Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 02.07.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Dvadeset peti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar-mart 2020. dokument zaključci
2. Predlog izmjena Kadrovskog plana organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2020. godinu dokument zaključci
3. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za razmjenu nepokretnosti sa privrednim društvom "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica dokument zaključci
4. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje žičare K7, pratećih skijaških staza i objekta garaže u ski centru "Kolašin 1600" dokument zaključci
5. Informacija o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 2019. godini i raspodjeli sredstava za realizaciju projekata u 2020. godini dokument zaključci
6. Informacija o Dopuni 6 Finansijskog sporazuma za Nacionalni program za Crnu Goru u okviru IPA komponente I – Podrška tranziciji i izgradnji institucija za 2011. godinu s Predlogom dopune sporazuma dokument zaključci
7. Informacija o aktivnostima na dodjeli koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava "Besac" - Virpazar, Opština Bar s Predlogom koncesionog akta i Nacrtom ugovora o koncesiji dokument zaključci
8. Informacija o aktivnostima na realizaciji mjera za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru prerađivačke industrije dokument zaključci
9. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2019. godini dokument
zaključci
10. Informacija o pripremi planske dokumentacije detaljne razrade za potrebe izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata dokument
zaključci
11. Informacija o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Naučno-tehnološkog parka Crne Gore - Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori dokument
zaključci
12. Informacija o zahtjevu proizvođača vina i alkoholnih pića za oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za kontrolu kvaliteta vina i rakije u cilju ublažavanja posljedica prouzrokovanih korona virusom dokument
zaključci
13. Informacija o formiranju Regionalnog centra za karst i upravljanje vodnim resursima u okviru JU Zavod za geološka istraživanja Crne Gore dokument zaključci
14. Informacija o obezbjeđenju sredstava za potrebe rekonstrukcije puta od Zatrijebča do Kučkih korita dokument
zaključci
15. Informacija o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za radove asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan Luka, u Opštini Žabljak dokument zaključci
16. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 47 tačka 7 i člana 65 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19 i 38/20), koju je podnio Veselin Grbović,predsjednik Opštine Nikšić dokument zaključci
17. Kadrovska pitanja zaključci
17.1 Predlog rješenja o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sisitem, unutrašnju i vanjsku politiku dokument

17.2 Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore"
dokument
17.3 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument

II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog odluke o visini naknada za predsjednika i članove Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" - Nikšić (bez rasprave) dokument zaključci
19. Nacrt prostorno urbanističkog plana Opštine Plav s Predlogom programa održavanja Javne rasprave (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti 2019 - 2021, za 2019. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
21. Izvještaj o realizaciji "Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2021. godine", za 2019. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Informacija o davanju saglasnosti o primanju poklona s Predlogom ugovora (bez rasprave) dokument zaključci
23. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Evropske agencije za životnu sredinu i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore s Predlogom memoranduma (bez rasprave) dokument zaključci
24. Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete (bez rasprave) dokument zaključci
25.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE „Jezerštica“, mHE „Bistrica“, mHE „Jelovica 2“ i mHE „Jelovica 1“ na vodotoku Bistrica s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju (bez rasprave)  dokument  zaključci   
26.  Informacija o finansiranju troškova izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore u 2020. godini iz Stalne budžetske rezerve (bez rasprave)  dokument  zaključci   
27. Izvještaj sa održavanja druge sjednica Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata za implementaciju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (bez rasprave)  dokument  zaključci   
28.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3520, od 12. jula 2018. godine, koji je izmijenjen Zaključkom broj: 07-3833, od 12. septembra 2019. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
29.  Informacija o zaključivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o finansijskoj kontribuciji između Ministarstva finansija Crne Gore i Ministarstva finansija Republike Slovačke s Predlogom aneksa (bez rasprave)  dokument  zaključci   
30.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 10 stav 1 tačka 3 Zakona o porezu na nepokretosti ("Službeni list CG", broj 25/19) i člana 12 Odluke o porezu na nepokretnosti opštine (bez rasprave)  dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, i to kat.parcela br.10/15, površine 324 m2, 12/13, površine 9 m2 i 17/28, površine 192 m2, sve upisane u list nepokretnosti broj 937, KO Kočani, Opština Nikšić (bez rasprave)  dokument  zaključci   
33.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 62/4, upisane u list nepokretnosti broj 793, KO Prijevor II, Opština Budva (bez rasprave)  dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica, na dijelu katastarske parcele broj 434 (bez rasprave)  dokument  zaključci   
35.  Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad (bez rasprave)
dokument  zaključci   
36.  Pitanja i predlozi       
36.1  Informacija o Projektu izrade mobilne platforme s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
36.2  Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja s Predlogom ugovora  dokument  zaključci   
36.3  Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Petnjica s Predlogom ugovora  dokument  zaključci