Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 30.04.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o uslovima i načinu korišćenja nepokretnih i pokretnih stvari za potrebe odbrane dokument zaključci
3. Predlog odluke o visini novčane naknade za oštećenje organizma i za slučaj smrti pripadnika Vojske Crne Gore, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije i zaposlenog u organu državne uprave za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu dokument zaključci
4. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici dokument zaključci
5. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada "Čelinska kosa", opština Bijelo Polje dokument zaključci
6. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019 - 2022. godine dokument zaključci
7. Predlog akcionog plana za 2020. godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019 - 2022. godine dokument zaključci
8. Informacija o izmjenama i dopunama Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 dokument zaključci
9. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2019. godinu dokument zaključci
10. Informacija o plaćanju prekovremenog rada i stimulaciji za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za april 2020. godine dokument zaključci
11. Informacija o obezbjeđenju sredstava za isplatu varijabilnog dijela zarade, za mjesec april 2020. godine, zaposlenima u Upravi policije, u iznosu od 15% osnovne zarade dokument zaključci
12. Informacija o dodjeli sredstava porodici Jasmine Perović iz Budve povodom rođenja troje djece dokument zaključci
13. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora dokument zaključci
14. Predlog mišljenja na Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori (predlagači poslanici: Miloš Nikolić, Andrija Popović, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović, Danijel Živković i Jovanka Laličić) dokument
zaključci
15. Predlog mišljenja na Predlog zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (lex specialis) (predlagači poslanici: mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović) dokument
zaključci
16. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (predlagači poslanici: mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović) dokument
zaključci
17. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (predlagači poslanici: mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović) dokument
zaključci
18. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu priorode i životne sredine
dokument
zaključci
19. Kadrovska pitanja
19.1 Predlog za imenovanje Nacionalnog IPA koordinatora dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica, radi ostvarivanja javnog interesa - razvoja kulture u Glavnom gradu Podgorica dokument zaključci
21. Predlog za davanje nepokretnosti u svojini Crne Gore na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade Glavnom gradu Podgorica s Predlogom ugovora dokument
zaključci
22. Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-143, od 30. januara 2020. godine, sa sjednice od 23. januara 2020. godine dokument
zaključci
23. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva i Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za građevinarstvo
dokument
zaključci
24. Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Štitarička s Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane mHE "Štitarica 1" na vodotoku Štitarička .dokument
zaključci
25. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Petra Ražnatovića, iz Cetinja
dokument
zaključci
26. Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori 2013-2020, za 2019. godinu dokument
zaključci