Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 22.10.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I, II i III kvartal 2020. godine s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I, II i III kvartal 2020. godine dokument zaključci
2. Dvadeset sedmi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - septembar 2020. dokument
zaključci
3. Predlog programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023 dokument
zaključci   
4.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o priznavanju obuke i izdavanju uvjerenja pomorcima za vršenje službe na plovnim objektima registrovanim u Republici Grčkoj između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke u skladu sa Međunarodnom konvencijom o standardima obuke, izdavanju uvjerenja i vršenju brodarske straže pomoraca iz 1978, sa izmjenama i dopunama dokument zaključci   
5.  Informacija o Predlogu sporazuma o izmjenama i dopunama Finansijskog sporazuma 2014-2020, zaključenog 6. decembra 2017. godine, u okviru IPARD II podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj Instrumenta pretpristupne podrške IPA II, s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci   
6.  Predlog plana za implementaciju preporuka trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda  dokument  zaključci   
7.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore  dokument  zaključci   
8.  Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", opština Ulcinj, sa izvještajem s Javne rasprave  dokument zaključci   
9.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Rožaje radi ostvarivanja javnog interesa - privođenja namjeni  dokument  zaključci   
10.  Predlog urbanističko - tehničkih uslova za katastarsku parcelu broj 7893/52, KO Podgorica III, u Podgorici, po zahtjevu Udruženja penzionera Podgorica  dokument  zaključci   
11.  Predlog urbanističko - tehničkih uslova za lokaciju koju čine katastarske parcele br. 1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1279, 1280/2, 1280/3, 1280/4 i 1280/5 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj, po zahtjevu doo „Normal Company“  dokument  zaključci   
12.  Predlog urbanističko - tehničkih uslova za lokaciju koju čine katastarske parcele 624/18, 629, 638/2 i 631, KO Đenovići, u Herceg Novom, po zahtjevu doo „Carine“  dokument  zaključci   
13.  Predlog urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata u okviru turističkog rizorta kao dijela projekta Lustica Bay u Tivtu, po zahtjevu ad „Luštica Development“  dokument  zaključci   
14.  Predlog urbanističko - tehničkih uslova za katastarsku parcelu broj 348/1, KO Mojkovac u Mojkovcu, po zahtjevu doo „Mulroney trading limited Kipar“  dokument  zaključci   
15.  Izvještaj Tenderske komisije o sprovedenoj tenderskoj proceduri za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Tivat, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore  dokument  zaključci   
16.  Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu  dokument  zaključci   
17.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Mojkovac  dokument  zaključci   
18.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Bar  dokument  zaključci   
19.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Glavnog grada Podgorica  dokument  zaključci   
20.  Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za kadrove  dokument  zaključci   
21.  Kadrovska pitanja    zaključci   
21.1  Predlog rješenja o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj  dokument     
21.2  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija  dokument     
21.3  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije  dokument     
21.4  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne tržišne inspektorke u Upravi za inspekcijske poslove  dokument     
21.5  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave  dokument     
21.6  Predlog rješenja o imenovanju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa za 2020. godinu  dokument     
21.7  Predlog rješenja o imenovanju predsjednika Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore  dokument     
21.8  Predlog rješenja o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
21.9  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja  dokument     
21.10  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja  dokument     
21.11  Predlog rješenja o imenovanju članice Komisije za žalbe  dokument     
21.12  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije  dokument     
21.13  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije  dokument     
21.14 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio - spektar u Ministarstvu ekonomije  dokument     
21.15  Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za kulturno - umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture  dokument     
21.16  Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture  dokument     
21.17  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove  dokument     
21.18  Predlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  dokument     
21.19  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XX vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica dokument     
21.20  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane dokument     
21.21  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja dokument     
21.22  Predlog rješenja o razrješenju direktora Kliničkog centra Crne Gore dokument     
21.23  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktorice Kliničkog centra Crne Gore dokument     
21.24  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument    
21.25  Predlog rješenja o imenovanju izvršnog direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica dokument     
