Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

175. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.05.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Informacija o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" s Predlogom odluke o osnivanju dokument zaključci
3. Informacija o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za april 2020. godine dokument zaključci
4. Informacija o stimulaciji za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika za april i maj 2020. godine dokument zaključci
5. Informacija o predlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za zaključenje Sporazuma o poravnanju pred Centrom za posredovanje u predmetu P.br.990/18 dokument zaključci
6. Informacija o izvedenim radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane i planiranim aktivnostima do kraja 2020. godine dokument zaključci
7. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Krkori u cilju izgradnje male hidroelektrane "Krkori" na dijelu gradskog vodovoda "Krkori" s Predlogom aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji dokument zaključci
8. Predlog odgovora na Predlog pet poslanika u Skupštini Crne Gore (Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević, Milutin Đukanović i dr Branka Bošnjak) kojim je pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti naredbi: o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazavane novim koronavirusom i za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa i njihovih izmjena i dopuna koje je na predlog Instituta za javno zdravlje Cne Gore donijelo Ministarstvo zdravlja Crne Gore u periodu od 13. marta 2020. godine do 31. marta 2020. godine, a koje su objavljene u „Službenom listu CG“, br. 14/20, 15/20, 16/20, 17/20, 18/20, 19/20, 20/20, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20, 25/20,26/20 i 27/20, od 2.4.2020. godine dokument zaključci
9. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za statistiku dokument zaključci
10. Kadrovska pitanja zaključci
10.1 Predlog zaključka o izboru dva člana Upravnog odbora Stambene zadruge Sindikalne organizacije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija dokument
10.2 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dokument
10.3 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za šume dokument
10.4 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija dokument
10.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija dokument
10.6 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Zavoda za statistiku dokument
10.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za statistiku dokument
10.8 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture dokument
10.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno - umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture dokument
10.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za projekte od kapitalnog značaja za kulturu i promociju i razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture dokument
10.11 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
10.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova dokument
10.13 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" dokument
10.14 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
10.15 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
10.16 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
10.17  Predlog zaključka o imenovanju članova Odbora direktora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD  dokument     
10.18  Predlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Regionalni vodovod crnogorsko primorje" i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod crnogorsko primorje"  dokument     
10.19  Predlog rješenja o imenovanju članice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje  dokument     
10.20  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za dijasporu  dokument     
10.21  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu  dokument     
10.22  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu  dokument     
10.23  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za dijasporu  dokument     
10.24  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za dijasporu  dokument     
10.25  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za dijasporu  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" - Herceg Novi (bez rasprave) dokument  zaključci
 
12.  Godišnji izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada sa godišnjim finansijskim izvještajem za 2019. godinu JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
13.  Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
14.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
15.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (predlagač poslanik Aleksandar Damjanović) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
16.  Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Budva (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
17.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti postavljanja kablova na zemljištu u svojini Crne Gore, u Glavnom gradu Podgorica, radi obezbjeđenja novog izvora glavnog napajanja električnom energijom aerodroma Podgorica, bez naknade, u korist "Aerodroma Crne Gore" AD Podgorica s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti (bez rasprave) dokument  zaključci
 
18.  Predlog za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore - hipotekarnog povjerioca, za etažnu razradu zgrade upisane u list nepokretnosti broj 5023 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
19.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vuko Jovović" iz Danilovgrada za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 100 KO Danilovgrad, opština Danilovgrad u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci
 
20.  Predlog za davanje saglasnosti JU SMŠ "Danilo Kiš" iz Budve za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2791 KO Budva, opština Budva u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci
 
21.  Pitanja i predlozi   
 
21.1  Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018-2020. godine, za 2019. godinu  dokument  zaključci
 
21.2  Predlog za davanje ovlašćenja za potpisivanje akata i raspolaganje budžetskim sredstvima Sekretarijata za zakonodavstvo  dokument  zaključci