Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

160. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.03.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu vršenja kvalifikovanih usluga certifikovanja za organe državne uprave dokument zaključci
3. Predlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice dokument zaključci
4. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) dokument zaključci
5. Izvještaj o radu komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu dokument zaključci
6. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje revidovane Strategije razvoja šumarstva (2019-2020) za 2019. godinu dokument zaključci
7. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za saobraćaj dokument zaključci
8. Kadrovska pitanja zaključci
8.1 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke dokument
8.2 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Uprave za igre na sreću dokument
8.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Uprave za igre na sreću dokument
8.4 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću dokument
8.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću dokument
8.6  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
8.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
8.8  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave  dokument     
8.9  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave  dokument     
8.10  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
8.11  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Poreske uprave  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju II faze obilaznice Rožaja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
10.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
11.  Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Topolica III", opština Bar i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Topolica III", opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana (bez rasprave) dokument  zaključci   
12.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o obavljanju plaćene djelatnosti izdržavanih članova porodice članova diplomatskih i konzularnih predstavništava (bez rasprave) dokument  zaključci   
13.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Turske o pružanju konzularne zaštite crnogorskim državljanima (bez rasprave)  dokument  zaključci   
14.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o policijskoj saradnji s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci   
15.  Predlog odgovora na pitanja strana ugovornica Konvencije o nuklearnoj sigurnosti na Drugi nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
16.  Predlog programa rada i plan donošenja crnogorskih standarada i srodnih dokumenata za 2020. godinu s Predlogom ugovora o izvođenju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
17.  Informacija o zaključivanju Protokola između Ministarstva odbrane Crne Gore i Centra za integritet u sektoru odbrane Norveške o saradnji u oblasti izgradnje integriteta u sektoru odbrane s Predlogom protokola (bez rasprave)  dokument  zaključci   
18.  Informacija o obezbjeđivanju nedostajućih sredstava Opštoj bolnici Danilo l - Cetinje iz Rezerve (bez rasprave)  dokument  zaključci   
19.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Gorana Čelebića i Mirjane Pavlićević, iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
20.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Nikole Petričevića, iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-485, od 20. februara 2020. godine, sa sjednice od 13. februara 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
24.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova u okviru Berlinskog procesa, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija, 10. marta 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
25.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za statistiku na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu - objedinjene javne nabavke (bez rasprave)  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 37 stav 1 tačka 5, člana 38 stav 1 tačka 2, člana 40 stav 5, člana 47 stav 1 tač. 7 i 11, člana 49 st. 1, 2, 3 i 7, člana 52 stav 2, člana 58 stav 4 tačka 5, člana 59 tačka 4, člana 94 tačka 2 alineja 1, člana 107 stav 1, člana 116, člana 117 stav 3, člana 145 tačka 11 i člana 203 stav 2 Zakona o Vojsci Crne Gore ("Službeni list CG", broj 51/17), koju je podnio Nenad Čobeljić, iz Podgorice (bez rasprave) dokument  zaključci   
28.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 46a stav 1 alineja 4 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", br. 13/07, 32/11 i 54/16), koju je podnio Maksim Stojanović, iz Kolašina  dokument  zaključci   
29.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 97 stav 2 tačka 1 alineja 8 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG", br. 2/18, 13/18 i 25/19), koju je podnio Marko Marković, advokat iz Podgorice  dokument  zaključci   
30.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisanih u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisane u list nepokretnosti broj 527, KO Miločani, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vlado Milić" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 372 KO Donja Gorica, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Miloje Dobrašinović" iz Bijelog Polja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 373 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola "Ivan Uskoković" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 202 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
36.  Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Stojan Cerović" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 4046 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" iz Ulcinja za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 4225 KO Ulcinj, opština Ulcinj u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci   
38.  Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknada članovima Etičkog komiteta u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i članom 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave) dokument  zaključci   
39.  Pitanja i predlozi       
39.1  Informacija o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen  dokument  zaključci   
39.2  Predlog za isplatu naknada po osnovu članstva u radnoj grupi obrazovanoj sa zadatkom da izvrši upravni i drugi nadzor u radu Uprave za nekretnine  dokument  zaključci