Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

16. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 10.03.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o nedozvoljenom oglašavanju dokument zaključci
2. Predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare dokument
zaključci

6. Informacija o kreditnom aranžmanu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. sa Evropskopom Investicionom Bankom (EIB) s Predlogom finansijskog ugovora dokument
zaključci

7. Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o kreditu između Vlade Crne Gore-Ministarstva finansija i Komercijalne banke AD Budva dokument
zaključci

8. Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o kreditu između Vlade Crne Gore-Ministarstva finansija i NLB banke a.d. Podgorica dokument
zaključci

9. Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za potrebe sprovođenja plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2017. godini dokument
zaključci
10. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori u 2016. godini dokument
zaključci
11. Izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava o radu i stanju u upravnim oblastima u 2016. godini dokument
zaključci
12. Izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove u 2016. godini dokument
zaključci
13. Predlog mišljenja na Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 176b Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15 ,42/15, 47/15, 56/16, 66/16 i 1/17) (predlagači poslanici Demokratske Crne Gore: Popović Zdenka, Minić Valentina, Bogdanović Boris, Šaranović Danilo i Kolić Dženan) dokument
zaključci
14. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 176b Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16 i 1/17), koju je podnijela Unija slobodnih sindikata Crne Gore dokument
zaključci
15. Predlog mišljenja na Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 176b st. 1 i 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16 i 1/17), koji je podnio Milan Doderović, iz Podgorice
dokument zaključci
16. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti odredaba člana 1 i člana 176b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (Službeni list CG“, broj 1/17) sa Ustavom Crne Gore, koju su podnijele Vera Bulatović, Mirjana Jančovska, Maja Vukićević, Jelena Kljajević, Bosiljka Ražnjatović, Slavica Pajović, Ana Banašević, Gorica Braunović, Tamara Ćalasan, Danijela Mandić, Branka Marković, Lidija Vasović i Anđela Đuretić)
dokument zaključci
17. Kadrovska pitanja
zaključci
17.1 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"
dokument
17.2 Predlog rješenja o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
dokument
17.3 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
dokument
17.4 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
dokument
17.5 Predlog zaključka o pokretanju disciplinskog postupka protiv generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
17.6 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva kulture
dokument
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite i očuvanja podvodne kulturne baštine (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata, oduzetih zbog protivpravne sječe šuma u državnoj svojini (bez rasprave)
dokument zaključci
21.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Šavnik-Žabljak, ulaz u Žabljak (bez rasprave)
dokument zaključci
 
22.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M-2.3 dionica Cetinje - Budva, lokalitet Košljun - Zavala od km 57+000 do km 58+800 (bez rasprave)
dokument zaključci
 
23.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Klopot, KO Pelev brijeg i KO Trebješica, Opština Podgorica i KO Jabuka, Opština Kolašin sa trase autoputa Bar - Boljare (bez rasprave)
dokument zaključci
 
24.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-21, obilaznica Bijelo Polje - Ribarevine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
25.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Mojkovac - Stevanovac - Lepenac (bez rasprave)
dokument zaključci
 
26.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa Fudbalskim savezom Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
 
27.  Predlog plana interventnih nabavki u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu (bez rasprave)
dokument zaključci
 
28.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, za 2017. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2016. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
 
29.  Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta: "Bogovi lazi", Opština Nikšić (bez rasprave)
dokument zaključci
 
30.  Informacija o zaključivanju Programa kulturne saradnje između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Države Izrael za period 2017-2020. godine s Predlogom programa (bez rasprave)
dokument zaključci
 
31.  Informacija o davanju saglasnosti za vršenje sondažnih arheoloških i konzervatorskih istraživanja na katastarskim parcelama br. 231, 232 i 233 KO Žabljak, Prijestonica Cetinje, u državnoj svojini (bez rasprave)
dokument zaključci
 
32.  Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Krkori u cilju izgradnje male hidroelektrane "Krkori" na dijelu gradskog vodovoda "Krkori" s Predlogom odluke o davanju koncesije (bez rasprave)
dokument zaključci
 
33.  Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana, za period 1. jul do 31. decembar 2016. godine sa Izvještajem o radu Koordinacionog tima za praćenje implementacije Sporazuma o međusobnoj saradnji (bez rasprave)
dokument zaključci
 
34.  Informacija Uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru u vezi sa blokadom računa JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
 
35.  Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki za period jul - decembar 2016. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
 
36.  Predlog kolektivnog ugovora o izmjeni Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Specijalistička veterinarska laboratorija (bez rasprave)
dokument zaključci
 
37.  Predlog za izmjenu sastava Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske (bez rasprave)
dokument zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
38.  Predlog programa rada i finansijskog plana DOO "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" Podgorica, za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
 
39.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 508, KO Đenovići, Opština Herceg Novi s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
 
40.  Pitanja i predlozi       
40.1  Predlog programa podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2017-2020. godina i Informacija o realizaciji aktivnosti u okviru politike razvoja klastera u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na realizaciju programa državne pomoći 2012-2016. godina
dokument zaključci
 
40.2  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bioče i KO Klopot u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
dokument zaključci