Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 24.09.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima dokument
zaključci
2. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja "Aerodromi Crne Gore" AD za 2019. godinu dokument zaključci
3. Predlog odluke o visini naknade za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta dokument zaključci
4. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica „Podgorica“ dokument zaključci
5. Odluka o etalonu grba, zastave i notnom zapisu himne pripadnika albanskog naroda u Crnoj Gori i Odluka o utvrđivanju Dana nacionalnog praznika pripadnika albanskog naroda u Crnoj Gori dokument zaključci
6. Odluka o etalonu grba, zastave i notnom zapisu himne hrvatskog naroda u Crnoj Gori i Odluka o utvrđivanju Dana nacionalnog praznika pripadnika hrvatskog naroda u Crnoj Gori dokument zaključci
7. Odluka o etalonu grba, zastave, tekstnom i notnom zapisu himne pripadnika romskog naroda u Crnoj Gori i Odluka o utvrđivanju Dana nacionalnog praznika pripadnika romskog naroda u Crnoj Gori dokument zaključci
8. Informacija o mjerama namijenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera - kratkoročna mjera „Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka“ dokument zaključci
9. Informacija o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže dokument zaključci
10. Informacija o prelasku Svjetske banke sa korišćenja LIBOR-a i EURIBOR-a kao referentnih kamatnih stopa dokument zaključci
11. Predlog za davanje pozajmice iz budžeta Crne Gore Opštini Danilovgrad dokument zaključci
12. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3404, sa sjednice od 25. juna 2020. godine dokument
zaključci
13. Predlog o promjeni namjene korišćenja lokacije „Kopita (Mali logor)“ u Kolašinu dokument zaključci
14. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
zaključci
16. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine
dokument
zaključci
17. Kadrovska pitanja
zaključci
17.1 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
17.2 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave carina dokument
17.3 Predlog rješenja o razrješenju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore dokument
17.4 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Uprave za igre na sreću dokument
17.5 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Luštica Development” AD Tivat dokument
17.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara “Luštica Development” AD Tivat
dokument
17.7 Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
17.8 Predlog za određivanje v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Vajblingenu–Savezna Republika Njemačka dokument
zaključci
19. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje žičare Z 4, ski centra Žarski, Opština Mojkovac dokument
zaključci
20. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine i realizaciju Akcionog plana za njeno sprovođenje dokument
zaključci
21. Predlog odluke o raskidu ugovora o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Javor“ u Opštini Kolašin za flaširanje u komercijalne svrhe sa koncesionarom d.o.o. „Đekić“ export-import iz Podgorice, Predlog odluke o raskidu ugovora o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Drijenak“ u Opštini Kolašin za flaširanje u komercijalne svrhe sa koncesionarom „Vektra Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice, Predlog odluke o raskidu ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Moračko Trebaljevo“ Sjerogošte, Opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa koncesionarom „Feyur“ d.o.o. iz Bara, Predlog odluke o raskidu ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Drijenak - Rajsko Vrelo“, Opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa koncesionarom „Oksarela“ d.o.o. iz Kolašina, Predlog odluke o raskidu ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda za potrebe vodosnabdijevanja, karsno-pukotinske izdani koja se zahvata iz istražno-eksploatacionog bunara na Cetinju sa koncesionarom „Mercur System“ A.D. iz Budve
dokument
zaključci
22. Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Haj - Nehaj“, opština Bar s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji dokument
zaključci
23. Informacija o Ugovoru o produženju prava na eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“, opština Pljevlja s Predlogom aneksa III Ugovora dokument
zaključci
24. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dolovi“ - Komani, broj 01-443/1 od 19. februara 2016. godine s Predlogom aneksa I Ugovora dokument
zaključci
25. Informacija o Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca, Opština Mojkovac dokument
zaključci
26. Informacija o realizaciji koncesionih ugovora zaključenih sa privrednim društvom „Hidroenergija Andrijevica“ doo i potrebi davanja saglasnosti za promjenu udjela u vlasničkoj strukturi dokument
zaključci
27. Informacija o ispunjenosti prethodnih uslova za stupanje na snagu Ugovora o davanju u zakup dijela nepokretnosti i objekata u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Durmitor“ s Predlogom akta o primopredaji lokacije „Crno jezero“ zakupcu dokument
zaključci
28. Informacija o ispunjenosti prethodnih uslova za stupanje na snagu Ugovora o davanju u zakup dijela nepokretnosti i objekata u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Durmitor“ s Predlogom akta o primopredaji lokacije „Radovan luka“ zakupcu dokument
zaključci
29. Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument
zaključci
30. Predlog za ustupanje pokretnih stvari - motornih vozila Upravi za vode i Agenciji za investicije Crne Gore dokument
zaključci
31. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova
dokument
zaključci
32. Predlog za transfer sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačke jedinice Opština Bijelo Polje, Opština Pljevlja i Prijestonica Cetinje dokument
zaključci
33. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo javne uprave na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove dokument
zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarskih parcela broj 480/2, površine 54m² i br. 483/2, površine 71m², evidentiranih u LN br. 1544, KO Njeguši-Prijestonica Cetinje, u svojini Crne Gore, subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
zaključci
35. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 2022, upisane u list nepokretnosti broj 273, KO Bogetići, Opština Nikšić s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
zaključci
36. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 1805 KO Rožaje, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
37. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u listovima nepokretnosti br. 209 i 608, KO Bandići, Opština Danilovgrad
dokument
zaključci
38. Pitanja i predlozi
38.1 Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti dokument
zaključci
38.2 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi polaganja podzemnog kabla 35 KV HXE 49-A 3 X (1 X 240) MM2 od TS "Rijeka Mušovića" do TS 35/10 "Jezerine", opština Kolašin dokument
zaključci
38.3 Predlog za davanje nepokretnosti – poslovnog prostora, u svojini Crne Gore, na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade Ministarstvu nauke dokument
zaključci
38.4 Predlog za preusmjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija dokument
zaključci
38.5 Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve dokument
zaključci
38.6 Informacija o vraćanju prava raspolaganja Vladi Crne Gore, bez naknade, na nepokretnostima kojima raspolaže Opština Mojkovac, radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje energetskog objekta za proizvodnjun električne energije, u skaldu sa članom 35 stav 1 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br. 21/09 i 40/11) s Predlogom ugovora dokument
zaključci
38.7 Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje međunarodnog projekta „Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja“ u 2020. godini dokument
zaključci

NAPOMENA: Materijal za tačke 17.7 (Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije) i 17.8 (Predlog za određivanje v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije) biće objavljen nakon verifikacije.