Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

152. sjednica Vlade Crne Gore - 16.01.2020.
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o putevima s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o ljekovima s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
3. Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
5. Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru dokument zaključci
8. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu dokument zaključci
9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi "Expo 2020 Dubai" dokument zaključci
10. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrascima putnih isprava dokument zaključci
11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za obrazac pasoša i putnog lista dokument zaključci
12. Predlog programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2020 - 2022. godina dokument zaključci
13. Predlog strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2020-2024) s Predlogom akcionog plana za 2020-2021. godinu dokument zaključci
14. Predlog programa za razvoj i podršku talentovanim učenicima 2020-2022. dokument zaključci
15. Završni izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2014-2018. godina i Prelaznog akcionog plana za nastavak realizacije mjera predviđenih u Strategiji integrisanog upravljanja granicom 2014-2018, za 2019. godinu dokument zaključci
16. Predlog strategije integrisanog upravljanja granicom 2020 – 2024. godina s Predlogom okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina i Predlogom akcionog plana za 2020. godinu  dokument
zaključci   
17. Predlog programa ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike za 2020. godinu  dokument
zaključci   
18. Analiza stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje, za IV kvartal  dokument  zaključci   
19. Predlog akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2020. godinu  dokument
zaključci   
20. Predlog akcionog plana za 2020. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine  dokument
zaključci   
21. Predlog akcionog plana za 2020. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine  dokument
zaključci   
22. Predlog akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019 - 2021, za 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019-2021, za 2019. godinu  dokument
zaključci   
23. Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije  dokument
zaključci   
24. Predlog akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020, za 2020. godinu s Izvjestajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020. u 2019. godini  dokument
zaključci   
25. Predlog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu s Izvještajem o sprovođenju Programa u 2019. godini  dokument
zaključci   
26. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2020. godinu  dokument
zaključci   
27. Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori 2016-2020. godine  dokument
zaključci   
28. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za neproliferaciju oružja za masovno uništenje (2016 -2020), za 2019. godinu  dokument
zaključci   
29. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2019. godina, za 2019. godinu  dokument
zaključci   
30. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020-2021. godina  dokument
zaključci   
31. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu  dokument
zaključci   
32. Izvještaj o realizaciji Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta za sektore životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori za period 2017 – 2020. za izvještajni period jul 2018 – decembar 2019. godine  dokument
zaključci   
33. Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2019. godini  dokument
zaključci   
34. Kadrovska pitanja    zaključci   
34.1 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije  dokument
   
34.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije  dokument
   
34.3 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument
   
34.4 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument
   
34.5 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument
   
34.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument
   
34.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument
   
34.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument
   
34.9 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za sport u Upravi za inspekcijske poslove  dokument    
34.10 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za izbor izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca “ – Herceg Novi
dokument
   
34.11 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument
   
34.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument
   
34.13 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Sekretarijata za razvojne projekte  dokument
   
34.14 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Agencije za investicije Crne Gore  dokument
   
34.15 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Agencije za investicije Crne Gore
dokument
   
34.16 Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument
   
34.17 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i pet članova Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno – istorijskim područjem Kotora
dokument
   
34.18 Predlog rješenja o razrješenju članice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore"  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
35. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za evropske integracije
dokument
zaključci   
36. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Poda-Berane  dokument
zaključci   
37. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka s Predlogom sporazuma  dokument
zaključci   
38. Informacija o pristupanju Crne Gore Marakeškom sporazumu o olakšavanju pristupa objavljenim djelima za slijepe osobe, osobe sa oštećenjem vida ili osobe sa drugim poteškoćama u korišćenju štampanih materijala
dokument
zaključci   
39. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na Sedmom sastanku Upravnog odbora za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope, 24. junuara 2020. godine, Ljubljana, Republika Slovenija  dokument
zaključci   
40. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Svjetskom obrazovnom forumu, od 20. do 22. januara 2020. godine, London, Velika Britanija  dokument
zaključci   
41. Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Ulcinj  dokument
zaključci   
42. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade u opštini Nikšić
dokument
zaključci   
43. Predlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade u JU "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica  dokument
zaključci