Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 09.07.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2020
dokument zaključci
2. Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2020 - 2023
dokument zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
dokument zaključci
4. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju
dokument zaključci
5. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
dokument zaključci
6. Predlog uredbe o prenošenju poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru
dokument zaključci
7. Predlog uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti
dokument zaključci
8. Predlog plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2020. godinu
dokument zaključci
9. Informacija o nephodnosti hitne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Instituta za javno zdravlja Crne Gore
dokument zaključci
10. Informacija o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za maj 2020. godine dokument
zaključci
11. Informacija o Zaključku Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore br: 0203-1801/10 (koji je donijet na 15. sjednici održanoj 26.06.2020. godine)
dokument zaključci
12. Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2020. godine dokument
zaključci
13. Informaciju o izboru najboljih državnih službenika povodom Međunarodnog dana javne uprave
dokument
zaključci
14. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima) dokument
zaključci
15. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2019. godinu dokument
zaključci
16. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom
dokument
zaključci
17. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 22 u zahvatu DUP-a "Konik-Stari Aerodrom faza III" (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje 10 KV podzemnog kablovskog voda od rasklopnog postrojenja do ugaono zateznog stuba u trasi dalekovoda izvod Slatina, Opština Mojkovac (bez rasprave) dokument
zaključci
19. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Rožaje, Berane, Pljevlja, Nikšić i Plužine (sanitarna sječa u 2020. godini) (bez rasprave) dokument
zaključci
20. Predlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" (bez rasprave) dokument
zaključci
21. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci   
22. Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", opština Ulcinj s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave) dokument
zaključci
23. Informacija o Prvom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju "Crowe MNE" d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela "Kraljičina plaža", Miločer, Budva, po mješovitom modelu poslovanja (bez rasprave) dokument zaključci
24. Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Pecka" na dijelu vodotoka Pecka rijeka s Predlogom ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju (bez rasprave) dokument zaključci
25. Informacija o pristupanju Crne Gore desetoj rundi evropskog društvenog istraživanja Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC)(bez rasprave) dokument zaključci
26. Informacija o uzorkovanju baruta iz ubojnih sredstava s Predlogom ugovora o vršenju usluge uzorkovanja baruta iz ubojnih sredstava Vojske Crne Gore (bez rasprave) dokument
zaključci
27. Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
28. Izvještaj o poslovanju i Finansijski iskaz DOO "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica, za 2019. godinu, Predlog odluke o raspodjeli dobiti i Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala (bez rasprave) dokument zaključci
29.  Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma, Urbanističko - građevinske inspekcije i Komunalne inspekcije i Komunalne policije, Opština Budva (bez rasprave) dokument zaključci   
30.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2696, od 28. maja 2020. godine (bez rasprave) dokument zaključci   
31. Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3138, sa sjednice od 18. juna 2020. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
32.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministrastvo pravde na potrošačku jedinicu Ministrstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci   
33.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci   
34.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (predlagač poslanik Aleksandar Damjanović) (bez rasprave) dokument zaključci   
35.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagači poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović) (bez rasprave)
dokument
zaključci   
36.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (predlagač poslanik Raško Konjević) (bez rasprave) dokument
zaključci   
37.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (predlagač poslanik Aleksandar Damjanović) (bez rasprave)
dokument
zaključci   
38.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 340 i 341 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 22/04, 28/05 i 76/06 i "Službeni list CG", br. 48/15, 51/17, 75/17, 62/18 i 34/19) (bez rasprave) dokument zaključci   
39.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dijela člana 152b stav 1 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list CG", br. 34/19 i 42/19), koju je podnio Stevan Lepetić, advokat iz Herceg Novog (bez rasprave) dokument zaključci   
40.  Pitanja i predlozi    
40.1 Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Budva dokument zaključci   
40.2 Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva – Opština Budva dokument
zaključci   
40.3 Predlog za davanje ovlašćenja za potpisivanje akata i raspolaganje budžetskim sredstvima Instituta za javno zdravlje Crne Gore dokument
zaključci   
40.4 Predlog odluke o raspodjeli dobiti "Monte put" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu dokument
zaključci   
40.5 Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji Uprave za inspekcijske poslove dokument
zaključci