Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 08.10.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2020/21.
dokument zaključci
2.  Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu  dokument  zaključci  
3.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi "Expo 2020 Dubai"  dokument  zaključci   
4.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Monte put" Podgorica  dokument  zaključci   
5.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Monte put" Podgorica  dokument  zaključci   
6.  Informacija o formiranju Komisije za reviziju tehničke dokumentacije za obilaznicu oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja  dokument  zaključci   
7.  Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2019. godini  dokument  zaključci   
8.  Informacija o uspostavljanju poslovne saradnje između komercijalnih banaka i Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, u cilju realizacije Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova, faza IV s Predlogom sporazuma o poslovnoj saradnji  dokument  zaključci   
9.  Informacija o potrebi nabavke lijeka remdesivir za liječenje oboljelih od COVID-19  dokument  zaključci   
10.  Informacija o isplati stimulacije za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID pacijentima za septembar 2020. godine  dokument  zaključci   
11.  Informacija o šteti nastaloj na objektu đačkog doma JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić“ Nikšić  dokument  zaključci   
12.  Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve  dokument  zaključci   
13.  Informacija o projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ s Predlogom aneksa sporazuma između Vlade Crne Gore i Ujedinjenih nacija za razvoj  dokument  zaključci   
14.  Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice za realizaciju aktivnosti na projektu u okviru Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora  dokument  zaključci   
15.  Informacija o davanju u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i konditorske proizvode u objektima Ministarstva odbrane Crne Gore i Vojske Crne Gore  dokument  zaključci   
16.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima)  dokument  zaključci   
17.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 89 stav 2 i 5 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), koju je podnio Ivan Vlaović, iz Bijelog Polja  dokument  zaključci   
18.  Predlog kolektivnog ugovora AD „Željeznička infrastruktura Crne Gore“  dokument  zaključci   
19.  Odluka o raspodjeli neraspoređene dobiti Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2019. godinu, broj 0203-2701/4-2 od 18.09.2020. godine, koju je donio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na 19. redovnoj sjednici održanoj 18. septembra 2020. godine  dokument  zaključci   
20.  Izmjena Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. godinu, koju je donio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na 19. sjednici održanoj 18. septembra 2020. godine (akt broj 0203-2701/4-1 od 18.09.2020.godine)  dokument  zaključci   
21.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore  dokument  zaključci   
22.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Crnogorsko narodno pozorište  dokument  zaključci   
23.  Predlog za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta, Viši savjetnik III za odnose sa javnošću - Služba za finansije i opšte poslove, Biro za opšte poslove u Upravi za saobraćaj, čija popuna nije predviđena kadrovskim planom  dokument  zaključci  
24.  Kadrovska pitanja    zaključci   
24.1  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument     
24.2  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument     
24.3  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument     
24.4  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument     
24.5  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem  dokument     
24.6  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za izbor izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“- Podgorica  dokument     
24.7  Predlog rješenja o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici  dokument     
24.8  Predlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar “Ljubović”  dokument     
24.9  Predlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje  dokument     
24.10  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
25.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu ekproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje 10 KV kablovskih vodova od trafostanice 35/10 KV Odžak do trafostanice 10/04 KV Kula Odžak i od trafostanice 35/10 KV Odžak do Novog stuba u trasi dalekovoda 10 KV Zekavice i optičkog kabla od trafostanice 35/10 KV Odžak do trafostanice 10/04 KV Kula Odžak, opština Pljevlja (bez rasprave) dokument  zaključci   
26.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubne trafostanice 10/04 KV Gornji Gradac, priključnog 10 KV dalekovoda i uklapanja u postojeću niskonaponsku mrežu KO Gradac, opština Pljevlja (bez rasprave) dokument  zaključci   
27.  Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu ekproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trafostanice 10/04 KV „Boan“ sa priključnim 10 KV vodom u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Boan, opština Šavnik (bez rasprave) dokument  zaključci   
28.  Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubne trafostanice 10/04 KV „Pošćenski kraj III“, priključnog 10 KV dalekovoda i uklapanja u niskonaponsku mrežu u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za nacionalni park Durmitor, opština Žabljak (bez rasprave) dokument  zaključci   
29.  Informacija o Predlogu aneksa br. 2 Ugovora o pružanju konsultantskih usluga na implementaciji druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama“, s Predlogom aneksa br. 2 Ugovora (bez rasprave) dokument  zaključci   
30.  Informacija o Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko - građevinskog kamena ležišta „Međeđe“, opština Nikšić s Predlogom aneksa 2 (bez rasprave)  dokument  zaključci   
31.  Informacija o Ugovoru o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“ , „Štitovo II“ i „Biočki stan“, opština Nikšić s Predlogom aneksa 5 Ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument  zaključci   
32.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velji Zabio“, opština Bar s predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument  zaključci   
33.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Midova kosa“ - Budoš, opština Nikšić s predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument  zaključci   
34.  Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, opština Bar s predlogom za davanje koncesije, Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument  zaključci   
35.  Godišnji izvještaj o realizaciji plana upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla koji nijesu namjenjeni ishrani ljudi sa akcionim planom (za period od 1. jula 2019. - 30. septembra 2020. godine) (bez rasprave) dokument  zaključci   
36.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ (bez rasprave) dokument  zaključci   
37.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave) dokument  zaključci   
38.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
39.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti - katastarske parcele broj 2247/2, površine 1.285 m² i br. 2248/2, površine 1.776 m², evidentirane u LN br. 468, KO Crnča Laholo - Opština Bijelo Polje, u svojini Crne Gore – subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
40.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milija Nikčević“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 387 KO Nikšić, opština Nikšić, u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
41.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Kekec“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 797 KO Sutomore, opština Bar, u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
42.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Jugoslavija“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1183 KO Novi Bar, opština Bar, u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
43.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ iz Rožaja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 57 KO Koljeno I, opština Rožaje u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
44.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Braća Labudović“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 267 KO Rubeža, opština Nikšić, u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument  zaključci   
45.  Pitanja i predlozi       
45.1  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficjienata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi "Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina"  dokument  zaključci   
45.2  Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore  dokument  zaključci   
45.3  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina  dokument  zaključci   
45.4  Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu  dokument  zaključci   
45.5  Informacija u vezi sa zahtjevom kompanije "Karisma Hotels Adriatic Montenegro" za davanje saglasnosti za produženje roka za uspostavljanje hipoteke na objektima u okviru kompleksa Ulcinjska Rivijera, Ulcinj, u vlasništvu Države Crne Gore  dokument  zaključci   
45.6  Informacija o zaključivanju Ugovora o prosljeđivanju grant sredstava Opštini Bar iz Ugovora o kreditu (BMZ no. 2012 66 196) - projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu - faza V, u iznosu od 400.000,00 eura s Predlogom ugovora  dokument  zaključci   
45.7  Informacija o zaključivanju Sporazuma o preuzetoj obavezi po modelu opcione kupovine vakcine protiv COVID-19  dokument  zaključci