Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 17.09.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore
dokument
zaključci
2. Informacija o povećanju učešća Crne Gore u Međunarodnom udruženju za razvoj (International Development Association - IDA), u okviru Devetnaestog povećanja sredstava IDA dokument zaključci
3. Informacija o zaključivanju Ugovora o koordinaciji prilikom planiranja, najave, prijave, identifikacije i obezbjeđenja letova civilnih i vojnih vazduhoplova između Ministarstva odbrane Crne Gore i kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd s Predlogom ugovora o koordinaciji dokument zaključci
4. Polugodišnji izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki za period januar - jun 2020. godine dokument zaključci
5. Informacija o Predlogu odluka o ustupanju na besplatno korišćenje djelova morskog dobra dokument zaključci
6. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra „Tvrđava Besac“, Virpazar, Opština Bar s predlogom za dodjelu koncesije dokument zaključci
7. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova dokument zaključci
8. Predlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava dokument zaključci
9. Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja dokument zaključci
10. Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Ispitni centar dokument zaključci
11. Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Centar za stručno obrazovanje dokument zaključci
12. Kadrovska pitanja zaključci
12.1 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici dokument
12.2 Predlog rješenja o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici dokument
12.3 Predlog rješenja o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Kotoru dokument
12.4 Predlog rješenja o imenovanju stalne predstavnice Crne Gore pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), na rezidentnoj osnovi dokument
12.5 Predlog rješenja o imenovanju stalne predstavnice Crne Gore pri Programu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i drugim organizacijama iz UN sistema, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Ženevi dokument
12.6 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bernu dokument
12.7 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kneževini Lihtenštajnu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bernu dokument
12.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica dokument
12.9 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
12.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave dokument
12.11 Predlog rješenja o razrješenju članova Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica dokument
12.12 Predlog rješenja o izboru članova Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica dokument
12.13 Predlog za razrješenje Odbora direktora "Crnogorski operator tržišta električne energije" d.o.o. Podgorica
12.14 Predlog za imenovanje Odbora direktora "Crnogorski operator tržišta električne energije" d.o.o. Podgorica
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4, Zona 2“ - Izmjene i dopune (bez rasprave) dokument
zaključci
15. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa suvlasnicima Verom Štajner Šutić, Vladimirom Štajnerom i Zdravkom Štajner Teodorović (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2020. godinu i Predlog odluke o izboru revizora za reviziju obračuna neto troška univerzalnog servisa Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2020. (bez rasprave) dokument zaključci
19. Izvještaj o radu Radio-difuznog centra d.o.o. za 2019. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
20. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak“, opština Bar s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave) dokument zaključci
21. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3899, od 6. avgusta 2020. godine (bez rasprave) dokument zaključci
23. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na Generalnoj debati 75. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Njujork, od 15. do 30. septembra 2020. godine (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19), koju je podnijela NVO „Akcija za socijalnu pravdu“, iz Danilovgrada (bez rasprave) dokument zaključci
25. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 714, KO Gluhi do, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
26. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisanih u list nepokretnosti broj 59, KO Grbe, Opština Danilovgrad (bez rasprave) dokument zaključci
27. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno Kadrovskim planom za 2020. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
28. Pitanja i predlozi
28.1 Izvještaj o poslovanju DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica, za period 01.01. - 31.12.2019. godine sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora dokument zaključci
28.2 Informacija o Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena ležišta "Međeđe", opština Nikšić dokument zaključci
28.3 Informacija o ugovoru o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", opština Nikšić dokument zaključci
28.4 Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova na izgradnji složenog inženjerskog objekta: trafostanice TS 10/0,4 kV i 10 kV podvodnog kabla, u okviru turističkog kompleksa Mamula dokument zaključci
28.5 Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za plaćanje obaveza prema dobavljačima Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "Montefarm" za isporučene ljekove dokument zaključci
28.6 Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za jačanje dijagnostičkih kapaciteta Instituta za javno zdravlje Crne Gore i nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za COVID-19 dokument zaključci
28.7 Predlog odluke Odbora direktora Aerodroma Crne Gore AD iskazan odlukom broj 01-5948 od 04.09.2020. godine, koja se odnosi na Ugovor o zakupu prostora za obavljanje slobodne carinske prodaje na aerodromima Podgorica i Tivat, sa zakupcem "Montenegro Duty Free" dokument zaključci
28.8 Informacija o finansiranju Srednje vjerske škole - Medresa "Mehmed Fatih" s Predlogom aneksa Ugovora o finansiranju dokument zaključci
28.9 Informacija za dodjelu sredstava porodici Jelene Vujadinović Popović iz Podgorice povodom rođenja troje djece dokument zaključci
28.10 Predlog za izdavanje državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore A.D. Podgorica- Osnovana 1901. godine i Inovaciono-preduzetničkog centra (IPC) „Tehnopolis“ d.o.o. Nikšić dokument zaključci
28.11 Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa dokument zaključci
28.12 Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljanje hipoteke na objektima u okviru kompleksa „Karisma Hotels Adriatic Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice, upisanim u list nepokretnosti broj 4486, KO Donji Štoj, u Opštini Ulcinj dokument zaključci
28.13 Predlog za zaključivanje ugovora o kupoprodaji stanova pod povoljnijim uslovima dokument zaključci
28.14 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisane u list nepokretnosti broj 4326, KO Golubovci, Glavni grad Podgorica dokument zaključci
28.15 Informacija Vladi Crne Gore za nabavku dezinfekcionih i drugih sredstava kao i aparata za mjerenje tjelesne temperature za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova dokument zaključci

NAPOMENA: Materijal za tačke 12.13 (Predlog za razrješenje Odbora direktora "Crnogorski operator tržišta električne energije" d.o.o. Podgorica) i 12.14. (Predlog za imenovanje Odbora direktora "Crnogorski operator tržišta električne energije" d.o.o. Podgorica) biće objavljen nakon verifikacije.