Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 16.07.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o standardizaciji s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
3.  Analiza stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje dokument
zaključci
 
4.  Informacija o zahtjevima priređivača posebnih igara na sreću za produženje roka ugovora o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću za period mirovanja prava i obaveza dokument
zaključci
 
5.  Informacija o zaključenju Ugovora o finansiranju između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju projekta "Program rekonstrukcije magistralnih puteva" tranša B s Predlogom ugovora o finansiranju dokument
zaključci
 
6.  Informacija o zaključenju kreditnog aranžmana sa Evropskom komisijom u okviru Programa makrofinansijske pomoći zemljama iz procesa proširenja i susjednim državama u kontekstu pandemijske krize COVID-19 s Predlogom memoranduma o razumijevanju
dokument
zaključci
 
7.  Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice za realizaciju aktivnosti na projektu u okviru Interreg IPA CBC programa Italija – Albanija - Crna Gora
dokument zaključci  
8.  Informacija o zaključenju Ugovora o poravnanju duga Crne Gore prema Slovačkoj Republici s Predlogom ugovora
dokument zaključci
 
9.  Informacija o davanju saglasnosti za primjenu instituta odloženog krivičnog gonjenja u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva, Ku.br. 245/20 dokument
zaključci
 
10.  Informacija o početku realizacije četvrte faze „Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000 plus“ koji se realizuje kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) s Predlogom ugovora dokument
zaključci
 
11.  Kadrovska pitanja
zaključci
 
11.1  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica dokument

 
11.2  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na IX vanrednoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD Podgorica dokument

 
11.3 Predlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva dokument
   
11.4  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XII vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore” AD Podgorica
dokument

 
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
12.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Kolašin - Mojkovac (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
13.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana - MHE rijeka Mušovića – Kolašin“ (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
14.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP 208, UP 215 i UP 216, u zahvatu DUP-a „Naselje 1. maj“ u Podgorici (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
15.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Ljubomira Mitrovića, iz Cetinja (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
16.  Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava Evropske unije u Crnoj Gori za 2019. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
17.  Izvještaj o realizaciji „Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000 plus faza III“ (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
18.  Godišnji izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
19.  Informacija o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ doo u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Durmitor Hotel and Villas“, Žabljak,po mješovitom modelu poslovanja (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
20.  Izvješaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2017-2020. godina, za 2019. godinu (bez rasprave)
dokument  zaključci
 
21.  Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Prijestonici Cetinje, bez naknade, za potrebe Mjesne zajednice Njeguši, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
22.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 35, člana 47 st. 4 i 9 i člana 97 Zakona o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
23.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori (predlagač poslanik Srđan Milić) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
24.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori (predlagač poslanik Srđan Milić) (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
25.  Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u JU „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg Novi (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
26.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisanih u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo i list nepokretnosti broj 608, KO Bandići, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti(bez rasprave)  dokument  zaključci
 
27.  Predlog za davanje saglasnosti Opštini Plužine za podizanje spomen-obilježja, izgradnjom spomenika Vidoju Žarkoviću, prije isteka zakonskog roka (bez rasprave)  dokument  zaključci