Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 30.07.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o načinu sprovođenja nabavki za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore dokument zaključci
3. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija dokument zaključci
4. Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. februara 2019. godine do 23. maja 2020. godine dokument zaključci
5. Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini dokument zaključci
6. Predlog odluke o planu namjene radio-frekvencijskog spektra dokument zaključci
7. Predlog odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore dokument zaključci
8. Predlog strategije razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine s Predlogom akcionog plana za 2020-2021. godinu i Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
9. Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za I i II kvartal 2020. godine dokument
zaključci
10. Informacije o stepenu realizacije Projekta Jedinstveni informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka (JISERP) dokument zaključci
11. Izvještaj o realizaciji "Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020" dokument zaključci
12. Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2019. godini dokument zaključci
13. Predlog programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu dokument zaključci
14. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća 2018-2022, za 2020. godinu dokument
zaključci
15. Informacija o potrebi za ocjenjivanje sistema upravljanja javnim investicijama (PIMA) u Crnoj Gori
dokument
zaključci
16. Informacija o zaključivanju aneksa Ugovora o civilno-vojnoj saradnji u upravljanju, kontroli i zaštiti vazdušnog prostora Crne Gore s Predlogom aneksa Ugovora
dokument
zaključci
17. Informacija o ostvarenim rezultatima u borbi protiv trgovine ljudima dokument
zaključci
18. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra "Zadužbina Ljubatovića" - opština Kotor s predlogom za dodjelu koncesije dokument
zaključci
19. Opšti uslovi isporuke vode dokument
zaključci
20. Zahjtev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu dokument zaključci
21. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za kadrove dokument zaključci
22. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke dokument zaključci
23. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije dokument zaključci
24. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Privrednog suda Crne Gore I- Su br. 407/2020 od 14. aprila 2020. godine dokument zaključci
25. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore dokument zaključci
26. Kadrovska pitanja zaključci
26.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
26.2 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
26.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
26.4 Predlog rješenja o prestanku mandata zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici dokument
26.5 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
26.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
26.7 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
26.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
26.9 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete
dokument
26.10 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete dokument
26.11 Predlog rješenja o razrješenju stalnog predstavnika Crne Gore pri Programu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i drugim organizacijama iz UN sistema dokument
26.12 Predlog rješenja o razrješenju stalnog predstavnika Crne Gore pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) dokument
26.13 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštita prostora Crne Gore" dokument
26.14 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za imovinu dokument
26.15 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za imovinu dokument
26.16 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj dokument
26.17 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj XIII redovnoj Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj dokument
26.18 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Željeznički prevoz Crne Gore” AD Podgorica dokument
26.19 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić dokument
26.20 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVIII redovnoj Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić dokument
26.21 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Castello Montenegro“ AD Pljevlja dokument
26.22 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Castello Montenegro“ AD Pljevlja
dokument
26.23 Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za nekretnine dokument
26.24 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne zdravstveno-sanitarne inspektorke u Upravi za inspekcijske poslove dokument
26.25 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
26.26 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
26.27 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" – Podgorica dokument
26.28 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
dokument
26.29 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
26.30 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za dijasporu dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost dokument zaključci
28. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke dokument zaključci
29. Predlog odluke o pilot prodaji drvnih sortimenata na šumskom stovarištu "Bakovići" u područnoj jedinici Kolašin dokument zaključci
30. Predlog odluke o pilot prodaji drvnih sortimenata na šumskom stovarištu "Bobovo" u područnoj jedinici Pljevlja dokument zaključci
31. Predlog odluke o utvđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje STS 10/0,4 KV 250 KVA "Grbavci" sa priključnim 10 KV vodom - KO Grbavci, Glavni grad Podgorica dokument zaključci
32. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje NN mreže iz DTS 10/0,4 KV Gornji Kokoti, KO Liješnje, Glavni grad Podgorica dokument zaključci
33. Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument zaključci
34. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanje i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Poda", opština Bijelo Polje s Predlogom koncesionog akta dokument zaključci
35. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II" , "Štitovo II" i "Biočki stan", opština Nikšić, broj 01-706/24 od 30.09.2015. godine s Predlogom aneksa 3 Ugovora dokument zaključci
36. Informacija o zahtjevu Energean Montenegro Limited, Kipar, za produženje prvog Perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30 dokument
zaključci
37. Informacija o donaciji Vlade Japana zdravstvenom sistemu Crne Gore dokument zaključci
38. Treći nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama dokument zaključci
39. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2019. godinu dokument zaključci
40. Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Komisije za tržište kapitala za 2019. godinu dokument zaključci
41. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-478, od 22. decembra 2017. godine, sa sjednice od 30. novembra 2017. godine dokument zaključci
42. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3695, od 23. jula 2020. godine dokument zaključci
43. Predlog za davanje u zakup na period od pet godina nepokretnosti u svojini države Crne Gore - katastarske parcele broj 1139/2 i 1137, ukupne površine 91.054 m² , evidentirane u posjedovnom listu broj 844, KO Ozrinići, opština Nikšić dokument zaključci
44. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dokument zaključci
45. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT dokument zaključci
46. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Ministarstvo odbrane dokument zaključci
47. Pitanja i predlozi
47.1 Predlog programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 dokument zaključci
47.2 Predlog odluke da se u objektu Velika dvorana Sportskog centra "Morača" u Podgorici sprovodi liječenje lica oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 dokument zaključci
47.3 Informacija o zaključenju sporazuma o poslovno – tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Uprave policije s Predlogom sporazuma dokument zaključci
47.4 Informacija o predlogu za rješavanje spora u postupku posredovanja pred Centrom za posredovanje Crne Gore o vansudskom poravnanju u cilju realizacije Ugovora o izvršenju usluge C-2 pregleda i modernizacije helikoptera H-45 dokument zaključci
47.5 Informacija o obezbjeđivanju nedostajućih sredstava Kliničkom centru Crne Gore iz Rezerve dokument zaključci
47.6 Informacija o kreditnom zaduženju privrednog društva Montecargo AD Podgorica, u visini od 1.000.000,00 eura dokument zaključci
47.7 Predlog za preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Fakultet za crnogorski jezik i književnost  dokument
zaključci   
47.8 Informacija o valorizaciji urbanizovanog zemljišta u okviru DUP-a "Univerzitetski centar" – izmjene i dopune u Podgorici s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-371/1 od 16. decembra 2019. godine  dokument
zaključci   
47.9 Informacija o mjeri u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera Vlade Crne Gore koja se odnosi na finansijsku podršku ranjivim kategorijama stanovništva u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa  dokument
zaključci