Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

151. sjednica Vlade Crne Gore - 26.12.2019.
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2020. godinu
dokument
zaključci
2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova dokument zaključci
3. Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostornog plana dokument zaključci
4. Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore dokument zaključci
5. Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2020. godinu dokument zaključci
6. Predlog programa monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2020. godinu dokument zaključci
7. Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem indirektnog i decentralizovanog upravljanja IPA fondovima s pregledom ključnih aktivnosti u IV kvartalu 2019. godine dokument zaključci
8. Informacija o Ugovoru o garanciji između Evropskog Investicionog Fonda kao garanta i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. kao korisnika - EaSi garancija s Predlogom ugovora o garanciji dokument zaključci
9. Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi Garancije zasnovane na javnoj politici (PBG-Policy Based Guarantee) dokument zaključci
10. Informacija o Predlogu aneksa br. 2 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura s Predlogom aneksa br. 2 dokument zaključci
11. Informacija o Planu davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu s Predlogom plana davanja koncesija i Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
12. Informacija o zahtjevu AD Luka Bar za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena ležišta "Volujica", opština Bar, isključenjem javnog nadmetanja s Predlogom koncesionog akta dokument zaključci
13. Informacija o nastavku implementacije Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede s Predlogom odluke o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija dokument zaključci
14. Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, za IV kvartal 2019. godine dokument zaključci
15. Informacija o potrebi otvaranja ESCROW računa radi realizacije ulaganja predviđenih Programom sticanja crnogorskog državljanstva dokument zaključci
16. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period jul - decembar 2019. godine  dokument  zaključci
 
17. Predlog inovirane Strategije Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika sa Opštim akcionim planom i Posebnim akcionim planom za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične kuge svinja
dokument  zaključci
 
18. Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje upravljanja, promocije i održivog korišćenja kulturne baštine za razvoj u Crnoj Gori" s Predlogom sporazuma o realizaciji UNESCO projekta "Jačanje upravljanja, promocije i održivog korišćenja kulturne baštine za razvoj u Crnoj Gori"
dokument  zaključci
 
19. Predlog granskog kolektivnog ugovora o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete
dokument  zaključci
 
20. Treći godišnji izvještaj o realizaciji mjera predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa (2016 - 2020) za period 01.12.2018 - 01.12.2019. godine
dokument  zaključci
 
21. Informacija o izmjeni Izjave o prihvatanju Fakultativnog protokola o učešću djece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima djeteta s Predlogom izmjene Izjave
dokument  zaključci
 
22. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave
dokument  zaključci
 
23. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde
dokument  zaključci
 
24. Predlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke
dokument  zaključci
 
25. Kadrovska pitanja
  zaključci
 
25.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora JU Dječji dom "Mladost" Bijela
dokument 
 
25.2 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 27. Životna sredina  dokument     
25.3 Predlog rješenja o imenovanju članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlje pregovora 27. Životna sredina
dokument     
25.4 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
dokument     
25.5 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave  dokument     
25.6 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno - tehnološki park Crne Gore“  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
26. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Budva
dokument  zaključci
 
27. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore  dokument  zaključci
 
28. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave  dokument  zaključci
 
29. Predlog odluke o određivanju ranjivih područja na vodnom području Jadranskog sliva  dokument  zaključci
 
30. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Turistički kompleks Zavala", opština Budva i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Turistički kompleks Zavala", opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta  dokument  zaključci
 
31. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Tološi 2" u Glavnom gradu Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Tološi 2" u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
32. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Sadine" u Glavnom gradu Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Sadine" u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
33. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica" u Glavnom gradu Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica" u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
34. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Momišići A" u Glavnom gradu Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Momišići A" u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
35. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Kuće Rakića", opština Tuzi i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Kuće Rakića", opština Tuzi i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
36. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Centar", opština Tuzi i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Centar", opština Tuzi i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument  zaključci
 
37. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci
 
38. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za razmjenu nepokretnosti  dokument  zaključci
 
39. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo  dokument  zaključci
 
40. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubne trafostanice 10/04 KV "Pošćenski kraj III", priključnog 10 KV dalekovoda i uklapanja u niskonaponsku mrežu u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za nacionalni park Durmitor, opština Žabljak  dokument  zaključci
 
41. Predlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine  dokument  zaključci
 
42. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o vojnoj finansijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske  dokument  zaključci
 
43. Predlog odluke o objavljivanju Protokola o implementaciji finansijske pomoći između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske  dokument  zaključci
 
44. Nacrt lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", opština Mojkovac s Predlogom programa održavanja javne rasprave  dokument  zaključci
 
45. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma sa zemljom domaćinom između Vlade Crne Gore i Ujedinjenih nacija koje predstavlja Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci
 
46. Informacija o predlogu za rješavanje spora u postupku posredovanja pred Centrom za posredovanje Crne Gore o vansudskom poravnanju, na ime plaćanja izvedenih radova na adaptaciji objekta bivše zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici  dokument  zaključci
 
47. Informacija o statusu realizacije Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3770, od 11. decembra 2017. godine, sa sjednice od 7. decembra 2017. godine  dokument  zaključci
 
48. Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu s predlogom za dodjelu pomoći bez naknade  dokument  zaključci
 
49. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica zaključenog sa koncesionarom "Hidroenergija Montenegro" doo s Predlogom ugovora  dokument  zaključci
 
50. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Trepačka rijeka s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci
 
51. Informacija o stepenu realizacije Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2016-2017. godina sa Izvještajem o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2016-2017. godine  dokument  zaključci
 
52. Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2019. godini  dokument  zaključci
 
53. Predlog plana preventivnih mjera za nadzor i kontrolu bolesti kvrgave kože goveda, afričke kuge svinja, bolesti plavog jezika i drugih potencijalno opasnih zaraznih bolesti u 2020. godini  dokument  zaključci
 
54. Predlog opšteg kriznog plana za upravljanje kriznim situacijama u slučaju kada hrana predstavlja rizik za zdravlje ljudi  dokument  zaključci
 
55. Treći polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena za period 2018-2020, za izvještajni period jul - decembar 2019. godine  dokument  zaključci
 
56. Treći izvještaj ekspertskog tima o sprovođenju nacionalnog projekta MNE9005 "Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima"  dokument  zaključci
 
57. Prvi izvještaj o realizaciji mjera Akcionog plana za period 2017-2018. godina Strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period 2017-2021. godina  dokument  zaključci
 
58. Informacija o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Naučno - tehnološkog parka Crne Gore - Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori  dokument  zaključci
 
59. Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020)  dokument  zaključci
 
60. Izvještaj o realizaciji aktivnosti Strategije za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015-2019)  dokument  zaključci
 
60.1 Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji na projektu „Nastavnik za 21. vijek“ s Predlogom sporazuma o saradnji na projektu „Nastavnik za 21. vijek“  dokument  zaključci
 
61. Četvrti izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana za postepeno usklađivanje s pravnom tekovinom EU i izgradnju neophodnih kapaciteta za sprovođenje pravne tekovine za Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje za period april 2017 - decembar 2019.  dokument  zaključci
 
62. Predlog finansijskog plana Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2020. godinu  dokument  zaključci
 
63. Predlog platforme za učešće mr Milutina Simovića, potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na 12. globalnom forumu za hranu i poljoprivredu (GFFA) i Berlinskoj konferenciji ministara poljoprivrede, u Berlinu, Njemačka, od 16. do 18. januara 2020. godine  dokument  zaključci
 
64. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Rezerve  dokument  zaključci
 
65. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo saobraćaja i pomorstva na potrošačku jedinicu Fond za zdravstveno osiguranje  dokument  zaključci
 
66. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo saobraćaja i pomorstva na potrošačku jedinicu Rezerve  dokument  zaključci
 
67. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Državna revizorska institucija  dokument  zaključci
 
68. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Fond za zdravstveno osiguranje  dokument  zaključci
 
69. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu  dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
70. Predlog odluke o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Danilovgrad  dokument  zaključci
 
71. Predlog godišnjeg Programa rada i Finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica za 2020. godinu  dokument  zaključci
 
72. Predlog finansijskog plana i godišnjeg programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" Mojkovac za 2020. godinu  dokument  zaključci
 
73. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Blažo Jokov Orlandić" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1184 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
74. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 20 KO Kotor I, opština Kotor u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
75. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Orijenski bataljon" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 74 KO Jošica, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
76. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ristan Pavlović" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 383 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore  dokument  zaključci  
77. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Slobodan Škerović" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore
dokument  zaključci
 
78. Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje na ustupanje zemljišta upisanog u list nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument  zaključci
 
79. Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknada komisijama za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede u 2019. godini u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17,...,42/18) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)  dokument  zaključci
 
80. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade za 2019. godinu, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18 i 34/19), za rad članova Komisije za odobravanje primjene lijeka koji nije na Osnovnoj listi ljekova i ljekova sa posebnim režimom propisivanja i primjene  dokument  zaključci
 
81. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade za 2019. godinu, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18 i 34/19), za članove Komisije za ocjenu ispunjenosti kriterijuma za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova  dokument  zaključci
 
82. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade za 2019. godinu, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19), za rad članova Drugostepene ljekarske komisije  dokument  zaključci
 
83. Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17) i članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)  dokument  zaključci
 
84. Pitanja i predlozi       
84.1 Predlog za nastavak mjere ograničavanja zapošljavanja u javnoj upravi do 31. decembra 2020. godine  dokument  zaključci
 
84.2 Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore  dokument  zaključci
 
84.3 Predlog granskog kolektivnog ugovora o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za ustanove učeničkog i studentskog standarda  dokument  zaključci
 
84.4 Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nisu predviđena Kadrovskim planom za 2019. godinu
dokument  zaključci
 
84.5 Predlog za izdavanje državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore AD Podgorica - Osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore "SOLIDARNO" Podgorica  dokument  zaključci
 
84.6 Predlog za ustupanje poslovnog prostora u svojini Crne Gore Uniji slobodnih sindikata Crne Gore
dokument  zaključci
 
84.7 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 460/4, upisane u list nepokretnosti broj 315 i katastarskih parcela br. 460/11 i 460/12, upisanih u list nepokretnosti broj 317, KO Nikovići, Opština Tivat  dokument  zaključci