Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

153. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 23.01.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske dokument zaključci
3. Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu - AGROBUDŽET dokument zaključci
4. Predlog programa gazdovanja šumama za 2020. godinu dokument zaključci
5. Predlog odluke o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunica", Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe s Predlogom ugovora o koncesiji dokument zaključci
6. Predlog odluke o raskidu Ugovora o ustupanju na korišćenje službenih prostorija, opreme, hotelskog objekta u Danilovgradu i okolnog zemljišta Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA) dokument zaključci
7. Informacija o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje odluka Ustavnog suda Crne Gore na ime potraživanja bivših radnika Radoja Dakića dokument zaključci
8. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-7906, od 26. decembra 2019. godine, sa sjednice od 26. decembra 2019. godine dokument zaključci
9. Informacija o ekstenziji nominacije Drevnih i netaknutih bukovih šuma Karpata i drugih regiona Evrope za upis na UNESCO listu svjetske baštine dokument zaključci
10. Informacija o učešću Crne Gore na XVII Bijenalu arhitekture u Veneciji s Predlogom ugovora o zakupu izložbenog prostora za Venecijansko bijenale umjetnosti i arhitekture sa privrednim društvom Immobiliare Cadore SRL – Venecija, Republika Italija dokument zaključci
11. Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd za 2020. godinu dokument zaključci
12. Kadrovska pitanja zaključci
12.1 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIX vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica dokument
12.2  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na VIII vanrednoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD Podgorica  dokument     
12.3  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Montecargo“ AD Podgorica  dokument     
12.4  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo  dokument     
12.5  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo  dokument     
12.6  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu  dokument     
12.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu  dokument     
12.8  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava  dokument     
12.9  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava  dokument     
12.10  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13.  Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore - Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Danske pomorske uprave u ime Kraljevine Danske o uzajamnom priznavanju sertifikata u skladu sa Konvencijom STCW (bez rasprave) dokument  zaključci   
14.  Predlog za razmjenu nepokretnosti između Vlade Crne Gore i Glavnog grada Podgorica s Predlogom ugovora o razmjeni nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
15.  Informacija o aktivnostima koje je potrebno preduzeti u postupanju po predlogu Međunarodnog monetarnog fonda za otpis zaostalih potraživanja Međunarodnog monetarnog fonda Somaliji (bez rasprave) dokument  zaključci   
16.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica s Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane "Vrbnica" na vodotoku Vrbnica (bez rasprave) dokument  zaključci   
17.  Izvještaj sa sastanaka CEFTA Zajedničkog komiteta u 2019. godini (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Izvještaj sa održavanja V sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske za implementaciju Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Turske o ekonomskoj saradnji (bez rasprave) dokument  zaključci   
19.  Izvještaj sa održavanja IV sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske za implementaciju Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Bugarske o ekonomskoj saradnji (bez rasprave) dokument  zaključci   
20.  Izvještaj o završenim pregovorima o zaključivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Turske o pružanju konzularne zaštite crnogorskim državljanima s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument  zaključci   
21.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, na regionalnoj konferenciji "Zapošljavanje - Siva ekonomija na Zapadnom Balkanu", 28. januara 2020. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (bez rasprave) dokument  zaključci   
22.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju predvodi prof. dr Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova, na drugom sastanku na visokom nivou u okviru francusko-njemačke inicijative o suzbijanju ilegalne trgovine malim i lakim oružjem na Zapadnom Balkanu, Berlin, Savezna Republika Njemačka, 31. januara 2020. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
23.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Euromaritime-u 2020, u Marseju, Republika Francuska, od 4. do 6. februara 2020. godine (bez rasprave) dokument   zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
24.  Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument   zaključci   
25.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknada za regionalne komisije za povraćaj i obeštećenje u Podgorici, Baru i Bijelom Polju i Komisiju za ujednačavanje postupka u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) (bez rasprave) dokument   zaključci   
26.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 114/1, 118/3, 122/3 i 123/3, upisanih u list nepokretnosti broj 2018, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument   zaključci   
27.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 396 KO Brajići, Opština Budva s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
28.  Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup zemljišta upisanog u list nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Olga Golović" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 773 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
30.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milorad Musa Burzan" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3189 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Marko Miljanov" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 735 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ivan Vušović" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 103 KO Rastovac, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
33.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "25. maj" iz Rožaja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 641 KO Rožaje, opština Rožaje u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
34.  Pitanja i predlozi       
34.1  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo sporta i mladih  dokument  zaključci