Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

18. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 23.03.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Glavnom gradu dokument
zaključci

5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju dokument
zaključci

6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije
zaključci

7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju dokument
zaključci

8. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom režimu dokument
zaključci

9. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave dokument
zaključci
11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na nepokretnosti u svojini Crne Gore-Sindikatu bezbjednosnih institucija,bez naknade, radi realizacije projekta stambene izgradnje objekata na urbanističkim parcelama 78 i 2090/1084 u okviru DUP "Konik-Stari aerodrom dokument
zaključci
12. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede dokument
zaključci
13. Projekcija dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore do 2040. godine dokument
zaključci
14. Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2017. godinu dokument
zaključci
15. Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu sa Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
16. Predlog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2017-2021 s Programom sprovođenja za period 2017-2018. i Izvještajem o sprovođenju Programa u 2016. godini dokument zaključci
17. Predlog akcionog plana za 2017. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. dokument zaključci
18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2016. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. dokument zaključci
19. Informacija o realizaciji Ugovora o davanju prava na korišćenje, uzgoj i zaštitu šuma i izgradnji i održavanju šumskih saobraćajnica zaključenog između Uprave za šume i DOO "Vektra Jakić" Pljevlja, broj 482, od 17.04.2007. godine dokument zaključci
20. Informacija o organizaciji Drugog foruma gradonačelnika glavnih gradova država Centralne i Istočne Evrope i NR Kine dokument zaključci
21. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije (2016-2020), u 2016. godini dokument zaključci
22. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini dokument zaključci
23. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva pravde sa organom u sastavu u 2016. godini dokument zaključci
24. Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija/ Ministarstva vanjskih poslova u 2016. godini dokument zaključci
25. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva javne uprave u 2016. godini dokument zaključci
26. Kadrovska pitanja zaključci
26.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice ministra zdravlja dokument
26.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja  dokument
   
26.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja  dokument
   
26.4 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za upravne unutrašnje poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova  dokument
   
26.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za građanska stanja i lične isprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
   
26.6 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument
   
26.7 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou  dokument
   
26.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
28. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i stonim maslinama iz 2015. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
29. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
30. Predlog uredbe o zahtjevima za proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za životinje za posebne nutritivne potrebe (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
31. Predlog uredbe o kriterijumima za prestanak statusa otpada od gvožđa, čelika, aluminijuma, bakra i stakla (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
32. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Rapublike Kazahstan (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
33. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
34. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
35. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
36. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
37. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
38. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument
zaključci
 
39. Predlog sporazuma između Ministarstva odbrane CG i Minstarstva odbrane Republike Hrvatske o školovanju kadeta Ministarstva odbrane CG u Republici Hrvatskoj na dodiplomskim studijama "Vojno vođenje i upravljanje" i "Vojno inženjerstvo" (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
40. Predlog akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore do 2020. godine, za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore do 2020. godine, u 2016. godini (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
41. Predlog programa podrške za modernizaciju prerađivačke industrije i Predlog protokola o saradnji za realizaciju Programa podrške za modernizaciju prerađivačke industrije (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
42. Predlog za davanje koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena i tehničko-građevinskog kamena sa ležišta "Visočica", Opština Danilovgrad s Predlogom odluke i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
43. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", opština Nikšić, broj 01-706/24, od 30.09.2015. godine s Predlogom odluke (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
44. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore - Uprave za dijasporu i Centra za istraživanje latinoameričkih migracija s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
45. Informacija o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za 2016. godinu (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
46. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2013-2017. godine, u 2016. godini (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
47. Informacija o pristupanju Crne Gore inicijativi za formiranje Regionalnog savjetodavnog odbora za traganje i spasavanje vazduhoplova (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
48. Predlog za prodaju čeličnih hangara koji se nalaze na lokalitetu "Radovići" u Tivtu (bez rasprave)  dokument
zaključci  
49. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1371/3, od 12. juna 2014. godine, sa sjednice od 5. juna 2014. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
50. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 145 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13 i 2/17), koju je podnijela "Akcija za ljudska prava" (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
51. Predlog godišnjeg programa rada za 2017. godinu i finansijskog plana za 2017. godinu DOO "Project - Consulting" (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
52. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 152, KO Novi Bar, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument
zaključci  
53. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u korist opštine Tivat, za postavljanje tranzitnog vodovodnog cjevovoda, bez naknade s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti (bez rasprave)
dokument
zaključci  
54. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje motornih vozila po sistemu "staro za novo" (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
55. Predlog za davanje saglasnosti na davanje u zakup poslovnih prostora u JZU Dom zdravlja Ulcinj (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
56. Pitanja i predlozi
 
 
56.1 Informacija o davanju u zakup nepokretnosti u svojini države Crne Gore ukupne površine 475.394 m2 evidentirane u privremenom listu nepokrenosti broj 283, KO Grahovo, opština Nikšić, na period od jedne godine uz mogućnost produženja perioda zakupa   dokument
zaključci
 
56.2 Informacija o međunarodnom javnom pozivu za izbor ponuđača za izradu i realizaciju posebnog programa ulaganja na osnovu kojeg lice može steći crnogorsko državljanstvo prijemom s Predlogom rješenja o odbacivanju ponuda
dokument
zaključci
 
56.3 XI izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 -2018
dokument
zaključci
 
56.4 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-459, od 2. marta 2017. godine, sa sjednice od 23. februara 2017. godine
dokument
zaključci
 

NAPOMENA: Materijal za tačku 6 - Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije razmatran je na narednoj - 19. sjednici Vlade Crne Gore.