Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

20. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 06.04.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima
dokument zaključci
2. Predlog odluke o izmjeni Odluke o varijabilnom dijelu zarade
dokument
zaključci
3. Predlog strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja 2017-2021 s Predlogom akcionog plana
dokument
zaključci
4. Predlog akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu

zaključci

5. Izvještaj o realizaciji projekta "Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije"
dokument
zaključci

6. Predlog operativnog plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji Operativnog plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2016. godinu
dokument
zaključci

7. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa
dokument
zaključci

8. Informacija o ispunjenosti uslova za početak primjene novog Zakona o upravnom postupku
dokument
zaključci

9. Informacija o portalu e-uprave za 2016. godinu
dokument
zaključci
10. Izvještaj o stepenu realizacije i implementacije sistema za elektronsko upravljanje dokumentima eDMS, u 2016. godini
dokument
zaključci
11. Informacija o preispitivanju i stvaranju pretpostavki za realizaciju projekta mosta "Verige"
dokument
zaključci
12. Informacija o aktivnostima na projektu "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje"
dokument
zaključci
13. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva zdravlja u 2016. godini sa Izvještajem Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
dokument
zaključci
14. Izvještaj o radu Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u 2016. godini
dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja
zaključci
15.1 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave
dokument
15.2 Predlog rješenja o obrazovanju Disciplinske komisije za vođenje disciplinskog postupka protiv generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
15.3 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020, za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog kolektivnog ugovora za Službu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Informacija o korišćenju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za projekat Podrška sprovođenju strateškog projekta "Jedinica za podršku – podrška upravljanju Strategijom Evropske unije za jadransko-jonski region (EUSAIR)" (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Informacija o Predlogu ugovora o pružanju konsultantskih usluga na reviziji projekata, pripremljenih u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora o pružanju konsultantskih usluga (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Informacija o održavanju Šestog zasijedanja strana ugovornica Konvencije o dostupnosti informаcijа, učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine (Arhuska konvencija) i Trećeg zasijedanja (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Informacija o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u 2016. godini i raspodjeli sredstava za realizaciju projekata u 2017. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Informacija o davanju pokretnih stvari u zakup s Nacrtom ugovora o davanju u zakup pokretnih stvari (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Izvještaj o pregovorima o zaključenju Ugovora sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD) za projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja, održanih između predstavnika Vlade Crne Gore i IFAD-a s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Izvještaj o sprovođenju Strategije upravljanja hemikalijama 2015-2018. godine, u 2016. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
27. Izvještaj sa 31. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem sa Petim godišnjim izvještajem o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori (bez rasprave)
dokument zaključci
28. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana s Finansijskim izvještajem DOO "Project Consulting" Podgorica za 2016. godinu i Predlogom za pokriće gubitaka iz prethodnih godina (bez rasprave)
dokument zaključci
29. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-720, od 30. marta 2017. godine, sa sjednice od 23. marta 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
32. Predlog statuta Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija (bez rasprave)
dokument zaključci
33. Finansijski plan Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u korist opštine Tivat, za postavljanje tranzitnog vodovodnog cjevovoda, bez naknade s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službenosti (bez rasprave)
dokument zaključci
35. Predlog za davanje saglasnosti, shodno članu 29 stav 1 Zakona o državnoj imovini i članu 93 stav 1 alineja 2a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, za građenje na svom dijelu urbanističke parcele, u korist Kestner Srećka (bez rasprave)
dokument zaključci
36. Pitanja i predlozi
36.1 Informacija o rezultatima pregovora sa Credit Suisse AG, London Branch u vezi sa zaduživanjem Crne Gore u formi kreditnog aranžmana u iznosu od 30 miliona, i kreditnog aranžmana u iznosu do 50 miliona eura, kod Credit Suisse AG, London Branch
dokument zaključci
36.2 Usmena informacija o problemima u eksproprijacji zemljišta vezanim za realizaciju projekta autoputa Bar-Boljare

NAPOMENA: Vlada je odgodila odlučivanje o materijalu za 4. tačku (Predlog akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu) za neku od narednih sjednica..