Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

141. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 31.10.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti dokument zaključci
2. Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore dokument
zaključci
3. Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu
dokument
zaključci

5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima
dokument


7. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije za 2018. godinu, u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument
zaključci

8. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2018. godinu, u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020 s Predlogom finansijskog sporazuma
dokument
zaključci

9. Izvještaj o završenim pregovorima o zaključenju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
10 Informacija u vezi sa projektom Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS) - e-Socijalni karton s Predlogom aneksa sporazuma dokument
zaključci
11. Informacija o realizaciji Uputstva o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju dokument
zaključci
12. Informacija o zaključenju Ugovora o finansiranju između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju projekta "Program unapređenja crnogorskog obrazovanja" s Predlogom ugovora o finansiranju dokument
zaključci
13. Informacija o realizaciji projekta "Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje" s Predlogom sporazuma o grantu između Vlade Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i Evropske investicione banke
dokument
zaključci
14. Informacija o zaključivanju Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu broj 370-8/2019-9 od 28. 10. 2019. godine dokument
zaključci
15. Predlog za davanje saglasnosti Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti br. 413 KO Cetinje I, Prijestonica Cetinje dokument zaključci
16. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Bijelo Polje dokument zaključci
17. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Kolašin dokument zaključci
18. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Prijestonice Cetinje dokument zaključci
19. Kadrovska pitanja zaključci
19.1 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
19.2 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20. Predlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata (bez rasprave) dokument zaključci
21. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Nacionalne komisije za zdravstvo Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka s Predlogom memoranduma (bez rasprave) dokument zaključci
22. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Bugarske o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Izvještaj sa XII sastanka Pododbora za Poljoprivredu i ribarstvo (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog finansijskog plana Komisije za tržište kapitala za 2020. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
25.  Predlog programa rada Komisije za tržište kapitala za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5849, od 24. oktobra 2019. godine, sa sjednice od 17. oktobra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Predlog platforme za učešće dr Gordane Radojević, direktorice Uprave za statistiku, na sastanku rukovodeće grupe za statističku saradnju i sastanku rukovodeće grupe za implementaciju evropskog kodeksa prakse i okvira kvaliteta (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja, koju će predvoditi Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na IV sastanku ministara zdravlja Kina - CEEC, Sofija, Bugarska, 5. i 6. novembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na 40. međunarodnoj berzi putovanja World Travel Market (WTM), London (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Globalnoj konferenciji za razvoj aerodroma - GAD, u Dablinu, Republika Irska, od 11. do 14. novembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Vazduhoplovnom sajmu u Dubaiju, od 17. do 21. novembra 2019. godine, Ujedinjeni Arapski Emirati (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.   Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete na potrošačku jedinicu Ispitni centar (bez rasprave) dokument  zaključci   
33.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava carina na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kulture na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
35.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (predlagač poslanik Nebojša Medojević) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnaziji "Slobodan Škerović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Orijenski bataljon" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 237 KO Bijela, opština Herceg Novi, u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisanih u list nepokretnosti broj 4415, KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
39.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 432 KO Pećarska, Opština Bijelo Polje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
40.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
41.  Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu nepokretnosti - katastarske parcele br. 1127/12 površine 322m², 1127/14 površine 440m² i 1006/6 površine 1.208 m², sve upisane u list nepokretnosti broj 144 KO Smrčje, koje su u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
42.  Pitanja i predlozi       
42.1  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (predlagači poslanici: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković i Džavid Šabović)  dokument  zaključci   

NAPOMENA: Zaključak za tačku 6. (Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima) biće objavljen nakon verifikacije.