Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 29.10.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za I, II i III kvartal 2020. godine dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika
dokument
zaključci
3.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti dokument
zaključci
 
4.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti dokument zaključci
 
5.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje seoskog groblja dokument
zaključci  
6.  Predlog nacionalnog plana za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima dokument
zaključci
 
7.  Informacija o prenosu prava i obaveza i Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen, Predlog ugovora o prenosu ugovora o koncesiji, Predlog ugovora o prenosu prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji i Predlog aneksa 1 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela dokument
zaključci
 
8.  Predlog aneksa br.1 Ugovora o zakupu lokacije KO Vranovići, opština Kotor (OVP br. 3858/2018 od 09.05.2018. godine, notar Mira Bogić) dokument
zaključci
 
9.  Informacija o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore „Odbrana“ s Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore dokument
zaključci
 
10.  Predlog za davanje saglasnosti za prenos sredstava Opštini Plav dokument
zaključci
 
11.  lnformacija o realizaciji Programa podsticanja centara izvrsnosti dokument
zaključci
 
12.  Informacija o obezbjeđivanju sredstava za realizaciju obaveza iz Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i isplatu zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u vaspitno-obrazovnim ustanovama dokument
zaključci
 
13.  Informacija o potrebi popune radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu, u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument
zaključci
 
14.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
zaključci
 
15.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspekcijske poslove dokument
zaključci
 
16.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju dokument
zaključci
 
17.  Predlog programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine, za 2020. godinu  dokument  zaključci
 
18.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za članove Drugostepene ljekarske komisije  dokument  zaključci
 
19.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, br.16/16, 83/16 i 21/17), za članove Komisije za odobravanje primjene lijeka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju liste ljekova  dokument  zaključci
 
20.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
20.1  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument 
 
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
21.  Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja  dokument  zaključci
 
22.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti-urbanističke parcele UP D211 u zahvatu DUP-a ''Radovići''  dokument  zaključci
 
23.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti-urbanističke parcele UP 75 u zahvatu DUP-a ''Konik-Stari Aerodrom'', izmjene i dopune  dokument  zaključci
 
24.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci
 
25.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci
 
26.  Informacija o zaključivanju standardnog administrativnog aranžmana između Vlade Crne Gore i Kancelarije UNDP-a za Višepartnerski uzajamni fond, povodom upućivanja humanitarne pomoći Republici Haiti za borbu protiv kolere  dokument  zaključci
 
27  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu Zapadnog Balkana s Predlogom memoranduma dokument  zaključci
 
28.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka “Lovćen”  dokument  zaključci
 
29.  Izvještaj o efektima Programa „Stop sivoj ekonomiji“ na suzbijanju sive ekonomije  dokument  zaključci
 
30.  Izvještaj o realizaciji Programa za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019-2021. godine sa Akcionim planom za period 2019. godine i Predlog revidiranog akcionog plana za 2020. godine  dokument  zaključci
 
31.  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2637, od 20. maja 2020. godine  dokument  zaključci
 
32.  Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo saobraćaja i pomorstva na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu  dokument  zaključci
 
33.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 1139/5 i 1138/1, površine 156.853m2 , evidentirane u posjedovnom listu broj 844, KO Ozrinići, opština Nikšić  dokument  zaključci
 
34.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 1139/1 i 1139/3, površine 132.385m2, evidentirane u posjedovnom listu broj 844, KO Ozrinići, opština Nikšić  dokument  zaključci
 
35.  Pitanja i predlozi   
 
35.1 Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Glavnog grada Podgorica  dokument  zaključci
 
35.2  Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju opštine Mojkovac  dokument  zaključci
 
35.3 Predlog urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotela odnosno turističkog naselja kategorije 5 zvjezdica na lokaciji koju čine katastarske parcele: 910/1, 911, 912, 913, 914, 915, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 936, 937, 938, 939, 930, 932, 933/1, 933/2, 933/3 i 935, u KO Reževići I, Opština Budva, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore ("Službeni list CG", br. 56/18), po zahtjevu doo "Savana commercial retail", d.o.o. "Stratex" i d.o.o. "Branica holiday resort"  dokument  zaključci
 
35.4  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o 5G planu za digitalnu transformaciju regiona Zapadnog Balkana  dokument  zaključci
 
35.5  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4732, od 22. oktobra 2020. godine  dokument  zaključci
 
35.6  Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za usluge ispitivanja prisustva novog koronavirusa (SARS-Cov-2) real-time PCR tehnikom  dokument  zaključci