Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

179. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 25.06.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta autoputa Bar-Boljare dokument zaključci
2. Predlog uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki dokument zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o minimalnom skupu usluga koje obuhvata Univerzalni servis dokument zaključci
4. Predlog uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane dokument zaključci
5. Predlog uredbe o izmjeni uredbe o tretiranju hrane jonizujućim zračenjem dokument zaključci
6. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021.godinu dokument zaključci
7. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2020/2021. godinu dokument zaključci
8. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu dokument zaključci
9. Predlog odluke o naknadi za predsjednika i članove Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za zaštitu životne sredine" dokument zaključci
10. Predlog strategije saradnje sa dijasporom - iseljenicima za period 2020-2023. godine, sa Predlogom akcionog plana dokument zaključci
11. Informacija o aktivnostima i projektima koji se sprovode kroz sistem indirektnog upravljanja IPA fondovima dokument zaključci
12. Predlog programa ostvarivanja principa „Otvorena nauka“ u Crnoj Gori s Predlogom akcionog plana (2020-2022) dokument zaključci
13. Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, za II kvartal 2020. godine dokument zaključci
14. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar - jun 2020. godine
dokument
zaključci
15. Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture dokument
zaključci
16. Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za korišćenje voda i šuma za period januar - jun 2020. godine dokument
zaključci
17. Predlog programa reorganizacije koncesionog korišćenja šuma dokument
zaključci
18. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, januar - jun 2020. godine dokument
zaključci
19. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje strategije reforme javne uprave 2018-2020. godine dokument
zaključci
20. Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2019.godinu dokument
zaključci
21. Informacija o nastavku saradnje sa Sindikatom kulture Crne Gore na rješavanju stambenih potreba zaposlenih u kulturi dokument
zaključci
22. Informacija o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite između Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, s Predlogom ugovora dokument
zaključci
23. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-7926 od 26. decembra 2019.godine sa sjednice od 19.decembra 2019. godine dokument
zaključci
24. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture
dokument
zaključci
25. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Narodni muzej Crne Gore dokument
zaključci
26. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Pomorski muzej Crne Gore
dokument
zaključci
27. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Muzički centar Crne Gore dokument
zaključci
28. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Bijelom Polju, Su-I br. 8/20 od 28.01.2020. godine dokument
zaključci
29. Informacija o neophodnosti plaćanja troškova karantina uslovljenih koronavirusom dokument
zaključci
30. Kadrovska pitanja
zaključci
30.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Ispitnog centra dokument
30.2 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Montenegro Airlines“ AD Podgorica
dokument
30.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Montenegro Airlines“ AD Podgorica dokument
30.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Marina" AD Bar dokument
30.5 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Crnogorska plovidba" AD Kotor
dokument
30.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor
dokument
30.7 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić dokument
30.8 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIX redovnoj Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić dokument
30.9 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" dokument
30.10 Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za zaštitu životne sredine“ dokument
30.11 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Sveti Stefan Hoteli" AD dokument
30.12 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na prvoj redovnoj Skupštini akcionara "Sveti Stefan Hoteli" AD dokument
30.13 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Instituta za javno zdravlje dokument
30.14 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
30.15 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
30.16 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
30.17 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Luštica Development” AD Tivat dokument
30.18 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara “Luštica Development” AD Tivat dokument
30.19 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Prekookeanska plovidba“ AD Bar
dokument
30.20 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora"Marina" AD Bar
dokument
30.21 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
31. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost (bez rasprave) dokument
zaključci
32. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-3970 od 3. oktobra 2019. godine, sa sjednice od 26. septembra 2019. godine (bez rasprave)
dokument
zaključci
33. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o izmjenama Sporazuma između Ugovornih strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila (bez rasprave) dokument
zaključci
34. Informacija o realizaciji prava i obaveza po Ugovoru o koncesiji br. 02/01-215/1 od 11.02.2016.godine za priređivanje kazinskih igara na sreću u kazinu „Kazino Montenegro“, lociranom u objektu Hotel Crna Gora- "Hilton’’ (bez rasprave) dokument
zaključci
35. Godišnji izvještaj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 - 2020. za 2019. godinu, sa Akcionim planom za 2020. godinu i Pasoš indikatorima (bez rasprave) dokument
zaključci
36. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument
zaključci
37. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Pljevlja (bez rasprave) dokument
zaključci
38. Informacija o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu i pristupanju Ugovoru o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Elektrana Mišnića“ na dijelu vodotoka Mišnića potok (bez rasprave) dokument
zaključci
39. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka “Skadarsko jezero” (bez rasprave) dokument
zaključci
40. Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma, Urbanističko - građevinske inspekcije i Komunalne policije, Opština Bar (bez rasprave) dokument
zaključci
41. Prijedlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove (bez rasprave) dokument
zaključci
42. Pitanja i predlozi
42.1 Informacija o zahtjevu Konzorcijuma „Kolašin 1600”, Zakupca iz Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin, u vezi s izborom revizora koji će pripremiti izvještaje o reviziji finansijskih iskaza Zakupca za 2019. godinu dokument
zaključci
42.2 Predlog Amandmana na Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici dokument
zaključci
42.3 Informacija o potrebi hitne nabavke zaštitne medicinske opreme
dokument
zaključci