Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

156. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 06.02.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog programa rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu dokument zaključci
2. Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020-2022. dokument zaključci
3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za 2019. godinu dokument zaključci
4. Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020, za 2019. godinu dokument zaključci
5. Predlog II priloga Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 1. novembar 2019 – 31. januar 2020.
dokument zaključci
6. Predlog uredbe o grupama proizvoda nad kojima se vrši nadzor na tržištu dokument zaključci
7. Predlog uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte dokument zaključci
8. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Požegi – Republika Hrvatska dokument zaključci
9. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori dokument zaključci
10. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori dokument zaključci
11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana dokument zaključci
12. Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa dokument zaključci
13. Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2020. godinu dokument zaključci
14. Predlog programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2020. godinu dokument
zaključci
15. Predlog strategije prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine s Predlogom akcionog plana za 2020. godinu i Izvještajem o realizaciji Prelaznog akcionog plana za 2019. godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godina dokument
zaključci
16. Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2019/2020. godinu sa javnim pozivima za unaprjeđenje ponude na sjeveru Crne Gore dokument
zaključci
17. Informacija o reprogramiranju kreditnih obaveza Opštine Rožaje s predlozima aneksa dokument
zaključci
18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) dokument
zaključci
19. Predlog za davanje ovlašćenja za zaključivanje ugovora dokument
zaključci
20. Predlog za davanje saglasnosti za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata dokument
zaključci
21. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove dokument
zaključci
22. Kadrovska pitanja zaključci
22.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara dokument
22.2 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
dokument
22.3 Predlog rješenja o postavljenju počasne konzulke Crne Gore u Rigi – Republika Letonija
dokument
22.4 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Solunu – Republika Grčka dokument
22.5 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za vode dokument
22.6 Predlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju dokument
22.7 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj dokument
22.8 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
22.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
22.10 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
22.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23. Nacrt izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad" u Tivtu s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci
24. Nacrt izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donji Radovići Centar" u Tivtu s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci
25. Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2019. godine dokument
zaključci
26. Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije dokument
zaključci
27. Informacija o dopuni Finansijskog sporazuma o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2017. godinu, dio 2 s Predlogom dopune Sporazuma dokument
zaključci
28. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi i Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za građevinarstvo dokument
zaključci
29. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" dokument
zaključci
30. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Lovćen" dokument
zaključci
31. Prvi izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije 2019 - 2022. (za period 1. jun 2019 - 1. januar 2020. godine) dokument
zaključci
32. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, UNESCO Centru za svjetsku baštinu u Parizu, Republika Francuska, 5. februara 2020. godine dokument
zaključci
33. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Saveznoj Republici Njemačkoj, 10. februara 2020. godine dokument
zaključci
34. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova dokument
zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
35. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Bar dokument
zaključci
36. Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Herceg Novi dokument
zaključci
37. Finansijski plan Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2020. godinu sa Odlukom o usvajanju Finansijskog plana Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2020. godinu dokument
zaključci
38. Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknada tenderskim komisijama u postupku javnog nadmetanja po javnom oglasu za davanje koncesija u oblasti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) dokument
zaključci
39. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti prolaza u korist Čvorović Vladimira i Ćeranić Dragana s Predlogom ugovora dokument
zaključci
40. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 2680/21, upisane u list nepokretnosti broj 1805, KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
41. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 891/2, upisane u posjedovnom listu broj 124, KO Kuta I, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
42. Pitanja i predlozi
42.1 Informacija o potpisivanju Amandmana broj 2 na Memorandum o razumijevanju između Federalnog ministra odbrane Republike Austrije, Ministra odbrane Kraljevine Belgije, Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, Ministarstva odbrane Danske, Ministarstva odbrane Republike Estonije, Ministarstva odbrane Republike Finske, Ministra oružanih snaga Republike Francuske, Federalnog ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke, Ministarstva odbrane Republike Italije, Ministarstva odbrane Republike Letonije, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Litvanije, Ministarstva odbrane Crne Gore, Ministra odbrane Kraljevine Holandije, Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške, Ministra nacionalne odbrane Republike Poljske, Ministra nacionalne odbrane Republike Portugal, Ministarstva odbrane Slovačke Republike, Ministarstva odbrane Republike Slovenije, Ministra odbrane Kraljevine Španije, Državnog sekretara odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za multinacionalnu saradnju u vezi sa nabavkom odlučujuće municije kopnene vojske dokument
zaključci
42.2 Informacija o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji za saniranje posljedica zemljotresa dokument
zaključci