Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

149. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 19.12.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o vojno - obavještajnim i bezbjednosnim poslovima dokument zaključci
2. Predlog zakona o Fondu rada s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
3. Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama dokument
zaključci

5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o uređivanju međusobnih imovinsko - pravnih odnosa dokument
zaključci

7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu dokument
zaključci

8. Predlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Kolašin dokument
zaključci

9. Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2019. dokument
zaključci
10. I prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. januar 2019 – 1. novembar 2019. godine dokument
zaključci
11. Dvadeset treći kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – septembar 2019. dokument
zaključci
12. Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2019. godinu dokument
zaključci
13. Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore za 2018. godinu i Sporazumu o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 između operativnih struktura dvije države učesnice s Predlogom finansijskog sporazuma dokument
zaključci
14. Informacija o Planu davanja koncesija za valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara za 2020. godinu s Predlogom plana i Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
15. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. jul - 31. decembar 2019. godine dokument zaključci
16. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta autoputa Bar – Boljare dokument zaključci
17. Informacija o zajedničkoj realizaciji projekta izgradnje bulevara i cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema na dionici Jaz - Aerodrom „Tivat“ dokument zaključci
18. Informacija o zahtjevu Energean Montenegro Limited, Kipar, za produženje prvog Perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30 dokument zaključci
19. Informacija o zaključenju Ugovora o rekonstrukciji JPU "Naša radost", Savina, Herceg Novi (klaster IV), koji se realizuje u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora dokument zaključci
20. Predlog godišnjeg plana rada Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2020. godinu i Predlog finansijskog plana Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2020. godinu dokument zaključci
21. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada - Podgorice dokument zaključci
22. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama u Opštini Nikšić dokument zaključci
23. Predlog za davanje saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za podizanje spomen - obilježja davanjem naziva ulici „Bulevar 21. maj“ dokument zaključci
24. Predlog za davanje saglasnosti Opštini Ulcinj za podizanje spomen - obilježja žrtvama zemljotresa iz 1979. godine dokument zaključci
25. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore dokument zaključci
26. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki dokument zaključci
27. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo zdravlja dokument zaključci
28.  Kadrovska pitanja    zaključci  
28.1  Predlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva  dokument 
 
28.2  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XX vanrednoj Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić  dokument 
 
28.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar  dokument 
 
28.4  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat  dokument 
 
28.5  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave javnih radova  dokument     
28.6  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave javnih radova  dokument     
28.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova  dokument     
28.8  Predlog rješenja o imenovanju zamjenice glavnog revizora Revizorskog tijela  dokument     
28.9 Predlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
28.10  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić  dokument     
28.11  Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara za inovacije u Ministarstvu nauke  dokument     
28.12  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova  dokument     
28.13  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak vršenja dužnosti v.d. izvršne direktorice i određivanju v.d. izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ Podgorica  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
29.  Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola izdatih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti turizma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti kulture (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja "Radio-difuzni centar" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Informacija o aktivnostima na unapređenju sistema srednjoročnog planiranja rada Vlade i ministarstava (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Informacija o pristupanju Memorandumu o razumijevanju između Vlade Kraljevine Švedske i Štaba vrhovnog komandanta Savezničke komande za transformaciju, kao i Vrhovnog štaba savezničkih snaga za Evropu u vezi pružanja podrške države domaćina (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Informacija o pristupanju Memorandumu o razumijevanju između Vlade Republike Finske i Štaba vrhovnog komandanta Savezničke komande za transformaciju, kao i Vrhovnog štaba savezničkih snaga za Evropu u vezi pružanja podrške države domaćina (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta "Maljat" (bez rasprave)  dokument  zaključci   
39. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Krkori u cilju izgradnje male hidroelektrane "Krkori" na dijelu gradskog vodovoda "Krkori" s Predlogom ugovora (bez rasprave)  dokument zaključci   
40.  Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata (bez rasprave)  dokument  zaključci   
41.  Izvještaj o izvršenoj kontroli Investicionog programa – Ugovor o zakupu lokacije KO Šas, opština Ulcinj, br. 460-216/17-1 od 18.12.2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
42.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020), za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
43.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021), za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
44.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-358, od 14. februara 2019. godine, sa sjednice od 7. februara 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
45.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-54, od 11. januara 2018. godine, sa sjednice od 28. decembra 2017. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
46.  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića na Samitu predsjednika vlada država članica Centralno-evropske inicijative (CEI) u Rimu, 19. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
47.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na X Skupštini IRENA organizacije, od 10. do 12. januara 2020. godine, u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati (bez rasprave)  dokument  zaključci   
48.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za šume na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument
zaključci   
49.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za imovinu na potrošačku jedinicu Uprava za inspekcijske poslove (bez rasprave)  dokument  zaključci   
50.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
51.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Zavod za školstvo na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
52.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
53.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo saobraćaja i pomorstva na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
54.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu (predlagači poslanici: dr Draginja Vuksanović Stanković i mr Raško Konjević) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
55.  Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o očuvanju Aerodroma Crne Gore (predlagači poslanici: doc. dr Draginja Vuksanović Stanković, mr Raško Konjević, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović) (bez rasprave)  dokument  zaključci   
56.  Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2019. godinu s Predlogom ugovora o pružanju usluga revizije (bez rasprave)  dokument  zaključci   
57.  Predlog finansijskog plana "Radio-difuznog centra" d.o.o. Podgorica za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
58.  Predlog finansijskog plana Agencije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu (bez rasprave  dokument  zaključci   
59.  Predlog za davanje saglasnosti za podnošenje zahtjeva Opštini Mojkovac za vraćanje prava raspolaganja Vladi Crne Gore, bez naknade, na nepokretnostima kojima raspolaže Opština Mojkovac, radi ostvarivanja javnog interesa (bez rasprave)  dokument  zaključci   
60.  Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknada Radnom timu za praćenje i implementaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (bez rasprave)  dokument  zaključci   
61.  Pitanja i predlozi       
61.1  Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2019. godinu s predlogom za preusmjeravanje sredstava na druge kapitalne projekte  dokument  zaključci   
61.2  Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2693, od 27. juna 2019. godine  dokument  zaključci   
61.3  Informacija o zaključenju Ugovora o garanciji za kreditni aranžman između JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju Projekta proširenja regionalnog sistema za vodosnabdijevanje  dokument  zaključci   
61.4  Informacija o pitanju naknade za obavljanje poslova glavnog/e revizora/ke u Revizorskom tijelu Crne Gore, u skladu sa ovlašćenjem datim Zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-5634, od 6. decembra 2018. godine  dokument  zaključci   
61.5  Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-6105, sa sjednice od 24. oktobra 2019. godine dokument  zaključci   
61.6 Predlog za davanje saglasnosti za sufinansiranje projekta “Obilježavanje 15. godina Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore”  dokument  zaključci   
61.7  Predlog izmjena Kadrovskog plana organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2019. godinu  dokument  zaključci