Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 11.09.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija dokument zaključci
3. Predlog zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
5. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata dokument
zaključci
6. Predlog uredbe o visini nagrade za rad i naknade troškova medijatora i evaluatora spora dokument zaključci
7. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za članstvo u ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava dokument zaključci
8. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP) dokument zaključci
9. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje dokument zaključci
10. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, opština Bar s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
11. Informacija o obezbjeđivanju podrške za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore s Predlogom sporazuma dokument zaključci
12. Informacija o rekonstrukciji regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo) dokument zaključci
13. Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za COVID-19 dokument zaključci
14. Predlog za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora socijalne i dječje zaštite u Upravi za inspekcijske poslove dokument
15.2 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za igre na sreću u Upravi za inspekcijske poslove dokument
15.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument
15.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore dokument
15.5 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
15.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
15.7 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Uprave za igre na sreću dokument
15.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Uprave za igre na sreću dokument
15.9 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću dokument
15.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću dokument
15.11 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
15.12 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave dokument
15.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
dokument
15.14 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija dokument
15.15 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore dokument
15.16 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za nekretnine dokument
15.17 Predlog rješenja o imenovanju Projektnog odbora za upravljanje Projektom rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000 plus - IV faza dokument
15.18 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora HTP "Miločer" d.o.o. Budva dokument
15.19 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za statistiku dokument
15.20 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za statistiku
dokument
15.21 Predlog rješenja o razrješenju generalne direktorice Generalnog direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
15.22 Predlog rješenja o određivanju v.d generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde dokument
15.23 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - šefa Stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, sa sjedištem u Briselu dokument
15.24 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu dokument
15.25 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu dokument
15.26 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Dom starih "Nikšić" dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva dokument
zaključci
17. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje seoske kapele i doma dokument
zaključci
18. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje Dnevnog centra za djecu ometenu u razvoju
dokument
zaključci
19. Nacrt izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Bijelo Polje s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci
20. Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci
21. Nacrt državne studije lokacije "Sektor 6" (Bijela - Rt Sv. Neđelja), opština Herceg Novi s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci
22. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Kurilo", opština Bijelo Polje s predlogom za davanje koncesije, Predlog odluke o dodjeli koncesije i Predlog ugovora o koncesiji dokument
zaključci
23. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta "Goran", opština Bar s predlogom za davanje koncesije, Predlog odluke o dodjeli koncesije i Predlog ugovora o koncesiji dokument
zaključci
24. Izvještaj o poslovanju "HTP Miločer" d.o.o. Budva sa finansijskim iskazima od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine dokument
zaključci
25. Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja građevinarstva Crne Gore do 2020. godine dokument
zaključci
26. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3816, od 30. jula 2020. godine dokument
zaključci
27. Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4028, od 20. avgusta 2020. godine dokument
zaključci
28. Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Herceg Novi dokument
zaključci
29. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica "Crnogorski elektrodistributivni sistem" d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 3575/1, upisane u list nepokretnosti broj 250, KO Pečurice, opština Bar s Predlogom ugovora dokument
zaključci
30. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 63, KO Kraljske Bare, Opština Kolašin s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
31. Pitanja i predlozi
31.1 Informacija o realizaciji Ugovora o kupoprodaji pokretnih stvari (mašina i opreme), zaključenog između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansije i AD Duvanska industrija Bujanovac-Republika Srbija (br. 07-18117/17 od 02.03.2020. godine) dokument
zaključci