Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

148. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.12.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi dokument zaključci
2. Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi dokument zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija dokument zaključci
6. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave dokument zaključci
7. Predlog odluke o Energetskom bilansu Crne Gore za 2020. godinu dokument zaključci
8. Predlog odluke o godišnjem planu zvanične statistike za 2020. godinu dokument zaključci
9. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta dokument zaključci
10. Informacija: Prva godina sprovođenja pravnog okvira za strateško planiranje politika s preporukama za unapređenje planskog sistema dokument zaključci
11. Predlog nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava dokument zaključci
12. Predlog nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko - tehnoloških nesreća dokument zaključci
13. Informacija o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže dokument zaključci
14.  Informacija o zaključenju Ugovora o kreditu i Ugovora o grantu, između Njemačke razvojne banke (KfW) i Vlade Crne Gore za Program energetske efikasnosti u javnim zgradama - faza III s predlozima ugovora  dokument  zaključci   
15.  Informacija o zaključenju Okvirnog ugovora o zajmu, sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za realizaciju Projekta "Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2" s Predlogom okvirnog ugovora o zajmu dokument  zaključci  
16.  Informacija o zaključenju Ugovora o izmjenama Okvirnog ugovora o zajmu, sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za realizaciju nastavka Projekta "Socijalno stanovanje za osobe s niskim primanjima - Projekat 1000+" faza IV s Predlogom ugovora o izmjenama broj 1 Okvirnog ugovora o zajmu  dokument  zaključci   
17.  Informacija o poslovanju privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu za 2018. godinu iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma  dokument  zaključci   
18.  Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za korišćenje voda i šuma  dokument  zaključci   
19.  Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, za period jul - decembar 2019. godine  dokument  zaključci   
20.  Informacija o obezbjeđenju uslova za nastavak radova na desnom rukavcu rijeke Bojane  dokument  zaključci   
21.  Informacija o ispunjenosti prethodnih uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra "Kolašin 1600", Kolašin, broj 07-3924/2, od 21.09.2018. godine s Predlogom protokola o stupanju Ugovora na snagu  dokument  zaključci   
22.  Informacija o Predlogu aneksa Memoranduma o razumijevanju između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije "Help-Hilfe zur Selbsthilfe"  dokument  zaključci   
23.  Informacija o zaključivanju Granskog kolektivnog ugovora o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost s Predlogom granskog kolektivnog ugovora o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora  dokument  zaključci   
24.  Informacija o uplati finansijskih sredstava Stambenoj zadruzi “Odbrana” dokument
zaključci   
25.  Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2019/2020. godinu  dokument  zaključci   
26.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o crnogorskom državljanstvu (predlagači poslanici: Daliborka Pejović, Andrija Popović, Milorad Vuletić, Sanja Pavićević, Radule Novović, Mirsad Murić i Ervin Ibrahimović)  dokument  zaključci   
27.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja  dokument  zaključci   
28.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog državnog tužilaštva  dokument  zaključci   
29.  Kadrovska pitanja    zaključci   
29.1  Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara  dokument     
29.2  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević“ AD Igalo  dokument      
29.3  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević“ AD Igalo  dokument     
29.4  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija  dokument     
29.5  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija  dokument     
29.6  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju  dokument     
29.7  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice  dokument     
29.8  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice  dokument     
29.9  Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za saobraćaj  dokument     
29.10  Predlog rješenja o razrješenju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
30.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Petnjica radi rješavanja socijalnih pitanja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva prosvjete Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti obrazovanja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o vojnotehničkoj saradnji (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog plana rekonstrukcije službenih zgrada u državnoj svojini za period 2020-2022. godina (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", Opština Nikšić, broj: 01-706/24 od 30.09.2015. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
36.  Informacija o zaključivanju Sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Deveti nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument zaključci   
38.  Izvještaj o aktivnostima na izradi Nacionalnog plana razvoja mreža za širokopojasni pristup internetu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
39.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića Svetoj Stolici, 14. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
40.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na 17. sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice, 13. decembra 2019. godine, Kišinjev, Republika Moldavija (bez rasprave)  dokument  zaključci   
41.  Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Direktoratu za odbrambenu međunarodnu saradnju Ministarstva odbrane Države Izrael, od 14. do 18. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
42.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju predvodi prof. dr Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova, na prvom Globalnom forumu za izbjeglice, u Ženevi, Švajcarska, 17. i 18. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
43.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
44.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo odbrane na potrošačku jedinicu Uprava za šume (bez rasprave)  dokument   zaključci   
45.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačke jedinice: Ministarstvo finansija, Uprava za kadrove i Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
46.  Predlog izmjena i dopuna Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
47.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknada predsjedniku, članovima i sekretaru Savjeta za vode u skladu sa članom 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) i članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/2018 i 42/18) (bez rasprave) dokument  zaključci   
48.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 2623, upisane u list nepokretnosti broj 986, KO Borje II, Opština Žabljak (bez rasprave)  dokument  zaključci   
49.  Pitanja i predlozi       
49.1  Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola s Izvještajem sa javne rasprave  dokument   zaključci   
49.2  Informacija o zaključivanju Aneksa Sporazuma o finansijskoj kontribuciji između Ministarstva finansija Crne Gore i Ministarstva finansija Republike Slovačke s Predlogom aneksa dokument  zaključci   
49.3  Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6268, sa sjednice od 31. oktobra 2019. godine  dokument  zaključci