Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 15.10.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki dokument zaključci
2. Dvadeset šesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april - jun 2020.
dokument zaključci
3.  Trinaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar - jun 2020.
dokument zaključci
 
4.  Informacija o produženju primjene Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 dokument
zaključci
 
5.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2020. godinu dokument
zaključci
 
6.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2019. godinu dokument
zaključci
 
7.  Predlog odluke o objavljivanju javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup obale za izgradnju novog kupališta prema planskim dokumentima dokument
zaključci
 
8.  Informacija o pripremi planske dokumentacije detaljne razrade za potrebe izgradnje razvojnih i infrastrukturnih projekata dokument
zaključci
 
9.  Informacija o realizaciji projekta „Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura na Jadranskoj obali - Bokokotorski zaliv“ s Predlogom sporazuma o prosljeđivanju finansijske pomoći dokument
zaključci
 
10.  Informacija o obezbjeđivanju dijela sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore dokument
zaključci
 
11.  Informacija za nabavku dezinfekcionih i drugih sredstava, kao i aparata za mjerenje tjelesne temperature za potrebe predškolskih objekata dokument
zaključci
 
12.  Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za realizaciju obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavnje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, SZ „Solidarno“ dokument
zaključci
 
13.  Predlog statuta jednočlanog akcionarskog društva Pošte Crne Gore Podgorica dokument
zaključci
 
14.  Informacija o potrebi popune radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu, u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore dokument
zaključci
 
15.  Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu, u Upravi za nekretnine u Područnoj jedinici Mojkovac, Područnoj jedinici Podgorica, Područnoj jedinici Podgorica Ekspozitura Golubovci dokument
zaključci
 
16.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova dokument
zaključci
 
17.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave  dokument  zaključci   
18.  Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za željeznice  dokument  zaključci   
19.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka  dokument  zaključci   
20.  Predlog rješenja kojim se odbija Zahtjev punomoćnika policijskog službenika Perović Ivana, Vučetić Miroslava, advokata iz Tivta, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu broj: 09-DP-151/19-88, na raspravi održanoj 30.09.2020.  dokument  zaključci   
21.  Kadrovska pitanja    zaključci   
21.1  Predlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fonda rada  dokument     
21.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za poslove nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova  dokument     
21.3  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
21.4  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku dokument     
21.5  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku dokument     
21.6  Predlog rješenja o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku  dokument     
21.7  Predlog rješenja o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj  dokument     
21.8 Predlog rješenja o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj  dokument     
21.9  Predlog rješenja o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj  dokument     
21.10  Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva održivog razvoja i turizma  dokument     
21.11  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
21.12  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
21.13  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde  dokument     
21.14  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara za oblast šumarstva, lovstva i drvne industrije u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument     
21.15  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija  dokument     
21.16  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
22.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja jugozapadnog dijela PK „Potrlica“ dokument  zaključci   
24.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci   
25.  Informacija o zaključivanju međunarodnog Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) o pristupanju Crne Gore Konvenciji o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i povezanim uslovima s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
26.  Informacija o potrebi obezbjeđenja finansijskih sredstava za D.O.O. „Komulano -Lim“ Bijelo Polje za radove izvedene na zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog porijekla nastalih usled požara u objektu za hranu 2018. godine  dokument  zaključci   
27.  Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4289, od 24. septembra 2020. godine  dokument  zaključci   
28.  Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4148 i Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4197, od 17. septembra 2020. godine  dokument  zaključci   
29.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“  dokument  zaključci   
30.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milan Vuković“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 464 KO Topla, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore  dokument  zaključci   
31.  Predlog za davanje saglasnosti JU SMŠ „Vuksan Đukić“ iz Mojkovca za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 576 KO Mojkovac, opština Mojkovac u svojini Crne Gore  dokument  zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Savo Pejanović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 619 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument  zaključci   
33.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ratko Žarić“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 774 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore  dokument  zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 772 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore  dokument  zaključci   
35.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Jagoš Kontić“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 247 KO Straševina, opština Nikšić u svojini Crne Gore  dokument  zaključci   
36.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 9/2, površine 1500 m², evidentirana u LN br. 49, KO Gostilje II - Opština Danilovgrad, u svojini Crne Gore – subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore  dokument  zaključci   
37.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti prolaza na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Danilovgrad, u korist Nataše Katnić  dokument  zaključci   
38.  Pitanja i predlozi       
38.1  Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nisu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu  dokument  zaključci   
38.2  Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrošačku jedinicu Uprava policije  dokument  zaključci   
38.3  Izvještaj o sprovedenom nadzoru nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije u JU Narodni muzej Crne Gore i o utvrđenom stanju, broju i vrijednosti muzejskog materijala u postupku revizije  dokument  zaključci   
38.4  Informacija o problemima u realizaciji Ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Raštak, Ljeviška i Reževića rijeka  dokument  zaključci   
38.5  Informacija o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe eksproprijacije, u vezi izgradnje zajedničkog graničnog prelaza "Vraćenovići" i graničnog prelaza "Ranče"  dokument  zaključci   
38.6  Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4479, od 8. oktobra 2020. godine  dokument  zaključci   
38.7  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci   
38.8  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 3 u zahvatu DUP -a "Pobrežje - zona D i E", u Podgorici  dokument  zaključci   
38.9  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pripreme i sadržaju programskog budžeta potrošačkih jedinica  dokument  zaključci   
38.10  Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2020. godinu sa predlogom za preusmjeravanje sredstava na kapitalne projekte Uprave za saobraćaj  dokument  zaključci   
38.11  Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve  dokument  zaključci