Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

145. sjednica Vlade Crne Gore - 28.11.2019.
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru dokument zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2020. godinu dokument zaključci
5. Predlog liste razvojnih projekata za 2020. godinu u skladu sa članom 78 Zakona o strancima dokument zaključci
6. Predlog odluke o otvaranju konzulata Crne Gore u Skadru - Republika Albanija dokument zaključci
7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja "Beograd" - Aerodromska kontrola letenja Vršac dokument zaključci
8. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje dokument zaključci
9. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", opština Berane i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", opština Berane i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana dokument zaključci
10. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Državne studije lokacije dokument zaključci
11. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici dokument zaključci
12. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade "Spuž" dokument zaključci
13. Nacrt lokalne studije lokacije "Glavatičići", opština Kotor s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
14. Predlog programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda dokument zaključci
15. Informacija o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turističke sezone 2019. godine dokument zaključci
16. Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – "Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona"  dokument
zaključci
 
17. Informacija o Ugovoru o bespovratnoj podršci za finansiranje projekta "Tehnička podrška upravljanju bilateralnim programima prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020" s Predlogom ugovora  dokument
zaključci
 
18. Informacija o realizaciji pripremnih aktivnosti za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi "Expo 2020 Dubai" dokument
zaključci
 
19. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
zaključci
 
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Privrednog suda Crne Gore
dokument
zaključci
 
21. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina
dokument
zaključci
 
22. Kadrovska pitanja
  zaključci
 
22.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
dokument
   
22.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
dokument
   
22.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za dijasporu
dokument
   
22.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
dokument
   
22.5 Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za šume
dokument
   
22.6 Predlog rješenja o razrješenju generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
   
22.7 Predlog rješenja o razrješenju generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
   
22.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova
dokumentf
   
22.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
   
22.10 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za željeznice
dokument
   
22.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za željeznice
dokument
   
22.12 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
   
22.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
   
22.14 Predlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Wireless Montenegro d.o.o” Podgorica
dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bjelojevići i KO Podbišće u opštini Mojkovac radi rekonstrukcije puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac – Vragodo
dokument
zaključci
 
24. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije Regionalnog puta R-13 Bioče - Kolašin, dionica Mateševo - Kolašin
dokument
zaključci
 
25. Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Bioča", Opština Bijelo Polje s Predlogom koncesionog akta
dokument
zaključci
 
26. Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Kurilo", Opština Bijelo Polje s Predlogom koncesionog akta
dokument
zaključci
 
27. Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta "Vodosnabdijevanja naselja Berislavci u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci" s Predlogom protokola
dokument
zaključci
 
28. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Rajka Tatara iz Cetinja
dokument
zaključci
 
29. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma-Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje, Komunalne policije Opštine Bijelo Polje i Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje
dokument
zaključci
 
30. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4498, od 10. oktobra 2019. godine, sa sjednice od 3. oktobra 2019. godine
dokument
zaključci
 
31. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4497, od 10. oktobra 2019. godine, sa sjednice od 3. oktobra 2019. godine
dokument
zaključci
 
32. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6252, od 31. oktobra 2019. godine, sa sjednice od 31. oktobra 2019. godine
dokument
zaključci
 
33. Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Arapskoj Republici Egipat, od 8. do 10. decembra 2019. godine
dokument
zaključci
 
34. Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na sastanku ministara odbrane Američko-jadranske povelje A-5, 10. i 11. decembra 2019. godine, Tirana, Republika Albanija
dokument
zaključci
 
35. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na IX sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Podgorica, Crna Gora, 5. decembra 2019. godine
dokument
zaključci
 
36. Predlog za preusmjerenje sredstava za naknade za rad nezavisnih procjenjivača
dokument
zaključci
 
37. Predlog za preusmjerenje sredstava za potrebe Poreske uprave - izmirenje obaveza za troškove nabavke računarske opreme i troškove goriva
dokument
zaključci
 
38. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu
dokument
zaključci
 
39. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za saobraćaj na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu
dokument
zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
40. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u JU "Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi"
dokument
zaključci
 
41. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Opštine Berane
dokument
zaključci
 
42. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti u Opštini Nikšić za postavljanje stuba i dijela podzemnog VN kablovskog voda na zemljištu u svojini Crne Gore, u korist d.o.o. "Crnogorski elektrodistributivni sistem"
dokument
zaključci
 
43. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisanih u list nepokretnosti broj 1687, KO Žabljak I, Opština Žabljak s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
zaključci
 
44. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 6448/5, upisane u list nepokretnosti broj 4595, KO Novi Bar, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
zaključci
 
45. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 288, KO Gorica, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
zaključci
 
46. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 506 KO Topla, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore
dokument
zaključci
 
47. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Oktoih" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 6996 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore
dokument
zaključci
 
48. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Tanasije Pejatović" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2274 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore
dokument
zaključci
 
49. Pitanja i predlozi
     
49.1 Predlog zakona o radu s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
 
49.2 Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori
dokument
zaključci
 
49.3 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo odbrane
dokument
zaključci
 
49.4 Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju će predvoditi Duško Marković, predsjednik Vlade, na 25. konferenciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime, u Madridu, Kraljevina Španija
dokument
zaključci
 
49.5 Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 26. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a, Bratislava, 5. i 6. decembra 2019. godine
dokument
zaključci