Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 20.05.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene dokument
zaključci
2. Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dokument zaključci
3. Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu dokument zaključci
4. Predlog uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga dokument zaključci
5. Predlog uredbe o kriterijumima za izbor, pripremanje, obuku i opremanje pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije i zaposlenih u organima državne uprave za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu dokument zaključci
6. Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja dokument zaključci
7. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije dokument zaključci
8. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan dokument zaključci
9. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije dokument zaključci
10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hotelsko turističkog preduzeća "Miločer" društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva dokument zaključci
11. Predlog koncesionog akta za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen dokument zaključci
12. Predlog plana eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (Druga faza) dokument zaključci
13. Nacrt izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
14. Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za zaključenje kreditnog aranžmana za "Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korišćenje višefaznog programskog pristupa" s Nacrtom ugovora o zajmu dokument
zaključci
15. Informacija o izradi pravilnika o primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga sa predlozima pravilnika dokument
zaključci
16. Predlog programa adaptiranja zdravstvenog sistema na klimatske promjene u Crnoj Gori za period 2020-2022. godine s Predlogom akcionog plana za period 2020-2021. godine dokument
zaključci
17. Informacija o nedostajućim sredstvima za završetak radova na saobraćajnici za potrebe zajedničkog graničnog prelaza "Vraćenovići" dokument
zaključci
18. Informacija o zahtjevima za oslobađanje plaćanja zakupnine zakupcima koji obavljaju svoje djelatnosti u prostorijama obrazovno-vaspitnih ustanova na osnovu ugovora o zakupu dokument
zaključci
19. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija za 2019. godinu dokument
zaključci
20. Izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini dokument
zaključci
21. Kadrovska pitanja dokument zaključci
21.1 Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
22. Predlog odluke o dodjeli koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema s Predlogom ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda za pogonske i tehnološke potrebe dokument
zaključci
23. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti dokument zaključci
24. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju dokument
zaključci
25. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2019. godinu dokument
zaključci
26. Informacija o pristupanju Konvenciji o osnivanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) radi sticanja statusa punopravnog člana Crne Gore u OIML-u dokument
zaključci
27. Informacija o realizaciji aktivnosti za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena ležišta "Volujica", opština Bar, radi dostavljanja ponude od strane AD Luka Bar dokument
zaključci
28. Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Elektrana Mišnića" na dijelu vodotoka Mišnića potok s Predlogom ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Elektrana Mišnića" na dijelu vodotoka Mišnića potok dokument
zaključci
29. Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2019. godinu dokument
zaključci
30. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata dokument
zaključci
31. Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta "Portonovi" – Kumbor, Herceg Novi, za period od 01.01.2019 – 31.12.2019. godine dokument
zaključci
32. Izvještaj o radu Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva u 2019. godini dokument
zaključci
33. Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2019. godinu dokument
zaključci
34. Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja za 2019. godinu dokument
zaključci
35. Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije Glavnog grada Podgorica dokument
zaključci
36. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove dokument
zaključci
37. Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za zakup obale za izgradnju novih kupališta prema planskim dokumentima broj: 0203-3882/6-1 koju je usvojio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na sjednici od 15.11.2019.godine, Odlukom broj: 0203-3882/6 i Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za zakup obale za izgradnju novih kupališta prema planskim dokumentima broj: 0203-3882/6-3 koju je usvojio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na sjednici od 15.11.2019. godine, Odlukom broj: 0203-3882/6-2 dokument
zaključci
38. Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za zakup obale za izgradnju novih kupališta prema planskim dokumentima broj: 0203-3882/7-3 koju je usvojio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na sjednici od 15.11.2019.godine, Odlukom broj: 0203-3882/7-2, Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za zakup obale za izgradnju druge faze novih kupališta prema planskim dokumentima, broj: 0203-3882/7-1 koju je usvojio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na sjednici od 15.11.2019. godine, Odlukom broj: 0203-3882/7 i Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za zakup obale za izgradnju druge faze novih kupališta u Reževićima u Budvi, na lokaciji Galija prema planskim dokumentima, broj: 0203-3882/7-5 koju je usvojio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na sjednici od 15.11.2019. godine, Odlukom broj: 0203-3882/7-4 dokument
zaključci
39. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 1805 KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
40. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 i 1/12, upisanih u list nepokretnosti broj 2747, KO Mišići, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
41. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 603 KO Lješevići, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
42. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarskih parcela br. 263/1 i 10502, obije upisane u list nepokretnosti broj 1827, KO Polica, opština Berane s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti dokument
zaključci