Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

176. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 04.06.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu dokument
zaključci
2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu
dokument
zaključci
3. Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za zaključenje aranžmana "Dopunski zajam za finansiranje razvojne politike - otpornost fiskalnog i finansijskog sektora" s Nacrtom ugovora o zajmu dokument
zaključci
4. Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu dokument  zaključci  
5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
 
6. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju upravljanja vodama dokument  zaključci
 
7. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije „Mihinja" u Podgorici s Izvještajem sa javne rasprave dokument  zaključci  
8.  Izvještaj o završenim pregovorima o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske razvojne agencije, institucije "Proparco" i "Expertise France" u Crnoj Gori s Predlogom sporazuma dokument  zaključci
 
9.  Predlog odluke o pokretanju postupka davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor dokument  zaključci
 
10.  Izvještaj o javnim nabavkama u Crnoj Gori za 2019. godinu
dokument  zaključci
 
11.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja dokument  zaključci
 
12.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
12.1. Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore  dokument     
12.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju četiri člana Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države  dokument     
12.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Prekookeanska plovidba" AD Bar  dokument     
12.4 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
12.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
12.6  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
12.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
13.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
14.  Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o otvaranju graničnog prelaza Virpazar za međunarodni jezerski putnički saobraćaj (bez rasprave) dokument  zaključci
 
15.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Danilovgrad radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje kružnog toka Stologlav - Spuž sa predlogom za obezbjeđenje sredstava Opštini Danilovgrad u iznosu od 75.420,00 €(bez rasprave)  dokument  zaključci
 
16.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju radi realizacije projekta izgradnje objekta od opšteg interesa - trafostanice NDTS 10/0,4 KV, 1x630(1000) KVA "Golužba-Nova" sa priključnim 10 KV kablovskim vodovima (bez rasprave) dokument  zaključci
 
17.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trafostanice 10/04 KV "Boan" sa priključnim 10KV vodom u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Boan, Opština Šavnik (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
18.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju radi izgradnje kablovskog voda 35 KV TS 110/35 KV "Podi" - TS 35/10 KV "Baošići" i kablovskog voda 35 KV TS 110/35 KV "Podi"-TS 35/10 KV "Kumbor", Opština Herceg Novi (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
19.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti opštini Bar za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
20.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti opštini Bar za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
21.  Nacrt izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Andrijevica s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
22.  Izvještaj o vođenju pregovora na pripremama za zaključivanje aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima s predlozima aneksa Sporazuma (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
23.  Predlog osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske s Nacrtom protokola (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
24.  Predlog za prenos prava svojine na nepokretnosti koju čini urbanistička parcela „M“ u zahvatu DUP-a Podtrebjesa-izmjene i dopune u Opštini Nikšić (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
25.  Predlog za prenos prava svojine na nepokretnosti koja predstavlja urbanističku parcelu 4 u zahvatu DUP-a "Mali logor" u opštini Pljevlja (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
26.  Predlog mišljenja na Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
27.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 14 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), koju je podnio Danilo Radulović, advokat iz Podgorice (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
28.  Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
29.  Pitanja i predlozi   
 
29.1  Predlog odluke o dopuni Odluke o Savjetu za vladavinu prava  dokument  zaključci
 
29.2  Informacija o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavaja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19  dokument  zaključci
 
29.3  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2906, sa sjednice od 28. maja 2020. godine  dokument  zaključci
 
29.4  Predlog za formiranje Koordinacionog tijela za pomorce  dokument
zaključci