sa priključnim DV 10 KV i uklapanjem u NN mrežu KO Brijeg, Opština Plužine  dokument
zaključci   
34. Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Ukrajine, Ministarstva nacionalne odbrane Kanade, Litvanskih oružanih snaga, Ministarstva odbrane Gruzije, Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstva odbrane Crne Gore i ministra nacionalne odbrane Republike Poljske, u pogledu vježbe "Javorov luk" (Maple Arch 2019) s Predlogom tehničkog sporazuma  dokument
zaključci   
35. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Durmitor" (podnosilac zahtjeva Milorad Kljajević iz Nikšića)
dokument
zaključci   
36. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Durmitor" (podnosilac zahtjeva Milorad Kljajević iz Nikšića)  dokument
zaključci   
37. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (podnosilac zahtjeva Janković Nikola sa Cetinja)  dokument
zaključci   
38. Informacija o ustupanju na trajno korišćenje putničkog motornog vozila  dokument
zaključci   
39. Izvještaj sa potpisivanja Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex), 7. oktobra 2019. godine, Luksemburg  dokument
zaključci   
40. Predlog za davanje u zakup nepokretnosti u svojini države Crne Gore, ukupne površine 41,89 ha (418.898 m²), evidentirane u privremenom listu nepokretnosti broj 283, KO Grahovo, opština Nikšić (bez rasprave)
dokument
zaključci   
41. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-405, od 23. februara 2017. godine, sa sjednice od 16. februara 2017. godine
dokument
zaključci   
42. Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na Samitu šefova država i vlada Pokreta nesvrstanih u Bakuu, 25. i 26. oktobra 2019. godine  dokument
zaključci   
43. Predlog platforme za učešće delegacije koju predvodi Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, na Regionalnom sastanku Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) Peking + 25, Ženeva, 29. i 30. oktobra 2019. godine  dokument
zaključci   
44. Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, na međunarodnoj konferenciji „Kapaciteti, kompetencije i koordinacija državnih organa u borbi protiv korupcije – Borbom protiv korupcije do uspješnih društava u Jugoistočnoju Evropi“, 4. i 5. novembra 2019. godine, u Beogradu, Republika Srbija  dokument
zaključci   
45. Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, na sastanku na visokom nivou Strateškog dijaloga za Zapadni Balkan Svjetskog ekonomskog foruma (WEF), u Ženevi, 7. i 8. novembra 2019. godine dokument
zaključci   
46. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu  dokument
zaključci   
47. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
48. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 39 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, broj 6/02 i „Službeni list CG“, br. 17/07, 80/08 i 36/11), koju je podnijela Partija penzionera, invalida i restitucije Crne Gore  dokument
zaključci   
49. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat  dokument
zaključci   
50. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u JU ”Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković”  dokument
zaključci   
51. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU ”Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje”  dokument
zaključci   
52. Predlog odluke o koeficijentima za zarade zaposlenih u JU “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za opštinu u okviru Glavnog grada - Golubovci"  dokument
zaključci   
53. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Narodna biblioteka "Njegoš" Nikšić dokument
zaključci   
54. Pitanja i predlozi       
54.1 Informacija o načinu obezbjeđivanja sredstava za plaćanje kamata po kreditu br. 00-421-01002751.6 stambene zadruge prosvjete Crne Gore ''Solidarno''  dokument
zaključci