21.26  Predlog rješenja o imenovanju direktora Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, "Monte put" d.o.o. Podgorica dokument     
21.27  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica dokument     
21.28  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za strateško – razvojne poslove u Ministarstvu unutrasnjih poslova dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
22. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Drač- putnički terminal" u Glavnom gradu Podgorica s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave)  dokument  zaključci   
23. Informacija o Prvom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Racio-Mont“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Bjelasica 1450“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja (bez rasprave) dokument  zaključci   
24. Predlog odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za zarade zaposlenih u JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Tivat” (bez rasprave) dokument  zaključci   
25. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
26. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Mojkovac za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument  zaključci   
27. Informacija o potpisivanju Ugovora o zastupanju između Vlade Crne Gore i Crown agencije Japan limited po pitanju implementacije donacije Japana za pomoć ekonomskom i socijalnom razvojnom program s Predlogom ugovora (bez rasprave) dokument  zaključci   
28. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu (bez rasprave) dokument  zaključci   
29. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Čukače", Prijestonica Cetinje (bez rasprave) dokument  zaključci   
30. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena lokaliteta "Jovanovići", Opština Danilovgrad (bez rasprave) dokument  zaključci   
31. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ''Varišta-Velja glava'' Opština Herceg Novi (bez rasprave) dokument  zaključci   
32. Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade broj:07-2071 od 26. marta 2020. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
33. Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore broj 07-4284 od 24.septembra 2020. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
34. Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore broj 07-1067 od 19.marta 2020.godine, sa sjednice od 12.marta 2020. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
35. Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore broj 07-4218 od 17. septembra 2020. godine (bez rasprave) dokument  zaključci   
36. Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na XII sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku (bez rasprave) dokument  zaključci   
37. Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore i Javna ustanova Biblioteka za slijepe Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija (bez rasprave) dokument  zaključci   
38. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete na potrošačku jedinicu Fakultet za crnogorski jezik i književnost (bez rasprave) dokument
zaključci   
39. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 64/20), koju je podnio Bojan Vukčević iz Podgorice (bez rasprave) dokument
zaključci   
40. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 223 stav 5 i člana 330a Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (bez rasprave) dokument
zaključci   
41. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 121/2, upisane u list nepokretnosti broj 49, KO Gostilje II, Opština Danilovgrad (bez rasprave) dokument
zaključci  
42. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 1992, upisane u list nepokretnosti broj 813, KO Radmanci, Opština Petnjica (bez rasprave) dokument
zaključci   
43. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Njegoš“ iz Cetinja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 426 KO Cetinje I, Prijestonica Cetinje u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument
zaključci   
44. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novi za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 237 KO Bijela, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument
zaključci   
45. Pitanja i predlozi      
45.1 Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Bar dokument
zaključci   
45.2 Predlog za pokretanje postupka davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini na području nacionalnog parka »Lovćen« radi postavljanja objekata privremenog karaktera dokument
zaključci   
45.3 Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" , Opština Mojkovac, sa izvještajem sa Javne rasprave dokument
zaključci   
45.4 Predlog Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru dokument
zaključci   
45.5 Informaciju o nastavku projekta „Kreativna Crna Gora – ekonomska valorizacija i kreativne industrije“ 4 dokument
zaključci   
45.6 Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova dokument
zaključci   
45.7 Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji zaključenih sa koncesionarom „Hidroenergija Montenegro“ doo dokument
zaključci   
45.8 Predlog Uredbe o načinu izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije dokument
zaključci   
45.9 Predlog Odluke o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije dokument
zaključci   
45.10 Informacija o dopuni Informacije o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19 dokument
zaključci   
45.11 Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela u zahvatu DUP-a ''Industrijska zona A'', DUP-a ''Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom'', DUP-a ''Servisno skladišna zona'' dokument
zaključci   
45.12 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 336, KO Mojkovac, Opština Mojkovac
dokument
zaključci