Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 14.05.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog izmjena i dopuna Srednjoročnog plana Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za period 2019-2022. godine usljed novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa dokument zaključci
2. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2019. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu dokument zaključci
3. Predlog zakona o računovodstvu s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
5. Predlog odluke o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Plana generalne regulacije Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Plana dokument zaključci
6. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Nikšić" dokument zaključci
7. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke da se u objektima u Podgorici, Golubovcima, Baru i Beranama sprovodi liječenje lica oboljelih od zarazne bolesti COVID – 19 dokument zaključci
8. Informacija o obezbjeđivanju budžetskih sredstava Montenegro Airlinesu, za izmirenje troškova nastalih realizacijom specijalnih čarter letova za vrijeme prekida komercijalnog saobraćaja u periodu od 16. marta do 4. maja 2020. godine dokument zaključci
9. Informacija o Instrumentu pretpristupne podrške Evropske unije za period 2021-2027 (IPA III) i početku pripreme programa IPA 2021 i IPA 2022 dokument
zaključci
10. Informacija o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19 dokument zaključci
11. Informacija o zahtjevima priređivača igara na sreću o potrebi oslobađanja od plaćanja fiksnog dijela koncesione naknade za priređivanje igara na sreću dok traju mjere zabrane rada .dokument zaključci
12. Informacija o nemogućnosti povraćaja sredstava u Fond za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata dokument zaključci
13. Informacija o stvaranju adekvatnih uslova za stanovanje porodice pokojnog policijskog službenika Leković Milutina dokument zaključci
14. Informacija o potrebi sanacije Spomenika poginulim Lješnjanima u borbama za slobodu (Barutana, Glavni grad Podgorica) i Spomen-kompleksa na Grahovu (opština Nikšić) dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta i mladih dokument
zaključci
16. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za šume dokument
zaključci
17. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Podgorici dokument
zaključci
18. Kadrovska pitanja dokument
zaključci
18.1 Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta za visoko obrazovanje
18.2 Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za kulturnu baštinu u Ministartsvu kulture
18.3 Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
18.4 Predlog za imenovanje savjetnika zamjenika glavnog pregovarača - Nacionalnog IPA koordinatora
18.5 Predlog za određivanje v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture
18.6 Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
19. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Plužine i Žabljak (sanitarna sječa u 2020. godini) dokument
zaključci
20. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva u KO Đurkovići, KO Mrke, KO Rogami i KO Podgorica II na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe izgradnje 110 KV dalekovoda radi trajnog napajanja autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo dokument
zaključci
21. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 35 u zahvatu DUP-a "Konik - Stari aerodrom" - izmjene i dopune u Podgorici dokument
zaključci
22. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za razmjenu nepokretnosti sa suvlasnicima Ljiljanom Drašković, Milutinom Markovićem i Zoranom Markovićem
dokument
zaključci
23. Informacija o adaptaciji zgrade državnih organa na Rimskom trgu u Podgorici u okviru "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama - faza II" dokument
zaključci
24. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta "Midova kosa" - Budoš, Opština Nikšić s Predlogom koncesionog akta dokument
zaključci
25. Izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i zaštitu đece od nasilja sa Akcionim planom 2017-2021. godina (za 2019. godinu) dokument
zaključci
26. Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama za 2019. godinu dokument
zaključci
27. Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja turističkog kompleksa u Baru Investitora DOO "Sonuba Montenegro" Podgorica od značaja za razvoj Države Crne Gore dokument
zaključci
28. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2301, od 23. aprila 2020. godine dokument
zaključci
29. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument
zaključci
30. Predlog odluke o uvođenju izletničke takse na teritoriji opštine Žabljak za turističke lokalitete Nacionalni park "Durmitor" sa kanjonom Tare - Crno jezero i Most na Tari dokument
zaključci
31. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Kulturnom centru "Nikola Đurković" Kotor dokument
zaključci
32. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi "Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat" dokument
zaključci
33. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Opštinskoj javnoj ustanovi "Muzeji" Kotor dokument
zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za izgradnju magistralnog puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo, dužine cca 23 km
dokument
zaključci
35. Predlog za davanje saglasnosti za prenos prava svojine Univerzitetu Crne Gore na nepokretnosti evidentirane na dijelu katastarske parcele broj 889 upisane u list nepokretnosti broj 2743 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore dokument
zaključci