Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 06.08.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja
dokument zaključci
2.  Informacija o ADMAS kreditu s Predlogom aneksa br. 1. Ugovora o zajmu potpisanog između Abu Dabi Fonda za Razvoj i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore u vezi sa izmjenama i dopunama amortizacionog plana projekta podrške poljoprivrednom sektoru  dokument  zaključci
 
3.  Informacija i Predlog ugovora o nabavci opreme i izvođenju radova na uspostavljanju sistema za energetski monitoring u javnim objektima, koji se realizuje u okviru "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama"  dokument  zaključci
 
4.  Predlog Liste prioritetnih kapitalnih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države u 2021. godine  dokument  zaključci
 
5.  Informacija o uključivanju Revizorskog tijela Crne Gore kao korisnika projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija - Albanija - Crna Gora 2014-2020, sa Predlogom Dopune Sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ između Regije Pulja i Kancelarije za evropske integracije i predlogom Sporazuma o partnerstvu za sprovođenje projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ između Kancelarije za evropske integracije i Revizorskog tijela Crne Gore  dokument  zaključci
 
6.  Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, s Predlogom Sporazuma  dokument  zaključci
 
7.  Informacija o Finansijskom sporazumu za 2019. godinu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, s Predlogom Sporazuma  dokument  zaključci
 
8.  Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata od kapitalnog značaja za kulturu  dokument  zaključci
 
9. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-11 od 16. januara 2020. godine, sa sjednice od 16. januara 2020. godine  dokument  zaključci
 
10. Informacija o statusu realizacije zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-226 sa sjednice od 21. novembra 2019. godine sa Predlogom protokola o stupanju na snagu Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, koje ulaze u sastav UP 1, Zona A, Blok 1, DUP Topolica III - Izmjene i dopune, površine 27.972 m2, upisane u listu nepokretnosti broj 152, KO Novi Bar  dokument zaključci
 
11.  Informacija o statusu realizacije zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-226 sa sjednice od 21. novembra 2019. godine, sa Predlogom aneksa III Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, koje ulaze u sastav UP 1, Zona A, Blok 1, DUP Topolica III - Izmjene i dopune, površine 27.972 m², upisane u list nepokretnosti 152, KO Novi Bar  dokument zaključci
 
12.  Predlog za davanje saglasnosti Vlade za preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u sektoru bezbjednosti  dokument  zaključci
 
13.  Informacija o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor - Lovćen  dokument  zaključci
 
14  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara  dokument  zaključci
 
15.  Kadrovska pitanja   
 
15.1  Prijedlog za razrješenje i imenovanje pet članova Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore  dokument
zaključci  
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Danilovgrad, radi ostvarivanja javnog interesa - rekonstrukcije i adaptacije objekta (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
17.  Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bjelojevićka sa Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE „Bjelojevićka 1“ i mHE „Bjelojevićka 2“ na vodotoku Bjelojevićka (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
18.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Mojkovac za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
19.  Nacrt Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
20.  Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ Opština Žabljak s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
21.  Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup obale za izgradnju novih kupališta prema planskim dokumentima (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
22.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju drugog kvartala 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
23.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 164 stav 1 tačka 1 i stav 4 Zakona o radu („Službeni list CG“, broj 74/19) koju je podnio Risto Lekić iz Bara preko punomoćnika Srđana Žarića advokata iz Podgorice (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
24.  Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Uprave za saobraćaj na potrošačku jedinicu Uprave za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
25.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnostima u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Eko Per“ d.o.o. Šavnik i to na dijelu katastarskih parcela br. 17/3, 17/1, 23, 26 i 27, upisanih u list nepokretnosti broj 307 i dijelu katastarskih parcela br. 17/2 i 1805/2, upisanih u list nepokretnosti broj 306, sve KO Gornja Bukovica, Opština Šavnik (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
26.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 1180/7, upisane u list nepokretnosti broj 2018, KO Donji Štoj, Opština Ulcinj (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
27.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 356/2, upisane u list nepokretnosti broj 475, KO Zagora, Opština Kotor (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
28.  Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarskih parcela br. 1085/104, 1085/105, 1085/106, 1130/57, 1130/58 i 1130/59, upisanih u list nepokretnosti broj 898, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
29.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 860, KO Ubli, Glavni grad Podgorica (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
30.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 313, KO Seoca, Opština Bar (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
31.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 475 KO Spuž, Opština Danilovgrad (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
32.  Pitanja i predlozi       
32.1  Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar“, Opština Tivat  dokument  zaključci
 
32.2  Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići Zapad“,Opština Tivat  dokument  zaključci