Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

15. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 02.03.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama
2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bližim uslovima i postupku za isplatu staračke naknade dokument
zaključci
3. Predlog odluke o obrazovanju tima za pripremu Predloga plana kriznog komuniciranja Vlade Crne Gore dokument
zaključci
4. Izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika do 31. 12. 2016. godine dokument
zaključci

5. Predlog strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na oblast Konik 2017-2019 s Predlogom akcionog plana za implementaciju Strategije za 2017. godinu dokument
zaključci

6. Informacija o pomoći komercijalnim i lokalnim radio i TV emiterima dokument zaključci

7. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva finansija, organa u sastavu i organa nad kojima Ministarstvo vrši nadzor u 2016. godini dokument
zaključci

8. Kadrovska pitanja
zaključci

8.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
8.2 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
8.3 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" dokument
8.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane dokument
8.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Uprave pomorske sigurnosti dokument
8.6 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
8.7 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
8.8 Predlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore dokument
8.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
8.10 Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica dokument
8.11 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj dokument
8.12 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Uprave carine i za određivanje v.d. direktora Uprave carine dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmještanje NN mreže STS "Jelin Dub" - Pavličići od 7+900 km do 8+050 km u KO Bioče, Opština Podgorica i NN mreže STS "Klopot" - Gluvčev Do (bez rasprave) dokument zaključci
10. Predlog odluke o objavljivanju Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju (bez rasprave) dokument zaključci
11. Predlog odluke o dopunama Statuta Pošte Crne Gore AD Podgorica (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018. godine, za 2017. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Ledeni izvor" Sjenožeta, Opština Andrijevica, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe s Nacrtom ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument zaključci
14. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Nevene Šćepanović (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog za produženje perioda realizacije investicionog projekta iz Ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija broj 02/2-45/144, od 01.08.2016. godine s Predlogom aneksa I Ugovora o korišćenju sredstava (bez rasprave)  dokument zaključci   
16. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3383, od 27. januara 2017. godine, sa sjednice od 19. januara 2017. godine (bez rasprave)  dokument zaključci   
17. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3155, od 22. decembra 2016. godine, sa sjednice od 15. decembra 2016. godine (bez rasprave)  dokument zaključci   
18. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
19. Statut Javne ustanove Filmski centar Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
21. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom (bez rasprave)  dokument zaključci   
22. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu (bez rasprave)  dokument zaključci   
23. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama (bez rasprave)  dokument zaključci   
24. Predlog za davanje saglasnosti za proširenje šetališta "5 Danica" u Herceg Novom, konstrukcijom na stubovima, iznad katastarske parcele 940, KO Topla, Opština Herceg Novi (bez rasprave)  dokument zaključci   
25. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada članovima stalnih stručnih komisija (bez rasprave)
dokument zaključci   
26. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada članovima Žirija za dodjelu državne nagrade Miroslavljevo jevanđelje (bez rasprave)
dokument zaključci   
27. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave)
dokument zaključci   
28. Pitanja i predlozi       
28.1 Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
dokument zaključci   
28.2 Pledlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za ekproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo u KO Lutovo i KO Pelev Brijeg u Glavnom gradu Podgorica  dokument zaključci   
28.3 Informacija o finansiranju Projekta stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) i Nacrt finansijskog sporazuma za Projekat stvaranja klastera i ruralne transformacije (RCTP) između Crne Gore i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede
dokument zaključci   
28.4 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3287, od 29. decembra 2016. godine, sa sjednice od 22. decembra 2016. godine
dokument zaključci   
28.5 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2873, od 17. novembra 2016. godine, sa sjednice od 10. novembra 2016. godine  dokument zaključci