Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

177. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.06.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o bližim uslovima i načinu plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem dokument zaključci
3. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom dokument zaključci
4. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije "Glavatičići", Opština Kotor s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
5. Informacija u vezi dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar - pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u kvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci s predlogom odluke o dodjeli koncesije i predlozima ugovora o koncesiji
dokument zaključci
6. Informacija u vezi izmirenja troškova nacionalne avio kompanije Montenegro Airlines AD Podgorica, nastalih realizacijom specijalnih čarter letova za vrijeme prekida komercijalnog saobraćaja u periodu od 5. maja do 1. juna 2020. godine
dokument zaključci
7. Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za zaključenje kreditnog aranžmana za "Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korišćenje višefaznog programskog pristupa" s Predlogom ugovora o zajmu
dokument zaključci
8. Informacija o predlogu za rješavanje spora u postupku posredovanja pred Centrom za posredovanje Crne Gore, radi raskida ugovora i naknadu materijalne štete, dobiti i nematerijalne štete, za izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta za potrebe Crnogorske akademije nauke i umjetnosti u Podgorici
dokument
zaključci
9. Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2019 - decembar 2019)
dokument zaključci
10. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period 01.01.2019 - 31.12.2019. godine dokument zaključci
11. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova dokument zaključci
12. Informacija o zahtjevu privrednih ribara sa Skadarskog jezera i JP "Nacionalni parkovi Crne Gore" za smanjenje godišnje naknade za obavljanje privrednog ribolova u visini od 50% i produženje važenja izdatih dozvola u cilju ublažavanja posljedica prouzrokovanih koronavirusom dokument zaključci
13. Informacija o realizaciji koncepta učenja na daljinu pod sloganom #Učidoma dokument zaključci
14. Informacija o pokretanju postupka o raspolaganju nepokretnostima u posjedu Univerziteta Crne Gore, stambenih prostora iz LN 4687 KO Podgorica I, 4782 KO Podgorica I i 4625 KO Podgorica III s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-83 i Odlukom broj 02-50/3 od 28. februara 2020. godine dokument
zaključci
15. Informacija o finansijskoj podršci sportskoj oblasti u sanaciji posljedica izazvanih pandemijom korona virusa
dokument
zaključci
16. Informacija o aktivnostima na dodjeli koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra "Zadužbina Ljubatovića" - Opština Kotor s Predlogom koncesionog akta i Nacrtom ugovora o koncesiji
dokument zaključci
17. Predlog aneksa XII Ugovora o korišćenju morskog dobra broj: 0210-1344/10 od 12.06.2007. godine, zaključen između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa sjedištem u Budvi i "Adriatic Properties" d.o.o. iz Budve dokument
zaključci
18. Predlog godišnjeg plana rada i finansijskog plana Društva s ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" - Herceg Novi u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine i Finansijski izvještaj za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine dokument
zaključci
19. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2019. godinu
dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
20. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa dokument
zaključci
21. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa dokument
zaključci
22. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Kotor radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice "G" i "G1" u DSL "Sektor 38 Bigova" i LSL "Trašte"
dokument
zaključci
23. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje regionalnog vodovodnog sisitema za crnogorsko primorje dokument
zaključci
24. Predlog za izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za 2020. godinu dokument
zaključci
25. Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument
zaključci
26. Informacija o Sporazumu o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 između operativnih struktura dvije države učesnice s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci
27. Informacija o Sporazumu o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020 između operativnih struktura dvije države učesnice s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci
28. Informacija o potpisivanju Pisma namjere između Ministarstva odbrane Republike Bugarske, Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, Ministarstva odbrane Češke Republike, Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke, Ministarstva odbrane Mađarske, Ministarstva odbrane Crne Gore, Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije, Ministra nacionalne odbrane Republike Portugal, Ministra nacionalne odbrane Rumunije, Ministra odbrane Kraljevine Španije i Ministarstva nacionalne odbrane Republike Turske o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (NFTE) s Predlogom pisma namjere dokument
zaključci
29. Predlog za odobravanje dodatnih sredstava iz budžeta za izvršavanje mjera na pošumljavanju opožarenih površina dokument
zaključci
30. Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-839, od 14. marta 2019. godine, sa sjednice od 7. marta 2019. godine dokument
zaključci
31. Predlog za ustupanje na trajno korišćenje objekata za potrebe Uprave policije i Opštine Rožaje
dokument
zaključci
32. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Durmitor" dokument
zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
33. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (predlagači poslanici: mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović-Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović)
dokument
zaključci
34. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak)
dokument
zaključci
35. Pitanja i predlozi
35.1 Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Podgoričke banke A.D. Podgorica, Member of OTP Group i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore "SOLIDARNO" Podgorica dokument
zaključci
35.2 Informacija o zahtjevu Centralne banke Crne Gore za davanje saglasnosti za dodatno umanjenje dobiti koje Centralna banka uplaćuje u Budžet Crne Gore
dokument
zaključci
35.3 Informacija o zahtjevu bivših radnika "Sindčel" doo Nikšić u stečaju dokument
zaključci
35.4 Predlog za davanje saglasnosti za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata dokument
zaključci
35.5 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
dokument
zaključci