Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

159. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 27.02.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument
zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva dokument zaključci
3. Informacija o članstvu u revizorskim odborima u javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu države dokument zaključci
4. Informacija o prenosu svojinskih ovlašćenja nad pokretnim stvarima stečenim iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA fondovi) dokument zaključci
5. Informacija o ispunjenju pretpostavki u vezi sa upisom i plaćanjem akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD), kroz generalno i selektivno povećanje kapitala dokument zaključci
6. Objedinjeni izvještaj o radu Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori i Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori dokument zaključci
7. Predlog plana rada JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva za 2020. godinu dokument zaključci
8. Predlog programa rada i Predlog finansijskog plana Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2020. godinu dokument zaključci
9. Informacija o aktivnostima na uspostavljanju Regionalnog kreativnog centra (haba) u Bijelom Polju dokument zaključci
10. Informacija o zaključivanju Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Starog zatvora u Kotoru u okviru projekta "Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija" s predlogom za preusmjerenje sredstava dokument zaključci
11. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprječavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu za period 2019-2021. godine, za 2019. godinu dokument zaključci
12. Izvještaj o sprovođenju Programa za realizaciju preporuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021 na osnovu rezultata studije PISA 2015, za 2019. godinu dokument zaključci
13. Izvještaj o sprovođenju Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025, za 2019. godinu dokument zaključci
14. Izvještaj o radu Savjeta za reviziju za period jul 2018 - decembar 2019. godine dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomije dokument
zaključci
16. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu dokument
zaključci
17. Kadrovska pitanja zaključci
17.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
17.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj dokument
17.3 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić dokument
17.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XXI vanrednoj Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić dokument
17.5 Predlog rješenja o razrješenju članova Odbora direktora "Radio-difuzni centar" d.o.o. Podgorica dokument
17.6 Predlog rješenja o imenovanju članova Odbora direktora "Radio-difuzni centar" d.o.o. Podgorica dokument
17.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
17.8 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika sekretara Sekretarijata za razvojne projekte dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata dokument
zaključci
19. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Topolica IV", opština Bar i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Topolica IV", opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana dokument
zaključci
20. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Drač - putnički terminal" u Glavnom gradu Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Drač - putnički terminal" u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana dokument
zaključci
21. Predlog odgovora na rješenje Ustavnog suda Crne Gore o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 2 tačka 14 stav 2 Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora ("Službeni list CG", br. 47/14, 8/16 i 59/19), broj U-II br. 52/18 od 30. oktobra 2019. godine dokument
zaključci
22. Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma, Urbanističko - građevinske inspekcije i Komunalne policije Opštine Bar dokument
zaključci
23. Informacija o obezbjeđivanju budžetskih sredstava Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, za isplatu bruto zarada članovima Savjeta Agencije kojima je istekao mandat, iz Rezerve
dokument
zaključci
24. Predlog platforme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića Republici Bugarskoj, 28. februara 2020. godine
dokument
zaključci
25. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na drugoj sjednici Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenjih Arapskih Emirata, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, 3. i 4. marta 2020. godine dokument
zaključci
26. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na Ministarskoj konferenciji na visokom nivou u oblasti pomorstva, u Opatiji, Republika Hrvatska, 10. i 11. marta 2020. godine
dokument
zaključci
27. Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na 5. međunarodnom zagrebačkom bezbjednosnom forumu, 13. marta 2020. godine, Zagreb, Republika Hrvatska dokument
zaključci
28. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na 69. zasijedanju Komiteta Ujedinjenih nacija za borbu protiv torture i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja na kome će biti razmatran Treći periodični izvještaj Crne Gore, 22. i 23. aprila 2020. godine, Ženeva, Švajcarska dokument
zaključci
29. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo pravde na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova dokument
zaključci
30. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova dokument
zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
31. Predlog za davanje mišljenja Vlade Crne Gore da je adaptacija i rekonstrukcija hotela "Montenegro" u Bečićima - Opština Budva, investitora "Hotels Group Montenegro Stars" d.o.o. iz Budve, od značaja za razvoj države Crne Gore dokument
zaključci
32. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarskih parcela br. 376, 377 i 394/1, upisanih u list nepokretnosti 271, KO Ulcinjsko polje, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti dokument
zaključci
33. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovni list broj 103, KO Konak, Prijestonica Cetinje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovni list broj 88, KO Vladimir, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
35. Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) dokument
zaključci
36. Pitanja i predlozi       
36.1 Usmena informacija o sprovođenju Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda