Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 05.11.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište* dokument zaključci
2. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tijela za neproliferaciju oružja za masovno uništenje
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti
dokument
zaključci
 
4.  Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama i Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Plužine
dokument  zaključci
 
5.  Informacija o potraživanju Opštine Bar po osnovu prodaje državne imovine  dokument  zaključci
 
6.  Informacija o potraživanju Opštine Danilovgrad po osnovu prodaje državne imovine  dokument  zaključci
 
7.  Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve  dokument  zaključci
 
8.  Informacija o statusu implementacije procesa praćenja kvaliteta sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija u Crnoj Gori sa Listom za provjeru usklađenosti postupka sprovođenja javnih rasprava sa propisanim standardima  dokument  zaključci
 
9.  Informacija o ustupanju pokretnih sredstava na trajno korišćenje bez novčane nadoknade institucijama Crne Gore i ustupljenih sredstava humanitarne pomoći Republici Albaniji u cilju saniranja posljedica zemljotresa  dokument  zaključci
 
10.  Informacija o potpisivanju Amandmana broj 7 za Memorandum o razumijevanju broj IV, u vezi sa NAVSTAR globalnim pozicionim sistemom (GPS) s Predlogom amandmana  dokument  zaključci
 
11.  Predlog mišljenja na Plan rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2021. godinu  dokument  zaključci
 
12.  Predlog za prenos prava svojine na nepokretnosti koja predstavlja urbanističku parcelu 1-14 u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4, zona 2“ Izmjene i dopune u Podgorici  dokument  zaključci
 
13.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti označenih kao kat. parcela br. 2544/7 i 2544/5, ukupne površine 650 m², upisane u LN 112 KO Sutomore na Državu Crnu Goru u obimu 1/1 svojina, Vlada Crne Gore u obimu 1/1 raspolaganje i Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica u obimu 1/1 upravljanje  dokument  zaključci
 
14.  Kadrovska pitanja    zaključci
 
14.1  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma  dokument     
14.2  Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za željeznice  dokument     
14.3  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
14.4  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
dokument     
14.5  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova  dokument     
14.6  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata  dokument     
14.7  Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište  dokument     
14.8  Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište  dokument     
14.9  Predlog rješenja o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore  dokument     
14.10  Predlog rješenja o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
15.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju emitovanja programa Javnog servisa RTCG, sa emisionog punkta „Kanje“ (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
16.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 (M-18) Šćepan polje - Nikšić, dionica Jasenovo polje – Vidrovan (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
17.  Informacija u vezi sa projektom Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS) - e-Socijalni karton i Predlog aneksa br. 2 Sporazuma između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
18.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
19.  Četvrti nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
20.  Predlog finansijskog plana Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica za 2021. godinu sa Odlukom o usvajanju Finansijskog plana za 2021. godinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
21.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4532, od 15.10.2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
22.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3979, od 13. avgusta 2020. godine (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
23.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Zavod za školstvo na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
24.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
25.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu („Službeni list CG“, br. 7/08 i 74/08), koju je podnio Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
26.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 687, KO Krimovice, Opština Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
27.  Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup zemljišta upisanog u list nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
28.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - upisane u list nepokretnosti broj 40, KO Šavnik, Opština Šavnik s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci
 
29.  Pitanja i predlozi       
29.1  Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave javnih radova za 2020. godinu u okviru programa Razvojni projekti Prijestonice Cetinje s predlogom za preusmjeravanje  dokument  zaključci
 
29.2  Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2020. godinu s predlogom za preusmjeravanje sredstava na druge kapitalne projekte  dokument  zaključci
 
29.3  Informacija o predlogu raskida ugovora zaključenog između Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova kao naručioca i „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica kao izvođača za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare i 4 km ski staza, na lokaciji „Savin kuk“ u opštini Žabljak sa predlogom da se nabavljene instalacije žičare za potrebe skijališta „Savin kuk“ iskoriste za spajanje ski centara u izgradnji „Žarski“ i „Cmiljača“  dokument  zaključci
 
29.4  Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma  dokument  zaključci
 
29.5  Predlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore  dokument  zaključci
 
29.6  Predlog odluke o iznosu naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2020. godini  dokument  zaključci
 
29.7  Predlog rješenja kojim se odbija zahtjev za izuzeće disciplinskog tužioca ujedno i članice Disciplinske komisije Milanke Đekić, članova Disciplinske komisije Branislava Vujovića, Svetlane Mrdak i Mirjane Vuković, kao i predsjednice Disciplinske komisije Snežane Radonjić u disciplinskom predmetu broj: 09-DP-151/19-162, na raspravi održanoj 21.10.2020. godine  dokument  zaključci
 
29.8  Informacija o zaključivanju ugovora o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine s Predlogom ugovora  dokument  zaključci
 
29.9  Informacija o realizaciji projekta adaptacije Područne ustanove JU OŠ „Ivan Vušović“ u Miločanima, Opština Nikšić, planiranog Kapitalnim budžetom u 2020. godini  dokument  zaključci
 
29.10  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na Samitu predsjednika država i vlada zemalja Zapadno-balkanske šestorke u okviru Berlinskog procesa, Sofija, Bugarska, 10. novembra 2020. godine  dokument  zaključci
 
29.11  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane „Kaludra 2“ na vodotoku Kaludarska zaključenog sa koncesionarom „Hidroenergija Montenegro“ doo s Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane mHE „Kaludra 2"  dokument  zaključci
 
29.12  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Nikšić radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje pristupnih puteva  dokument  zaključci
 
29.13  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – upisane u list nepokretnosti broj 313, KO Farmaci, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument  zaključci
 
29.14  Informacija o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za radove asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan Luka, u Opštini Žabljak  dokument  zaključci
 
29.15  Statut Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore  dokument  zaključci
 
29.16  Predlog za preusmjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija  dokument  zaključci
 
29.17  Informacija o korišćenju sredstava Tekuće budžetske rezerve  dokument  zaključci
 
29.18  Informacija o isplati stimulacije za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID pacijentima za oktobar 2020. godine  dokument  zaključci
 
29.19  Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku brzih antigenskih testova na novi koronavirus  dokument  zaključci