Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

143. sjednica Vlade Crne Gore - 14.11.2019.
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog projekcija makroekonomskih pokazatelja za period 2019-2022. godine
dokument zaključci
2. Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu dokument zaključci
3. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima dokument zaključci
4. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani dokument zaključci
5. Predlog odluke o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova i akvakulture dokument zaključci
6. Predlog odluke o produženju koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu "Casino Royal Splendid", na lokaciji hotel "Splendid", Bečići bb, Budva s Predlogom ugovora o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu "Casino Royal Splendid", na lokaciji hotel "Splendid", Bečići bb, Budva dokument zaključci
7. Predlog amandmana na Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu dokument zaključci
8. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5936, od 24. oktobra 2019. godine s Predlogom ugovora o realizaciji programa "Projekti očuvanja životne sredine" - projekat "Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja" dokument zaključci
9. Informacija o inicijativi opštine Kotor za davanje saglasnosti na Predlog sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture, izgradnji komunalne infrastrukture u zahvatu DSL Sektor 38 - Bigova i LSL Trašte, kao i dodatnih troškova koje snosi "Bigova Bay" d.o.o. Kotor dokument zaključci
10. Predlog za zaključenje poravnanja u vanparničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru, u pravnoj stvari predlagača Države Crne Gore i protivnika predlagača Barbić Đura i drugih dokument zaključci
11. Kadrovska pitanja zaključci
11.1 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija dokument
11.2 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave dokument
11.3 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave dokument
11.4 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
11.5 Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za vode  dokument
   
11.6 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora u Ministarstvu unutrašnjih poslova  dokument
   
11.7 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za statistiku  dokument
   
11.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava  dokument
   
11.9 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave javnih radova  dokument
   
11.10 Predlozi rješenja o razrješenju državnih sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje lokalnog puta  dokument
zaključci   
13. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o obavljanju plaćene djelatnosti izdržavanih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava s Predlogom sporazuma  dokument
zaključci   
14. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta "Haj Nehaj", Opština Bar  dokument
zaključci   
15. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta "Goran", Opština Bar  dokument
zaključci   
16. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine bentonita ležišta "Bijelo Polje", Opština Bar  dokument
zaključci   
17. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Ljubomira Karanikića, iz Bara  dokument
zaključci   
18. Predlog platforme za zvaničnu posjetu Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, Saveznoj Republici Njemačkoj, 14. novembra 2019. godine  dokument
zaključci   
19. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na XII sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, u Podgorici, 14. novembra 2019. godine  dokument
zaključci   
20. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na četvrtoj sjednici Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske, Sofija, Republika Bugarska, 18. i 19. novembra 2019. godine  dokument
zaključci   
21. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na Forumu ministara pravde i unutrašnjih poslova EU-Zapadni Balkan, 18. i 19. novembra 2019. godine, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija  dokument
zaključci   
22. Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture i predsjednika Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO na 40. generalnoj konferenciji UNESCO, Pariz, 18. i 19. novembra 2019. godine  dokument
zaključci   
23. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na V sastanku zemalja potpisnica Protokola o vodi i zdravlju UNECE-a i WHO-a, Beograd, Republika Srbija, od 19. do 21. novembra 2019. godine  dokument
zaključci   
24. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na sastanku ministara prosvjete država potpisnica Evropske kulturne konvencije Savjeta Evrope, 26. novembra 2019. godine, Pariz, Republika Francuska  dokument
zaključci   
25. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo rada i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
26. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 3386 KO Budva, Opština Budva s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument
zaključci   
27. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" sa Cetinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 426 KO Cetinje I, Prijestonica Cetinje u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
28. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Orijenski bataljon" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 237 KO Bijela i broj 678 KO Baošići, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
29. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Savo Pejanović" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 619 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vladislav Sl. Ribnikar" iz Bijelog Polja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 81 KO Resnik, opština Bijelo Polje u svojini Crne Gore
dokument
zaključci   
31. Predlog za davanje saglasnosti JU SSŠ "Vukadin Vukadinović" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 335 KO Berane, opština Berane u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
32. Pitanja i predlozi       
32.1 Informacija o realizaciji ugovora o izvršenju put opcije između A2A i Crne Gore  dokument
zaključci   
32.2 Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama  dokument
zaključci