Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

19. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 30.03.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama s Izvještajem o sprovedenim dodatnim konsultacijama o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO dokument
zaključci
3. Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
5. Analiza realizacije poreske politike za 2016. godinu dokument
zaključci

6. Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2016. godine dokument
zaključci

7. Informacija o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o kreditu između Vlade Crne Gore-Ministarstva finansija i Ziraat Bank Montenegro a.d. Podgorica dokument
zaključci

8. Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul - decembar 2016. dokument
zaključci

9. Predlog akcionog plana za usaglašavanje s pravnom tekovinom u oblasti Ekonomske i monetarne politike, Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika dokument
zaključci
10. Predlog odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije dokument zaključci
11. Predlog strategije razvoja željeznice za period 2017-2027. dokument
zaključci
12. Predlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2016. godini dokument
zaključci
13. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina dokument
zaključci
14. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, za 2017. godinu dokument
zaključci
15. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2016. godini s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2017. godinu dokument zaključci
16. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016-2020. godine, u 2016. godini dokument zaključci
17. Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2016. godini dokument zaključci
18. Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva o radu i stanju u upravnim oblastima u 2016. godini dokument zaključci
19. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja u 2016. godini dokument zaključci
20. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva prosvjete sa izvještajima organa uprave iz nadležnosti Ministarstva u 2016. godini dokument zaključci
21. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva kulture u 2016. godini dokument zaključci
22. Kadrovska pitanja zaključci
22.1 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog ovlašćenog službenog lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova dokument
22.2 Predlog rješenja o postavljenju sekretarke Ministarstva ekonomije dokument
22.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane dokument
22.4 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova dokument
22.5 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za pristupanje EU u Ministarstvu evropskih poslova dokument
22.6 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za informisanje i informatičku podršku u Ministarstvu evropskih poslova  dokument
   
22.7 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike u Ministarstvu evropskih poslova
dokument
   
22.8 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva evropskih poslova  dokument
   
22.9 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za javne nabavke dokument
   
22.10 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za imovinsko pravne poslove u Ministarstvu finansija
dokument
   
22.11 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija  dokument
   
22.12 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
dokument
   
22.13 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica  dokument
   
22.14 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica  dokument
   
22.15 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica  dokument
   
22.16 Predloga zaključka o izboru članova Odbora direktora „Montecargo“ AD Podgorica  dokument
   
22.17 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o.  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore (bez rasprave)  dokument
zaključci  
24. Predlog odluke o Planu namjene radio-frekvencijskog spektra (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
25. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
26. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument
zaključci  
27. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice sa parkingom (bez rasprave)  dokument
zaključci  
28. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-6 Ilino Brdo - Vilusi (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
29. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-12 Vilusi – Petrovići – Vraćenovići - Deleuša, dionica: Petrovići – Vraćenovići (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
30. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015-2019) za 2017. i 2018. godinu (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
31. Predlog dvogodišnjeg plana rada uz Program saradnje Vlade Crne Gore i Dječjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) za period 2017-2018. (bez rasprave)  dokument
zaključci  
32. Predlog sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka i Informacija o pregovorima o zaključivanju Sporazuma (bez rasprave)
dokument
zaključci  
33. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o saglasnosti na Statut zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (SEEHN) s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument
zaključci  
34. Predlog za povlačenje iz skupštinske procedure Predloga zakona o izmjenama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
35. Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za eksploataciju rude crvenog boksita u ležištu "Đurakov do I", opština Nikšić i Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
36. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Slatina" na dijelu vodotoka Slatina s Predlogom odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane "Slatina"   dokument
zaključci
 
37. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero", koju su dostavili Ražnatović Božidar, Ražnatović Svetozar, Ražnatović Dejan i Ražnatović Tihomir, iz Cetinja (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
38. Informacija o isplati naknada za rad članova Komisije za kontrolu državne pomoći (bez rasprave) dokument
zaključci
 
39. Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini (bez rasprave)  dokument
zaključci  
40. Predlog za ustupanje Ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini na period od pet godina, uz mogućnost produženja zakupa, na lokalitetu KO Mahala, Glavni grad Podgorica, Ov. br. 4255/2014, od 25. 3. 2014. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
41. Predlog za obezbjeđenje sredstava za finansiranje programa SOBNOR-a Crne Gore (bez rasprave)  dokument
zaključci  
42. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
43. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
44. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3483, od 19. januara 2017. godine, sa sjednice od 12. januara 2017. godine (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
45. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližem određivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
46. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade za zaposlene u Gradskoj opštini Golubovci (bez rasprave)  dokument
zaključci
 
47. Predlog zaključka za davanje saglasnosti za raspolaganje - prodaju motornog vozila (bez rasprave)  dokument
zaključci  
48. Predlog za davanje saglasnosti za ustupanje na korišćenje poslovnog prostora Opštini Nikšić u Ul. Vuka Mićunovića bb u Nikšiću, površine 115,42 m² (prizemlje), sa podrumom površine 117,69 m², evidentiranog na katastarskoj parceli broj 879/2 (bez rasprave)  dokument
zaključci  
49. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave)  dokument
zaključci  
50. Pitanja i predlozi   
 
50.1 Predlog zakona o nacionalnom brendu  dokument
zaključci  
50.2 Predlog odluke o dopuni Odluke o izradi Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore  dokument
zaključci
 
50.3 Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Albanije o saradnji u oblasti zdravstva s Predlogom sporazuma   dokument zaključci
 
50.4 Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije
dokument
zaključci