Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

154. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 30.01.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o uslovima za sticanje zvanja i nivoima zvanja službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija dokument zaključci
2. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Rigi - Republika Letonija dokument
zaključci
3. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Solunu - Republika Grčka dokument
zaključci
4. Predlog odluke o visini naknade za rad ispitnih komisija u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 22 i Sektor 23", opština Tivat i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 22 i Sektor 23", opština Tivat dokument
zaključci

6. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2020. godinu dokument
zaključci

7. Predlog programa podsticanja projekata u vodoprivredi za 2020. godinu dokument
zaključci

8. Informacija o sprovođenju programa subvencioniranja računa za električnu energiju dokument
zaključci

9. Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi druge garancije zasnovane na javnoj politici (PBG - Policy Based Guarantee) dokument
zaključci
10. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Komunikacione strategije "Crna Gora članica NATO-a" za 2019. godinu dokument
zaključci
11. Informacija o potrebi zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Aerodroma Crne Gore AD s Predlogom ugovora
dokument
zaključci
12. Predlog memoranduma o saradnji između Vlade Crne Gore i Crnogorskog olimpijskog komiteta dokument
zaključci
13. Predlog statuta Agencije za investicije Crne Gore dokument
zaključci
14. Kadrovska pitanja
zaključci
14.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Dom starih "Pljevlja" dokument
14.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica dokument
14.3 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu dokument
14.4 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Jermeniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu dokument
14.5 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Gruziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu dokument
14.6 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
14.7 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave dokument
14.8 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
14.9 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
14.10 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Poreske uprave dokument
14.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
14.12 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne upravne inspektorke u Ministarstvu javne uprave dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
16.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije 10 KV dalekovoda trafostanica 35/10 KV Žabljak - Borje - Aluge na dionici Borje - Vrela u zahvatu PUP-a Žabljak (bez rasprave)  dokument  zaključci   
17.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta STS 10/0, 4 KV 1 x 250 KVA, "Sukuruć 16" sa priključnim 10 KV kablovskim vodom, u zahvatu KO Vuksanlekić,Opština Tuzi (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Predlog odluke o planu privatizacije za 2020. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21. Finalni izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD Bar urađen od strane Kontrolora - Ernst&Young Montenegro d.o.o - Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Informacija o realizaciji aktivnosti po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa »Mediteran« Žabljak za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 20.12.2018 – 30.11.2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža" Budva, u periodu od 2016-2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazua o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o osnivanju i djelatnostima Francuske agencije za razvoj, Institucije Proparco (Grupa AFD) i Francuske Ekspertize u Crnoj Gori (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o saradnji u vezi sa redovnim funkcionisanjem i održavanjem Sistema za prognoziranje poplava i upozoravanje u slivu rijeke Save s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Drugi izvještaj o usaglašenosti za Crnu Goru u odnosu na Izvještaj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) u okviru IV kruga evaluacije na temu Sprječavanje korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Izvještaj sa sastanka Mješovite komisije o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju između delegacije Crne Gore i Republike Hrvatske, koji je održan 18. i 19. decembra 2019. godine u Zagrebu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog za davanje ovlašćenja za potpisivanje akata i raspolaganje budžetskim sredstvima Sekretarijata za razvojne projekte (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-7988, od 19. decembra 2019. godine, sa sjednice od 19. decembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, na konferenciji na visokom nivou "Borba protiv anti-semitizma u regionu OEBS –a", od 3. do 5. februara 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, u okviru delegacije predvođene predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, od 14. do 16. februara 2020. godine, Minhen, SR Njemačka(bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
34.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisanih u list nepokretnosti broj 2895, KO Donja Gorica, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Pitanja i predlozi       
35.1  Predlog granskog kolektivnog ugovora o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost  dokument  zaključci   
35.2  Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore  dokument  zaključci   
35.3  Predlog za presumjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstva sporta i mladih  dokument  zaključci   
35.4  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-193, od 23. januara 2020. godine, sa sjednice od 23. januara 2020. godine  dokument  zaključci