Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 23.07.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Treći paket socio-ekonomskih mjera dokument
zaključci
2. Predlog hitnih mjera Vlade Crne Gore kao podrška građanima u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa dokument zaključci
3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I i II kvartal 2020. godine s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I kvartal 2020. godine dokument zaključci
4. Predlog zakona o inovacionoj djelatnosti s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
5. Predlog zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
6. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini dokument zaključci
7. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije dokument zaključci
8. Informacija o zaključivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Fond za zaštitu depozita Crne Gore između Države Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u vrijednosti od 50 miliona eura s Predlogom ugovora o garanciji dokument zaključci
9. Informacija o zaključenju Posebnog ugovora uz Ugovor o zajmu i Ugovor o grantu, koji su potpisani između KfW banke i Vlade Crne Gore, u decembru 2019. godine, kojim se definiše implementacija projekta "Promovisanje energetske efikasnosti u javnim zgradama" dokument zaključci
10. Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2021-2023. godina s Predlogom odluke o obrazovanju radnog tima dokument zaključci
11. Informacija o uspostavljanju razmjene dokumenata u okviru sistema za elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS) dokument zaključci
12. Informacija o potrebi organizovanja studijskog programa konzervacije i restauracije dokument zaključci
13. Predlog odluke o dopuni Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova dokument zaključci
14. Predlog statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore"  dokument
zaključci   
15. Predlog za davanje saglasnosti za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata  dokument
zaključci   
16. Kadrovska pitanja 

 
16.1 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora – stalnog predstavnika – šefa Stalne misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ženevi  dokument
zaključci
 
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kolašin i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana  dokument
zaključci   
18. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana opštine Bijelo Polje i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana opštine Bijelo Polje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana  dokument
zaključci   
19. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, opština Plužine i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, opština Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument
zaključci   
20. Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kotor i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno - urbanističkog plana
dokument
zaključci   
21. Predlog odluke o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca iz Herceg Novog  dokument
zaključci   
22. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela E 1, E 2 i E 3, u zahvatu DUP-a, „Spomen park Kruševac - zone A i E“  dokument
zaključci   
23. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela broj 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28, u zahvatu DUP-a „Servisno - skladišna zona“, Blok 6, Zona B  dokument
zaključci   
24. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje priključnog dalekovoda 10 KV i stubne trafostanice - STS 10/04 KV Vrševo II sa uklapanjem u visokonaponsku i niskonaponsku mrežu KO Azane, opština Petnjica  dokument
zaključci   
25. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Debeli brijeg-Tivat-Budva, km 885+500 - km 901+500  dokument
zaključci   
26. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata  dokument
zaključci   
27. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar – jun 2020. godine  dokument
zaključci   
28. Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma - Urbanističko - građevinske inspekcije i Komunalne policije Opštine Bar  dokument
zaključci   
29. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove  dokument
zaključci   
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ iz Mojkovca za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 336 KO Mojkovac, opština Mojkovac u svojini Crne Gore  dokument
zaključci   
31. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za isplatu naknada članovima Projektnog tima u 2020. godini za realizaciju naučnoistraživačkog projekta “Razvijanje alata zasnovanih na znanju za upravljanje rizicima od cunamija i zemljotresa”  dokument
zaključci   
32. Pitanja i predlozi       
32.1 Informacija o neophodnosti plaćanja troškova isporuke proizvoda Inpek pekare, uslovljenih karantinom u opštini Tuzi  dokument
zaključci   
32.2 Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost  dokument
zaključci   
32.3 Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za otuđenje nepokretnosti u cilju realizacije Ugovora o načinu izmirenja duga, Javnog komunalnog preduzeća Nikšić po osnovu utrošene električne energije za javnu rasvjetu, zaključenog 28.10.1999. godine  dokument
zaključci   
32.4 Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (predlagač poslanica Marta Šćepanović)  dokument
zaključci   
32.5 Predlog amandmana na Predlog zakona o medijima  dokument
zaključci   
32.6 Predlog amandmana na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore dokument
zaključci   
32.7 Predlog mjera koje je neophodno preduzeti u organima državne uprave u cilju sprječavanja širenja pandemije korona virusa COVID-19  dokument
zaključci